งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design)
บทที่ 7 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design)

2 7.1 คำสำคัญ ประชากร (Population)
สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ ศึกษา ค่าที่ได้จากกลุ่มประชากร เรียกว่า ค่าพารามิเตอร์ (parameter) เช่น µ, , 

3 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
ส่วนย่อยของประชากรที่ถูกเลือกมาให้เป็น ตัวแทนของประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดจำกัด ค่าที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง เรียกว่า ค่าสถิติ (statistic) เช่น x, S.D., r

4 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
การกำหนดวิธีการสุ่ม (sampling method) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size)

5 7.2 ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง
7.2 ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non- probability sampling)

6 7.2.1 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น
สุ่มแบบง่าย (simple random sampling) สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster / area sampling) สุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling)

7 7.2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
เลือกแบบมีระบบ (systematic sampling) เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกแบบโควตา (quota sampling) เลือกโดยบังเอิญ (accidental sampling) เลือกแบบอาสาสมัคร (voluntary sampling) เลือกแบบลูกโซ่ (chain / snowball sampling)

8 7.2.3 ประโยชน์ของการใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา สะดวกในการปฏิบัติ ถูกต้อง แม่นยำ

9 7.2.4 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กำหนดขอบเขตประชากร แจงลักษณะสำคัญของประชากร (ตัวแปรที่ ต้องการศึกษา) พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้มากพอ ที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ สุ่มตัวอย่าง

10 บรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เลือกตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง บรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง บรรยายลักษณะประชากร สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google