งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การออกแบบการ สุ่มตัวอย่าง (sampling design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การออกแบบการ สุ่มตัวอย่าง (sampling design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การออกแบบการ สุ่มตัวอย่าง (sampling design)

2 7.1 คำสำคัญ ประชากร (Population) สมาชิกทุกหน่วยของ สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ ศึกษา ค่าที่ได้จากกลุ่ม ประชากร เรียกว่า ค่าพารามิเตอร์ (parameter) เช่น µ, , 

3 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ส่วนย่อยของประชากรที่ ถูกเลือกมาให้เป็น ตัวแทนของประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะมีขนาดจำกัด ค่าที่รวบรวมได้จากกลุ่ม ตัวอย่าง เรียกว่า ค่าสถิติ (statistic) เช่น x, S.D., r

4 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างที่มีความเป็น ตัวแทนของประชากร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม การกำหนดวิธีการสุ่ม (sampling method) การกำหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง (sample size)

5 7.2 ประเภทของการ สุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างโดย อาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ อาศัยความน่าจะเป็น (non - probability sampling)

6 7.2.1 การสุ่มตัวอย่างโดย อาศัยความน่าจะเป็น สุ่มแบบง่าย (simple random sampling) สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster / area sampling) สุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling)

7 7.2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ อาศัยความน่าจะเป็น เลือกแบบมีระบบ (systematic sampling) เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกแบบโควตา (quota sampling) เลือกโดยบังเอิญ (accidental sampling) เลือกแบบอาสาสมัคร (voluntary sampling) เลือกแบบลูกโซ่ (chain / snowball sampling)

8 7.2.3 ประโยชน์ของการ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา สะดวกในการปฏิบัติ ถูกต้อง แม่นยำ

9 7.2.4 ขั้นตอนการเลือก กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขอบเขต ประชากร แจงลักษณะสำคัญของ ประชากร ( ตัวแปรที่ ต้องการศึกษา ) พิจารณาขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง ให้มากพอที่จะ เป็นตัวแทนที่ดีของ ประชากรได้ สุ่มตัวอย่าง

10 เลือก ตัวอย่า ง สถิติ อ้างอิง - การ ประมาณค่า - การทดสอบ สมมติฐาน ค่าสถิ ติ บรรยาย ลักษณะ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าพารา มิเตอร์ บรรยาย ลักษณะ ประชาก ร กลุ่ม ตัวอย่า ง ประช ากร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การออกแบบการ สุ่มตัวอย่าง (sampling design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google