งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มิสกรรณกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มิสกรรณกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย มิสกรรณกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3 1 ความหมายความ น่าจะเป็น 2 การทดลอง สุ่ม 3 เหตุการณ์ 4 ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์

4 คือ จำนวนที่แสดงให้ทราบว่า เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาส เกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด ในขวดมีลูกแก้ว สีแดง 2 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะหยิบ ได้ สีแดง เป็นเท่าไร 1 ความน่าจะเป็น (Probability) ตัวอย่ าง ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ สีแดง เป็น 2 ใน 5 ลูก โอกาสที่จะหยิบได้ สีแดงเป็น 2 ลูก จาก ลูกแก้วทั้งหมด 5 ลูก ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะ หยิบได้ สีแดงเท่ากับ

5 2 การทดลองสุ่ม ( Sampling Random) คือ การกระทำที่ทราบว่าผลทั้งหมดที่อาจ เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ขณะกระทำอยู่นั้นจะเกิดผลอะไรจากผล ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ตัวอย่ าง 1. โยนเหรียญที่เที่ยงตรง 1 อัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 T H H H T T ผลที่อาจ เกิดได้ HH HT TH TT ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มนี้เรียกว่า แซม เปิลสเปซ (Sample space) หัว ก้อ ย ดังนั้น S = {HH, HT, TH, TT}

6 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการทดลองสุ่มนี้ ดังนั้น จำนวนแซมเปิลสเปซ = 36 ลูกที่ 2 ลูกที่ 1 123456 1 (1,1 ) (1,2 ) (1,3 ) (1,4 ) (1,5 ) (1,6 ) 2 (2,1 ) (2,2 ) (2,3 ) (2,4 ) (2,5 ) (2,6 ) 3 (3,1 ) (3,2 ) (3,3 ) (3,4 ) (3,5 ) (3,6 ) 4 (4,1 ) (4,2 ) (4,3 ) (4,4 ) (4,5 ) (4,6 ) 5 (5,1 ) (5,2 ) (5,3 ) (5,4 ) (5,5 ) (5,6 ) 6 (6,1 ) (6,2 ) (6,3 ) (6,4 ) (6,5 ) (6,6 ) Frame 2

7 3 เหตุการณ์ (Event) จากการทดลองสุ่มจะได้ผลทั้งหมดที่ อาจเป็นไปได้แต่ถ้าสนใจบางส่วนของ ผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นจะเรียกผลที่ เราสนใจจากการทดลองสุ่มว่า “ เหตุการณ์ ” ตัวอ ย่าง 1. จากการทดลองสุ่มโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาเหตุการณ์ที่ 1.1) โยนได้แต้ม เป็นเลขคู่ 1.2) โยนได้แต้มที่ มากกว่า 3 1.3) โยนได้แต้มที่หาร ด้วย 5 ลงตัว

8 ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง 1.1) เหตุการณ์ที่โยน ได้แต้มเป็นเลขคู่ ดังนั้น E 1 = { 2, 4, 6 } 1.2) เหตุการณ์ที่โยนได้แต้ม ที่มากกว่า 3 ดังนั้น E 2 = { 4, 5, 6 } 1.3) เหตุการณ์ ที่ โยนได้แต้มที่ หารด้วย 5 ลงตัว ดังนั้น E 3 = { 5 } จะได้ S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } Frame 2

9 หมายถึง ค่าที่บอกให้ทราบว่า เหตุการณ์ที่สนใจนั้นมีโอกาส เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 4 ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ = จำนวนผลจะที่เกิดใน เหตุการณ์นั้น จำนวนผลทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้น เมื่อ P(E) แทน ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ E n(E) แทน จำนวนผลที่จะ เกิดในเหตุการณ์ E n(S) แทน จำนวนผลทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ Frame 1

10 สมบัติของความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ 1. 0 P(E) 1 เมื่อ E เป็น เหตุการณ์ n(E)n(E) n(S)n(S) นั่นคือ P(E) = 2. P(E) = 0 เมื่อ E เป็นเหตุการณ์ที่ เป็นไปไม่ได้ หรือ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 3. P (E) = 1 เมื่อ E เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแน่นอน 100 % 4. = 1 - P(E) เมื่อ แทนความ น่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ E 5. P (S) = 1 เมื่อ จำนวนของเหตุการณ์ที่สนใจ เท่ากับจำนวนทั้งหมด ของเหตุการณ์

11 ข้อ 1) โยนลูกเต๋าเที่ยงตรง 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของ ก. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า จะเกิดแต้ม 2 ข. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะ เกิดแต้มมากกว่า 4 ค. เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะ เกิดแต้มมากกว่า 6 (E1)(E1) จะได้ S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } n(S) = 6, (E2)(E2) (E3)(E3) n(E 1 ) = 1, n(E 2 ) = 2, n(E 3 ) = 0 ก.P(E1)=ก.P(E1)= ข.P(E2)=ข.P(E2)= ค. P(E 3 ) = 6 1 66 2 0 = 1 3 0 =

12 ข้อ 2) ถ้าสุ่มครอบครัวที่มีบุตรสองคน มาครอบครัวหนึ่ง จงหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่ครอบครัวนั้น จะ 1. มีบุตรชายอย่าง น้อย 1 คน 2. มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน 3. มีบุตรหญิง 3 คน 4. ไม่มี บุตรชาย เลย

13 บุตรคน ที่ 1 บุตรคน ที่ 2 ญ ช ช ญ ผลที่อาจ เกิดได้ ช ชญชญ ญชญช ญ ดังนั้น S = { ชช, ชญ, ญช, ญญ } ช ญ 1. ความน่าจะเป็นที่มีบุตรชาย อย่างน้อย 1 คน 2. ความน่าจะเป็นที่มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน 3. ความน่าจะเป็นที่มีบุตร หญิง 3 คน 4. ความน่าจะเป็นที่ไม่มี บุตรชายเลย = 3 4 4 2 = = 0 4 1 4 2 1 = = 0 = Frame1

14 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt โดย มิสกรรณกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google