งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Completely Randomized Design แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว เป็นแบบแผนที่ง่ายที่สุดของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Completely Randomized Design แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว เป็นแบบแผนที่ง่ายที่สุดของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Completely Randomized Design แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว เป็นแบบแผนที่ง่ายที่สุดของการ ทดลอง เป็นแบบแผนที่ง่ายที่สุดของการ ทดลอง เหมาะกับหน่วยทดลอง (Experimental Unit) เอกพันธ์ เหมาะกับหน่วยทดลอง (Experimental Unit) เอกพันธ์ กรณีที่หน่วยทดลองเป็นวิวิธพันธ์ (Heterogeneous) จะต้องไม่พบว่ามี ตัวแปรรบกวนใดๆ เกิดขึ้นในระหว่าง การทดลอง กรณีที่หน่วยทดลองเป็นวิวิธพันธ์ (Heterogeneous) จะต้องไม่พบว่ามี ตัวแปรรบกวนใดๆ เกิดขึ้นในระหว่าง การทดลอง

3 มีความยืดหยุ่นสูง ใช้กับทรีทเมนต์กี่ ตัวก็ได้ มีความยืดหยุ่นสูง ใช้กับทรีทเมนต์กี่ ตัวก็ได้ ขนาดกลุ่มทดลองไม่จำเป็นต้อง เท่ากัน ขนาดกลุ่มทดลองไม่จำเป็นต้อง เท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลง่าย แม้ว่าขนาด กลุ่มทดลองจะไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลง่าย แม้ว่าขนาด กลุ่มทดลองจะไม่เท่ากัน df ของ error term สูงกว่า แบบ แผนที่มีการสุ่มจำกัด df ของ error term สูงกว่า แบบ แผนที่มีการสุ่มจำกัด ไม่มีปัญหาในการวิเคราะห์ แม้ข้อมูล จะสูญหายในระหว่างการทดลอง ไม่มีปัญหาในการวิเคราะห์ แม้ข้อมูล จะสูญหายในระหว่างการทดลอง มีข้อตกลงน้อยกว่าการทดลองแบบ อื่นๆ มีข้อตกลงน้อยกว่าการทดลองแบบ อื่นๆ

4 มีตัวแปรทรีทเมนต์ ( ตัวแปรจัด กระทำ ) 1 ตัว มีตัวแปรทรีทเมนต์ ( ตัวแปรจัด กระทำ ) 1 ตัว ตัวแปรทรีทเมนต์แบ่งออกเป็น 2 ระดับหรือมากกว่า ตัวแปรทรีทเมนต์แบ่งออกเป็น 2 ระดับหรือมากกว่า มีการสุ่มหน่วยทดลอง เข้ารับการ ทดลอง หรืออาจสุ่มระดับของตัวแปรท รีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองก็ได้ มีการสุ่มหน่วยทดลอง เข้ารับการ ทดลอง หรืออาจสุ่มระดับของตัวแปรท รีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองก็ได้ จำนวนของกลุ่มเปรียบเทียบจึงขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรทรีทเมนต์ จำนวนของกลุ่มเปรียบเทียบจึงขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรทรีทเมนต์

5 Fixed Effects Model : ตัวแปรทรีท เมนต์ถูกเลือกอย่างเจาะจงโดยผู้วิจัย ผลที่ได้อ้างอิงกับทรีทเมนต์ที่นำมา ทดลองเท่านั้น Fixed Effects Model : ตัวแปรทรีท เมนต์ถูกเลือกอย่างเจาะจงโดยผู้วิจัย ผลที่ได้อ้างอิงกับทรีทเมนต์ที่นำมา ทดลองเท่านั้น Random Effects Model : ตัวแปรท รีทเมนต์ที่นำมาทดลองถูกสุ่มมาจาก ประชากรของทรีทเมนต์ ผลที่ได้ อ้างอิงไปยังตัวแปรทรีทเมนต์ทั้งหมด Random Effects Model : ตัวแปรท รีทเมนต์ที่นำมาทดลองถูกสุ่มมาจาก ประชากรของทรีทเมนต์ ผลที่ได้ อ้างอิงไปยังตัวแปรทรีทเมนต์ทั้งหมด

6 ความเป็นอิสระของความ คลาดเคลื่อนในกลุ่มทดลองเดียวกัน และระหว่างกลุ่มทดลอง ( ผู้วิจัยทำได้ ด้วยการสุ่ม ทรีทเมนต์ให้กับหน่วย ทดลอง ความเป็นอิสระของความ คลาดเคลื่อนในกลุ่มทดลองเดียวกัน และระหว่างกลุ่มทดลอง ( ผู้วิจัยทำได้ ด้วยการสุ่ม ทรีทเมนต์ให้กับหน่วย ทดลอง การแจกแจงของความคลาดเคลื่อน เป็นแบบโค้งปกติ ( กลุ่มแต่ละกลุ่มมี การแจกแจงความคลาดเคลื่อนปกติ ) การแจกแจงของความคลาดเคลื่อน เป็นแบบโค้งปกติ ( กลุ่มแต่ละกลุ่มมี การแจกแจงความคลาดเคลื่อนปกติ ) มีความเป็นเอกพันธ์ของความ แปรปรวน (Homogenity of Variance) กลุ่มแต่ละกลุ่มมีความ แปรปรวนเท่ากัน ( ใช้การทดสอบ Hartley Test หรือ Bartlett Test) มีความเป็นเอกพันธ์ของความ แปรปรวน (Homogenity of Variance) กลุ่มแต่ละกลุ่มมีความ แปรปรวนเท่ากัน ( ใช้การทดสอบ Hartley Test หรือ Bartlett Test)

7 Random Block Design Random Block Design แบบแผนการทดลองแบบสุ่มภายใน บล๊อก แบบแผนการทดลองแบบสุ่มภายใน บล๊อก มีตัวแปรทรีทเมนต์ 1 ตัว มี 2 ระดับ หรือมากกว่า มีตัวแปรทรีทเมนต์ 1 ตัว มี 2 ระดับ หรือมากกว่า มีกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม (Block) โดยมีลักษณะคือความแปรปรวน ภายในกลุ่มจะน้อยกว่าระหว่างกลุ่ม มีกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม (Block) โดยมีลักษณะคือความแปรปรวน ภายในกลุ่มจะน้อยกว่าระหว่างกลุ่ม มีจำนวนหน่วยทดลองเท่ากัน มีจำนวนหน่วยทดลองเท่ากัน สุ่มระดับของตัวแปรทรีทเมนต์ให้กับ หน่วยทดลองในแต่ละกลุ่ม สุ่มระดับของตัวแปรทรีทเมนต์ให้กับ หน่วยทดลองในแต่ละกลุ่ม

8 ถ้าการจัดกลุ่มทำได้ดี RB-J จะมี Power of Test สูงกว่า CR-J ถ้าการจัดกลุ่มทำได้ดี RB-J จะมี Power of Test สูงกว่า CR-J ใช้กับการทดลองที่มีจำนวนทรีท เมนต์ และ Replication หลากหลาย ใช้กับการทดลองที่มีจำนวนทรีท เมนต์ และ Replication หลากหลาย จำนวนคนในกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน จำนวนคนในกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยุ่งยาก การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยุ่งยาก

9 แบบแผนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่การจัด หน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม (Block) ที่ มีความเป็นเอกพันธ์ แบบแผนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่การจัด หน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม (Block) ที่ มีความเป็นเอกพันธ์ ตัวแปรที่นำมาใช้จัด Block อาจจะ เป็น ลักษณะของหน่วยทดลอง เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ทัศนคติ เชาว์ปัญญา ฯลฯ หรือ ลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับการทดลอง เช่น ผู้สังเกต เอกสาร ฯลฯ ตัวแปรที่นำมาใช้จัด Block อาจจะ เป็น ลักษณะของหน่วยทดลอง เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ทัศนคติ เชาว์ปัญญา ฯลฯ หรือ ลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับการทดลอง เช่น ผู้สังเกต เอกสาร ฯลฯ อาจใช้ คู่แฝด สัตว์จากคอกเดียวกัน หรือใช้การจับคู่ อาจใช้ คู่แฝด สัตว์จากคอกเดียวกัน หรือใช้การจับคู่ หรืออาจจะใช้หน่วยทดลองซ้ำใน ทุกทรีทเมนต์ หรืออาจจะใช้หน่วยทดลองซ้ำใน ทุกทรีทเมนต์

10 Fixed Effects Model : ตัวแปรทรีท เมนต์ถูกเลือกอย่างเจาะจงโดยผู้วิจัย ผลที่ได้อ้างอิงกับทรีทเมนต์ที่นำมา ทดลองเท่านั้น Fixed Effects Model : ตัวแปรทรีท เมนต์ถูกเลือกอย่างเจาะจงโดยผู้วิจัย ผลที่ได้อ้างอิงกับทรีทเมนต์ที่นำมา ทดลองเท่านั้น Random Effects Model : ตัวแปรท รีทเมนต์ถูกสุ่มมา Random Effects Model : ตัวแปรท รีทเมนต์ถูกสุ่มมา Mixed Effects Model : สุ่ม Block แต่เจาะจงทรีทเมนต์ ซึ่งการทดลองใน แบบแผนนี้มักจะโมเดลนี้ในการ วิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 โมเดลย่อย คือ โมเดลไม่มีปฏิสัมพันธ์ และมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างทรีทเมนต์กับบล๊อก (Tukey Test) Mixed Effects Model : สุ่ม Block แต่เจาะจงทรีทเมนต์ ซึ่งการทดลองใน แบบแผนนี้มักจะโมเดลนี้ในการ วิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 โมเดลย่อย คือ โมเดลไม่มีปฏิสัมพันธ์ และมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างทรีทเมนต์กับบล๊อก (Tukey Test)

11 ทุกข้อที่กล่าวใน CR-J Design ทุกข้อที่กล่าวใน CR-J Design ต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง ตัวแปรทรีทเมนต์กับตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) ต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง ตัวแปรทรีทเมนต์กับตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) df ของ error term เล็กกว่าของ CR-J Design df ของ error term เล็กกว่าของ CR-J Design จัดหน่วยทดลองในกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็นกลุ่ม (Block) ที่มีความเป็น เอกพันธ์ จัดหน่วยทดลองในกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็นกลุ่ม (Block) ที่มีความเป็น เอกพันธ์ สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม

12 Generalized Randomized Block Design Generalized Randomized Block Design แบบสุ่มบล็อกเพื่อการอ้างอิงทรีท เมนต์ แบบสุ่มบล็อกเพื่อการอ้างอิงทรีท เมนต์ลักษณะเฉพาะคือ ทรีทเมนต์ 1 ตัว 2 ระดับหรือมากกว่า ทรีทเมนต์ 1 ตัว 2 ระดับหรือมากกว่า ตัวแปรจัดบล็อก 1 ตัว มีหลายระดับ ตัวแปรจัดบล็อก 1 ตัว มีหลายระดับ สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม หน่วยทดลองแต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ เป็นเอกพันธ์มากกว่า 2 ขึ้นไป หน่วยทดลองแต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ เป็นเอกพันธ์มากกว่า 2 ขึ้นไป

13 เหมือนกับ RB-J Design เหมือนกับ RB-J Design สามารถสรุปอ้างอิงทรีทเมนต์ไปยัง ประชากรของทรีทเมนต์ได้ สามารถสรุปอ้างอิงทรีทเมนต์ไปยัง ประชากรของทรีทเมนต์ได้ จัดหน่วยทดลองเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม มีจำนวนหน่วยทดลองมากกว่า 2 ขึ้น ไป จัดหน่วยทดลองเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม มีจำนวนหน่วยทดลองมากกว่า 2 ขึ้น ไป สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม สุ่มทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองใน แต่ละกลุ่ม

14 หน่วยการทดลองจะถือเป็นกลุ่มของ หน่วยการทดลองเพราะมีจำนวน สมาชิกของหน่วยการทดลองมากกว่า 2 ขึ้นไป หน่วยการทดลองจะถือเป็นกลุ่มของ หน่วยการทดลองเพราะมีจำนวน สมาชิกของหน่วยการทดลองมากกว่า 2 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มของหน่วยการทดลองไม่ จำเป็นจะต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน แต่ละกลุ่มของหน่วยการทดลองไม่ จำเป็นจะต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน กลุ่มของหน่วยการทดลองจะต้องมี ลักษณะความเป็นเอกพันธ์ กลุ่มของหน่วยการทดลองจะต้องมี ลักษณะความเป็นเอกพันธ์

15 ใช้รูปแบบการวิเดราะห์แบบ Mixed Effects Model : สุ่ม Block แต่ เจาะจงทรีทเมนต์ ซึ่งการทดลองใน แบบแผนนี้มักจะโมเดลนี้ในการ วิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 โมเดลย่อย คือ โมเดลไม่มีปฏิสัมพันธ์ และมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างทรีทเมนต์กับบล๊อก (Tukey Test)


ดาวน์โหลด ppt Completely Randomized Design แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว แบบแผนการทดลองที่มีการสุ่มอย่าง สมบูรณ์ชนิดแฟคเตอร์เดียว เป็นแบบแผนที่ง่ายที่สุดของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google