งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ
Parallel venation มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบจะขนานกันอยู่เสมอ แบ่งเป็น pinnately และ palmately parallel venation PINNATELY PARALLEL VENATION PALMATELY PARALLEL VENTION (กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

2 Netted venation หรือ reticulate venation ส่วนใหญ่พบในพืชใบเลี้ยงคู่ เส้นใบเชื่อมติดต่อประสานกันเป็นร่างแหตลอดแผ่นใบแบ่งออกเป็น Pinnately netted venation (pinnately recticulated) และ Palmately netted venation (palmately recticulated) Pinnately netted venation Palmately netted venation (กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

3 การจัดเรียงตัวของใบ ประโยชน์ของการจัดเรียงตัวของใบ
ลดการบดบังแสงกันเองของใบที่อยู่บนต้น หรือกิ่งเดี่ยวกัน เพื่อให้การสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ต้นไม้อาจลดการบดบังแสงกันเองด้วยการแตกใบเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นใบประกอบบน rachis (ซึ่งเทียบได้กับ mid rib ของใบเดี่ยว) อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google