งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำต้น (Stem) ลำต้นเป็นส่วนที่ยืดตรง อยู่เหนือดิน โดยทั่วไปมี ลักษณะเป็นทรงกระบอก แนวตั้ง แต่ก็มีลำต้นบาง ชนิดอยู่ใต้ดิน บางชนิด ทอดไปตามดิน (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfpla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำต้น (Stem) ลำต้นเป็นส่วนที่ยืดตรง อยู่เหนือดิน โดยทั่วไปมี ลักษณะเป็นทรงกระบอก แนวตั้ง แต่ก็มีลำต้นบาง ชนิดอยู่ใต้ดิน บางชนิด ทอดไปตามดิน (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfpla."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำต้น (Stem) ลำต้นเป็นส่วนที่ยืดตรง อยู่เหนือดิน โดยทั่วไปมี ลักษณะเป็นทรงกระบอก แนวตั้ง แต่ก็มีลำต้นบาง ชนิดอยู่ใต้ดิน บางชนิด ทอดไปตามดิน (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfpla b/reproch.htm)

2 ประโยชน์ของลำต้น - ช่วยลดการบดบังการรับแสงของใบ ทำให้ใบ แผ่ตัวรับแสงได้ทั่วถึง มากขึ้น - ช่วยในการลำเลียงวัตถุดิบในการสังเคราะห์ แสง และอาหารที่ได้ จากการสังเคราะห์แสงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช - ลำต้นบางชนิดเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำ หน้าที่อื่น ๆ เช่น สะสม อาหาร ขยายพันธุ์ เป็นต้น

3 ลักษณะภายนอกของลำต้น ลำต้นประกอบด้วย 1. ข้อ (node) 2. ปล้อง (internode) 3. ตา (bud) ซึ่งตาจะเกิดที่ข้อของ ลำต้น 4. เปลือก (bark) 5. หนาม แบ่งได้ 3 ชนิด คือ Thorn Prickle Spine 6. ยาง (sap)

4 เปลือกมี ความสำคัญในการ จำแนกชนิดต้นไม้ เช่นกัน ในกรณีที่ พืชบางชนิดมี เปลือกที่มีลักษณะ เด่นไม่คล้ายกับ ต้นไม้อื่น จากภาพ จะเห็นว่าเปลือกไม้ ของพืชแต่ละชนิดมี ความแตกต่างกัน (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

5 ชนิดของหนามแบ่งเป็น Spine คือหนามที่เกิดมา จากใบ หรือเปลี่ยนแปลงมา จากส่วนของใบ ( เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

6 Thorn คือหนามที่เกิด มาจากกิ่ง หักได้ยาก และเมื่อหักหนามจะเกิด บาดแผลที่ไม่เรียบ สวยงามเหมือนกับการ หักหนามแบบ Prickle ( สมุนไพรสวนสิริรุกขชาติ ; 2543)

7 Prickle คือ หนามที่เกิดจาก เซลล์บริเวณผิวของเปลือก หัก แล้วจะเกิดรอยแผลที่เรียบสวย และหักได้ง่ายกว่า Thorn (Botany and Introduction to Plant Biology 5th edition ; 1974)

8 การจัดแบ่งลำต้นตามหน้าที่ พิเศษ แบ่งเป็น ลำต้นที่ใช้ในการ สืบพันธุ์ Stolon เป็นลำต้นที่ ทอดยาวไปตามพื้น เมื่อส่วนใดสัมผัสกับ ดินจะงอกรากออก มาแล้วเกิดเป็นต้น ใหม่ เช่น สตรอเบอรี่ ผักชีฝรั่ง เป็นต้น ( กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช ; 2543 )

9 Runner เป็นลำต้นเลื้อยยาวตรง ขนานไปบนพื้นดินในแนวราบ งอกรากและต้นใหม่ที่ข้อทุกข้อ เช่น บัวบก ส้มกบ ฯลฯ ( เภสัชพฤกษ์ ; 2544) (Botany and Introduction to Plant Biology 5th edition ; 1974)

10 Sucker ลำต้นใต้ดินที่ สามารถงอกรากและลำ ต้นใหม่ขึ้นมาเหนือ พื้นดินแล้วเกิดเป็นต้น ใหม่ขึ้น (Botany and Introduction to Plant Biology 5th edition ; 1974)

11 Offset ลำต้นจะงอกออกไปสืบพันธุ์ ทีละข้อ โดยจะงอกปล้องออกไปจาก ต้นเดิม และที่ปลายของปล้องจะเกิด เป็นต้นใหม่ ( พฤกษศาสตร์ ; 2535)

12 ลำต้นสังเคราะห์แสง (Phyllocade) Cladode ลำต้น เปลี่ยนแปลง ไปทำหน้าที่ พิเศษคือ สังเคราะห์ แสงได้และมัก เกิดกับพืชที่มี ใบลดรูปไปจน ไม่สามารถ สังเคราะห์ แสงได้ ( สวนสิริรุกขชาติ ; 2543)

13 ลำต้นสะสมอาหารแบ่งเป็น Rhizome ( เหง้า ) เป็นลำต้นใต้ดินที่ทอดขนานไปตามผิว ดิน มีข้อมีปล้องที่เห็นชัดเจน ตามข้อมีใบที่แปรสภาพเป็น แผ่นบาง ๆ สีน้ำตาลห่อหุ้มตาไว้มีรากงอกตามตา ตานี้อาจ แตกแขนงเป็นหน่อหรือลำต้นเหนือดินได้ เช่น ขิง ข่า เป็น ต้น Bulb เป็นลำต้นใต้ดินที่มีลักษณะกลมแป้น ตั้งตรง ที่ บริเวณฐานของลำต้นมี scale leaf เรียงซ้อนอัดแน่นทำ หน้าที่สะสมอาหาร อาจมีตาแทรกอยู่ เช่น หอม กระเทียม Corm เป็นลำต้นใต้ดินที่มีลักษณะคล้าย bulb แต่เห็น ข้อและปล้องชัดเจนกว่า ตามข้อมี scale leaf หุ้มอยู่ ลำ ต้นทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น แห้ว เผือก เป็นต้น Tubers เป็นลำต้นใต้ดินที่ปลายขยายโป่งพอง ในหัว tuber จะมีกลุ่มเนื้อเยื่อนำน้ำและอาหารน้อย เป็นแหล่ง สะสมอาหาร จึงประกอบด้วยเซลล์ parenchyma ที่มี อาหาร เช่น แป้งบรรจุอยู่ เช่น หัวมันฝรั่ง

14 Rhizome bu d nod e Scale leaf http://medplant.mahidol.ac. th/

15 (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

16 เอกสารอ้างอิง 1. T. Weier, C.R. Stocking and M. G.Barbour, Botany An Introduction to Plant Biology 5th edition, John Wiley & Sons.New York, 1974, pp101-149 2. สมภพ ประธานธุรารักษ์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ และธนุชา บุญจรัส, กายวิภาคและ สัณฐานวิทยาของพืช, พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จำกัด, กทม, 2543, หน้า 31-62 3. องอาจ พฤกษ์ประมูล, พฤกษศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะ เกษตรศาสตร์บางพระ, อยุธยา, 2535, หน้า 68-88 หมายเหตุ บริเวณที่ขีดเส้นใต้คือชื่อหนังสือ ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย สำหรับรูปภาพประกอบในส่วนที่ไม่ได้ อ้างอิงไว้


ดาวน์โหลด ppt ลำต้น (Stem) ลำต้นเป็นส่วนที่ยืดตรง อยู่เหนือดิน โดยทั่วไปมี ลักษณะเป็นทรงกระบอก แนวตั้ง แต่ก็มีลำต้นบาง ชนิดอยู่ใต้ดิน บางชนิด ทอดไปตามดิน (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfpla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google