งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบ ดังนี้ FASICLE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบ ดังนี้ FASICLE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบ ดังนี้ FASICLE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

2 Alternate หรือเรียงสลับ เป็นการเรียงตัวที่แต่ละข้อมี ใบเพียงใบเดียว เช่น น้อยหน่า มะม่วง Opposite หรือเรียงตรงข้าม เป็นการเรียงตัวที่แต่ละ ข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน ถ้าคู่ใบของข้อหนึ่งเรียงใน แนวตั้งฉากกับคู่ใบของข้อที่อยู่ถัดไปเรียกว่า opposite decussate เช่น เข็ม พุด ยอ Fascicled แต่ละข้อมีใบเกิดในตำแหน่งเดียวกันเป็น กลุ่ม เช่น สนสองใบ สนสาม

3 EQUITAN T ROSETTEWHORL ED Basal หรือ Rosette ใบเกิดเป็นกระจุกบริเวณผิวดินและ แผ่ออกทุกทิศทางเรียงตัวเป็นรัศมีจากแกนกลางของลำต้น แต่ต่างข้อกัน เช่น บอก เผือก สับปะรด ป่านศรนารายณ์ Whorled หรือ ใบออกรอบข้อ เป็นการเรียงตัวที่แต่ละ ข้อมีใบตั้งแต่สามใบขึ้นไป เช่น พญาสัตบรรณ ยี่โถ ชะลูด Equitant ใบเรียงสลับตรงกันข้ามแต่กาบใบซ้อนติดกัน เป็นระนาบแบน 2 แถว เช่น ว่านหางช้าง กล้วยพัด (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996) ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของ พืช, 2543)


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบ ดังนี้ FASICLE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google