งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชกลุ่มหลักในมหาสมุทรคือ Unicellular algae Phytoplankton อยู่ได้ในทุกบริเวณของมหาสมุทรที่มีแสง Dominant phytoplankton in the ocean กลุ่ม Bacillariophyceae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชกลุ่มหลักในมหาสมุทรคือ Unicellular algae Phytoplankton อยู่ได้ในทุกบริเวณของมหาสมุทรที่มีแสง Dominant phytoplankton in the ocean กลุ่ม Bacillariophyceae."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชกลุ่มหลักในมหาสมุทรคือ Unicellular algae Phytoplankton อยู่ได้ในทุกบริเวณของมหาสมุทรที่มีแสง Dominant phytoplankton in the ocean กลุ่ม Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่นในเขต Temperate & High Latitudes 1. Diatom

2 Unicellular 2 - 1000 micron ทุกชนิดมี external skeleton (frustules) มีทั้งแบบที่ต่อกันเป็นสายหรือเกาะกลุ่ม mucilaginous threads, spines

3 Diatom มี 2 กลุ่มหลัก ๆ (2) Centric form รูปร่างกลม ส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอน (1) Pennate form รูปร่างยาว มักอยู่ตามพื้น Nitzschia

4 Chaetoceros Cosinodiscus Thalassiosira Skeletonema

5 Diatom ไม่มีโครงสร้างใช้ในการเคลื่อนที่ มีกระบวนการต่อสู้กับการจมตัว มีขนาดตัวเล็ก มี ionic regulation เก็บสะสม oil อัตราการจมตัว : Living cells 0 - 30 m/day Dead cells เร็วกว่าปกติ 2 เท่า Turbulence มีการเกาะกันเป็นกลุ่ม, ต่อกันเป็นสาย

6 การ สืบพันธุ์ ประชากรเพิ่มรวดเร็วใน Optimal condition Cells มีขนาดเล็กลง (1) Asexual

7 (2) Sexual Resting spore Auxospore

8 2. Dinoflagellates กลุ่ม Pyrrophyceae Unicellular algae / Single cell มี flagella 2 เส้น การดำรงชีวิต Autotroph Heterotroph Mixotroph Parasite / Symbiotic

9

10 (1) กลุ่มที่มี Thecate จำแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก (2) กลุ่มที่ไม่มี Thecate Theca = ผนังเซลล์ที่เป็น Cellulose แข็ง

11 ทางอนุกรมวิธานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ มี 2 flagella ที่ Anterior end Cell wall มี 2 longitudinal valves และแยกกันช่วง asexual division Prorocentrum (1) Desmophyceae

12 (2) Dinophyceae Cell แบ่งเป็น Anterior & Posterior โดยร่อง (transverse groove = girdle) กลุ่มที่มี Thecate Flagella 2 จะพันรอบ cell ใน girdle Flagella 1 จะยาว ออกจากด้าน Posterior Cell wall แบ่งเป็น cellulose plate หลายแผ่นมีรู, spine เล็กๆ

13 Ceratium, Protoperidinium, Gonyaulax, and Dinophysis

14 การสืบพันธุ์ปกติเป็น Asexual มักชุกชุมช่วง Summer & Autumn ตามการ bloom ของ Diatom เพราะปรับตัวได้ดีในที่แสงน้อยและธาตุอาหารต่ำ การสืบพันธุ์แบบ Sexual เกิดในบางชนิด

15 สภาวะที่แพลงก์ตอนพืชเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อเกิดการ Bloom จะเกิดการย่อยสลาย Organic materials โดย bacteria ทำให้ออกซิเจนลดลงและปลาตายได้ Phytoplankton Blooms อาจมีสาเหตุมากจาก Alexandrium, Pyrodinium, and Gymnodinium มีการสร้างพิษ Neurotoxin (=Saxitoxin)

16 Toxic Dinoflagellates จะถูกกินโดย Zooplankton, Filter-feeding shellfish: Clams, Mussels, Scallops, and Oysters

17 Unicellular algae / Nanoplankton 3. Other Phytoplankton (3.1) Coccolithophorids มี external shell เป็น calcareous plates ขนาดใหญ่ = Coccoliths

18 มี 2 flagella สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์ตามแนวยาว มี life cycle แบบ Alteration คือมีช่วง Non-motile stage

19 กลุ่มที่ใกล้เคียงกันคือ Prymnesiophyceae Phaeocystis Isochrysis Prymnesium

20 Chrysophyceae (Golden-brown algae) (3.2) Silicoflagellates มักพบชุกชุมบริเวณน้ำเย็น ขนาด 10 – 250 micron มี internal skeleton จาก Siliceous spicules

21 ส่วนใหญ่มักมีขนาดเล็ก ไม่มีเปลือก มี flagella กลุ่มใหญ่ที่สุด มีขนาดเล็กที่สุด = Cyanophyceae; Cyanobacteria (3.3) Others มี Nitrogen fixation : Oscillatoria Single cell มีการเกาะกันเป็น สายโซ่ยาวหรือเป็นมัดขนาดใหญ่

22 Picoplankton : Synechococcus มี Nitrogen fixation

23 Phytoplankton เป็น Primary producer หลักในน้ำ Plant tissue ที่ถูกสร้างขึ้น = Primary production Photosynthesis and Primary Production สมการ Photosynthesis & Respiration

24 พลังงานแสงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน เคมีเพื่อขับเคลื่อน กระบวนการนี้โดย Photosynthetic pigments Dominant Pigment : Cholroph yll a Cholroph yll b Cholroph yll c Cholroph yll d Accessory Pigment : Carotenes, Xanthophylls, and Phycobilins Algae จะใช้ CO 2 ในรูป free dissolved CO 2, Bicarbonate, and Carbonate ions

25 ธาตุอาหารที่จำเป็น Nitrog en Phosph orus Silica Vitamin Dissolved nitrate, nitrite, and ammonia Dissolved inorganic form (Orthophosphate ions) Dissolved organic phosphorus Dissolved silicon Auxotro phs

26 การศึกษา Biomass Standing stock Method and Measuring Biomass and Primary Productivity : จำนวนสิ่งมีชีวิต / หน่วยพ. ท. หรือปริมาตร การหาปริมาตร Phytoplankton Biomass : นน. รวม ( จำนวนทั้งหมด * นน. เฉลี่ย ) การหาปริมาณ Chlorophyll a

27 Primary productivity : อัตราการผลิต primary production หาได้จาก 14 C Method Radioactive carbonate (HCO 3 - ) Remote sensing การหาปริมาณ Chlorophyll concentration ขวดมืด = R ขวดสว่าง = P + R

28

29 Radiation and Photosynthesis ปริมาณแสงมีผลต่อทั้งปริมาณและอัตรา Photosynthesis อย่างมาก Pmax = การสังเคราะห์แสงมีค่าสูงที่สุด Ic = Compensation light intensity Compensation point = จุดที่ R = P

30 Gross primary productivity (Pg) = Total photosynthesis Net primary productivity (Pn) = Pg - R

31 Pmax และ K I ของสาหร่ายแต่ละชนิดและแต่ละที่จะแตกต่างกัน K I = Half – saturation constant = ความเข้มแสงที่ทำให้ได้ครึ่งของ Pmax P/ I แสดงความสามารถของเซลล์ : ถ้าชันแสดงว่าใช้แสงน้อยแต่มีอัตรา การสังเคราะห์แสงสูง

32 พื้นที่ ABCD เป็น materials ที่พืชใช้ Res Critical depth = ความลึกที่ Pw = Rw ( ประชากรแพลงก์ตอนพืช ) พื้นที่ ACE เป็น materials ที่พืชสร้างจาก Photosynthesis Depth of mixing = ความลึกที่น้ำ มีการผสมกันดี ( แพลงก์ตอนลงไปถึง )

33 ถ้า Dcr < Dm ถ้า Dcr > Dm ไม่มี Net Production มี Net Production

34 The effect of nutrient on growth rate Productivity เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบ Photosynthesis ในบริเวณต่าง ๆ Xo = จำนวนเซลล์เมื่อเริ่มต้น  X = จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในเวลา t  = growth constant ของประชากร / หน่วยเวลา การเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์ใช้ในการเปรียบเทียบ growth rate ได้ สำหรับ Unicellular organisms จะเป็นสมการ exponential ดังนี้

35 Doubling time : เวลาที่ประชากรใช้เพิ่มจำนวนขึ้น 100 % : Xt = Xo +  X เวลาที่ใช้จาก Xo เพิ่มจำนวนเป็น 2 เท่า (d) Generation time : จำนวนรุ่น / วัน

36  = growth rate (time -1 ) ที่ Nutrient ความเข้มข้นหนึ่ง [N]  max = Maximum growth rate K N = Half-saturation constant ของ nutrient ที่ uptake (1/2  max ) Nutrient มีผลต่อ growth constant (  )

37 ปกติ Mg, Ca, K, Na, SO 4, Cl มักมีปริมาณเพียงพอต่อ Growth rate CO 2 อาจเป็นปัจจัยจำกัดในทะเลสาบ Essential inorganic substances : N, P, Si, Fe, Mn เนื่องจากมีความเข้มข้นต่ำจึงเป็น Limiting factor ต่อ Plant production Phytoplankton แต่ละชนิดมี K N (Specific half-saturation conc.) ในการ uptake nutrient ต่างกัน และมี  max (Maximum growth rate) ต่างกัน ทำให้แต่ละที่ มีชนิด Phytoplankton ต่างกัน

38

39 ในสภาพปกติในน้ำจะมี limiting nutrient หลายตัว และมีความแตกต่างของปัจจัยทางกายภาพซึ่งมีผลต่อ growth rate ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันของ Phytoplankton หลายชนิด (coexistence)

40 1 2

41 ในกรณีที่ Nu ทั้งสองไม่จำกัด Sp. Dominace จะถูกกำหนดโดย  max ของแต่ละ sp. บริเวณที่มี Nu สูงมาก หรือ ต่ำมาก จะมีความหลากหลายต่ำ

42 Eutrophic มักพบ Phytoplankton 1 – 2 ชนิดที่โตเร็ว (r-selected sp.) Oligotrophic มักพบ K-selected sp. แข่งกันมาก 1.Oligotrophic : Nu ต่ำ productivity ต่ำ Chlo อยู่ในช่วง ต่ำกว่า 0.05 – 0.5  g/l 2. Mesotrophic : intermediate characteristics 3. Eutrophic : Nu สูง ความหนาแน่นของ Phytoplankton สูง Chlo อยู่ในช่วง 1 - 10  g/l


ดาวน์โหลด ppt พืชกลุ่มหลักในมหาสมุทรคือ Unicellular algae Phytoplankton อยู่ได้ในทุกบริเวณของมหาสมุทรที่มีแสง Dominant phytoplankton in the ocean กลุ่ม Bacillariophyceae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google