งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมี ของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมี ของสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมี ของสิ่งมีชีวิต

2 1. พื้นฐานทางเคมี ของสิ่งมีชีวิต : อะตอมและ โมเลกุล : อะตอมและ โมเลกุล 2. ชีว โมเลกุล เนื้อหาประกอบด้วย

3 อะตอม (Atom)

4 โครงสร้างของอะตอม อะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ โครงสร้างของอะตอมแบ่งเป็นอนุภาคย่อย ได้แก่ - โปรตอน - นิวตรอน - อิเล็กตรอน

5 ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน เรียกว่า เลขอะตอม (atomic number) ซึ่ง แตกต่างกันในแต่ละธาตุ เช่น ฮีเลียม มี atomic number = 2 เพราะมี 2 โปรตอน ธาตุแต่ละธาตุสามารถเขียนสัญลักษณ์นิวเครียส์ได้ดังภาพ

6 ตัวอย่างเช่น 19 9 Fmass number = 19 (proton + neutron) = 19 atomic number = 9 (proton = 9) จำนวน neutron = mass number - atomic number = 10 การทราบค่า atomic number และ mass number ทำให้เราเข้าใจถึงการเสีย e - รับ e - หรือ การใช้ e - ร่วมกันของ อะตอมซึ่งทำให้เกิดพันธะเคมี แบบต่าง ๆ

7 Electrons Cloud (Orbital) ในทุกอะตอมจะมีอิเล็กตรอนซึ่งมีพลังงานอยู่ ในอนุภาควิ่งวนรอบนิวเคลียส แต่ละ อิเล็กตรอนจะถูกดึงดูดโดยโปรตอนซึ่งมีประจุ ตรงกันข้าม และถูกผลักให้ห่างจากอิเล็กตรอน ด้วยกัน โดยเคลื่อนที่เป็นกลุ่ม (orbital)

8 แสดงโครงสร้างของอะตอมในธาตุต่างๆ

9 Valence electron อิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ไกลจากนิวเคลียสมาก ที่สุด จะมีพลังงานสูงที่สุด เรียกอิเล็กตรอน กลุ่มที่อยู่นอกสุดนี้ว่า วาเลนซ์อิเล็กตรอน (valence electron)

10

11 พันธะ เคมี พันธะเคมี : เป็นพันธะยึดเหนี่ยวอะตอมต่างๆให้รวมกันเป็นโมเลกุล พันธะเคมี : มีหลายแบบ พันธะโควาเลนท์ (covalent bond) เป็นพันธะเคมีที่เกิดจากอะตอม 2 อะตอมใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอน ร่วมกัน พันธะไอออนนิก (ionic bond) เป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่าง cation และ anion พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond)

12 Covalent bond : H 2 เมื่อไฮโดรเจน 2 อะตอม นำ e - ในวงนอก ซึ่งต่างมีอยู่ 1 อิเล็กตรอน มาใช้ร่วม กัน ทำให้ต่างมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 2 พันธะหรือแรงที่ยึดเหนี่ยวอะตอม ทั้งสองเรียกว่า พันธะโควาเลนท์

13 Covalent bond : O 2 ออกซิเจนแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนวงนอกอยู่ 6 อิเล็กตรอน เมื่อออกซิเจน 2 อะตอม ต่างใช้ 4 อิเล็กตรอน ( อิเล็กตรอน 2 คู่ ) ร่วมกัน จึงทำให้เกิด เป็นพันธะคู่ (double bond) ซึ่งแสดงด้วยขีดสั้น ๆ 2 เส้น หรือ เครื่องหมายเท่ากับ (O = O, O 2 )

14 โมเลกุลน้ำ ออกซิเจนมี อิเล็กตรอน วงนอก = 6 อิเล็กตรอน ยังขาดอีก 2 อิเล็กตรอน จึงครบ 8 ออกซิเจนจึงสร้างพันธะกับไฮโดรเจนอะตอม อีก 2 อะตอม จนเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำ (H-O-H)

15 ออกซิเจนออกแรงดึง อิเล็กตรอน ได้มากกว่า ไฮโดรเจน จึงมีประจุเป็น - และด้านไฮโดรเจนมี ประจุเป็น + จัดเป็น polar covalent bonding เพราะอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน ซึ่งต่างมี จำนวนโปรตอนต่างกัน จะส่งแรงดึง อิเล็กตรอน ได้ต่างกัน ทำให้อะตอมหนึ่งมีประจุเป็น -

16 ภาพแสดงพันธะโควาเลนท์ในโมเลกุลก๊าซไนโตรเจน

17 Ionic bond : NaCl ปกติ Sodium atom และ Chloride atom ต่างไม่แสดงประจุ Na มี e - ใน outer shell 1 Na จะ stable ถ้าไม่มี 1 e - คงเหลือใน outer shell และถ้า Na เสีย 1 e - ไปให้แก่ Cl ซึ่งขาด การมีประจุตรงกันข้ามกัน ทำให้ Na + และ Cl - เกิดแรงดึงดูดเข้าหากัน (electrical attraction)

18 Hydrogen bonds พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) เป็นพันธะระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนของ โมเลกุลหนึ่ง ซึ่งมีประจุเป็น + ( เพราะเป็นส่วนหนึ่ง ของ polar covalent bond) กับอะตอมอื่นเช่น oxygen หรือ nitrogen ของอีกโมเลกุลหนึ่งที่มี ประจุเป็น –

19 พันธะไฮโดรเจนใน โมเลกุลน้ำ เป็นพันธะ ที่ยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอมไฮโดรเจนของ น้ำโมเลกุลหนึ่ง กับ อะตอมของออกซิเจน ของน้ำอีกโมเลกุลหนึ่ง น้ำแต่ละโมเลกุลจะ สร้างพันธะไฮโดรเจน กับน้ำได้มากที่สุดอีก 4 โมเลกุล

20 Hydrocarbons are Hydrophobic Hydrocarbons are Hydrophobic

21 van der Waals forces within a droplet Hydrophobic interaction

22 H2OH2OH2OH2O Fish in an ice Minnesota lake

23 Algae that lend their colors to the hot springs at Yellowstone National Park


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมี ของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google