งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึงของ 2 ชนิด ผสมกันอยู่ ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ปกติ ไม่รวมกัน ) แต่มิได้แยกออกจากกันโดย เห็นชัด โดยส่วนหนึ่ง ส่วนที่กระจาย ตัวมักจะมีปริมาณน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึงของ 2 ชนิด ผสมกันอยู่ ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ปกติ ไม่รวมกัน ) แต่มิได้แยกออกจากกันโดย เห็นชัด โดยส่วนหนึ่ง ส่วนที่กระจาย ตัวมักจะมีปริมาณน้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายถึงของ 2 ชนิด ผสมกันอยู่ ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ปกติ ไม่รวมกัน ) แต่มิได้แยกออกจากกันโดย เห็นชัด โดยส่วนหนึ่ง ส่วนที่กระจาย ตัวมักจะมีปริมาณน้อยกว่า เรียกว่า disperse phase หรือ discontinuous phase หรือ internal phase ส่วนที่มีปริมาณมากว่าจะทำ หน้าที่ห่อหุ้มส่วนที่กระจายตัว เรียกว่า continuous phase หรือ external phase หรือ external phase Emulsion

3 Typeinternal phase external phase Emulsion Foam Aerosol Suspensio n Liquid gas Liquid solid Liquid gas liquid

4 มี 2 แบบ คือ 1. Oil in water (o/w) น้ำมัน เป็น dispersed phsase ตัวอย่างเช่น นม, ไอศครีม, มายองเนส 2. Water in oil (w/o) น้ำ เป็น dispersed phsase ตัวอย่างเช่น เนย, มา การีน ชนิดของ Emulsion

5 ลักษณะทางกายภาพของ emulsion จะ แตกต่างกันในด้านลักษณะและความหนืด -Appearance อิมัลชั่นอาจมีลักษณะ ปรากฏที่ขุ่น ทึบแสง ขาว หรือโปร่งใส - viscosity ความหนืดของ emulsion มักใกล้เคียงกับความหนืดของ external phase

6 ต้องให้ dispersed phase กระจายตัว โดยมีขนาดเล็กที่สุด โดยใช้เครื่อง ผสม (blender) homogenizer หรือ colloid mill การทำอิมัลชันแบบ inversion เช่น ต้องการเตรียมอิมัลชันชนิด o/w จะ ผสมน้ำมัน, emulsifier ให้เข้ากันดีใน เครื่องผสม เติมน้ำทีละน้อย visicosity เพิ่มขึ้นจนถึงจุด inversion point viscosity จะลดลงโดยฉับพลัน และ เปลี่ยนจาก w/o เป็น o/w การทำ emulsion

7 viscosity ของ continuous phase ควร จะมาก -electric charge continuous phase ควรมีประจุสูง -dispersed phase ควรมีขนาดเล็กที่สุด -Interfacial tension ควรให้น้อยที่สุด ( ระหว่างส่วนผสม ) - การดูดซับอนุภาคของแข็งที่ผิวของ emulsifier phase ควรให้มีปริมาณ ของแข็งที่ปะปนอยู่ใน internal phase น้อยที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว ของ emulsion

8 Emulsifier (emulsifying agent) คือสารเคมีที่สามารถ emulsify หรือทำ ให้ emulsion, foam คงตัวโดย อาศัยคุณสมบัติการลดแรงตึงระหว่างผิว ในอดีตจะใช้อิมัลซิไฟเออร์ที่ได้จาก ธรรมชาติ เช่น gum, polysaccharide, lecithin, lipoprotein, bile salt แต่ในปัจจุบันนิยมอิมัลซิไฟเออร์พวก monoglyceride (MG) และ diglyceride (DG) โดยพบว่า 70% ของอิมัลซิไฟ เออร์ จะอยู่ในรูป MG, DG

9 อาจแบ่ง emulsifier (surfactant) ได้หลาย ประเภท ดังนี้ 1. แบ่งตามประจุ anionic - surfactant ที่มีประจุลบบน ส่วนที่เป็ฯ active portion ของโมเลกุล cationic - surfactant ที่มีประจุบวกบน ส่วนที่เป็ฯ active portion ของโมเลกุล non-ionic – โมเลกุลไม่แสดงประจุ

10 amphoteric - แสดงได้ทั้ง ประจุบวกและประจุลบขึ้นกับ pH Zwitter ionic – แสดงทั้งประจุบวก และประจุลบที่ surface active portion 2. แบ่งตามค่า HLB (hydrophilic – lipophilic balance) 3. แบ่งตามการละลาย 4. แบ่งตาม function group เช่น เป็น อิมัลซิไฟเออร์ ชนิดที่ไขมันอิ่มตัวหรือไม่ อิ่มตัว (saturate/unsaturate), acid, alcohol

11 อาจพิจารณาจากค่า HLB ซึ่งจะ บอกปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของส่วน hydrophilic โดยปกติ HLB มีค่า 0-20 ถ้าเป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่ชอบน้ำมัน, น้ำ เท่า ๆ กัน จะมีค่า HLB = 10 ถ้า โมเลกุลเป็นพวกที่ชอบน้ำอย่างเดียว (100% hydrophilic) จะมีค่า HLB = 20 การเลือกใช้ emulsifier

12 HLB = E/5 = 20(1- S/A) ; E = ร้อยละโดยน้ำหนักของ hydrophilic ใน โมเลกุล S =Saponification number (mg. KOH ที่ saponify oil 1 g.) A = acid number ของกรดไขมันที่เกาะ อยู่ในโมเลกุล ( การคำนวณ HLB ตามสูตรข้างบนมักใช้กับ พวก nonionic emulsifier) การคำนวณ ค่า HLB

13 ค่า HLB จะบอกคุณสมบัติในการนำมาใช้ ประโยชน์ได้ดังนี้ HLBfunction 4 –6 w/o emulsifier 7 – 9 wetting agent 8 – 18o/w emulsifier 13 – 15detergent 15 – 18solubiliser

14 Optimum stability ของ W/O emulsifier คือ HLB 3.5 O/W emulsifier คือ HLB 12 -emulsifier หลายชนิดผสมกันให้ผล ดีกว่า emulsifier ชนิดเดียวที่ค่า HLB เท่ากัน - การเตรียม o/w emulsion ควรเลือก emulsifier ที่ละลายน้ำ การเตรียมอิมัลชันชนิด w/o ควร เลือกใช้ emulsifier ชนิดละลายได้ใน ไขมัน


ดาวน์โหลด ppt หมายถึงของ 2 ชนิด ผสมกันอยู่ ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ปกติ ไม่รวมกัน ) แต่มิได้แยกออกจากกันโดย เห็นชัด โดยส่วนหนึ่ง ส่วนที่กระจาย ตัวมักจะมีปริมาณน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google