งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ตัว ดำเนินการ (Operators) รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ตัว ดำเนินการ (Operators) รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ตัว ดำเนินการ (Operators) รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 ตัวดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1. ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) 2. ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า (Assignment Operators) 3. ตัวดำเนินการในการเพิ่มและลดค่า (Increment and Decrement Operators) 4. ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ (Relational Operator) 5. ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical operator)

3 1. ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) Binary Operators ตัวดำเนินการที่ต้องใช้ค่า 2 ค่าในการดำเนินการ ตัว ดำเนินการ ความหมายตัวอย่าง + การบวก result = a + b; - การลบ result = a – b; * การคูณ result = a * b; / การหาร result = a / b; % การหารเอาเศษ (modulus) result = a % b;

4 ลำดับการทำงานของตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมา ย ลำดับ ความสำคั ญ ทำจาก () สูงสุด ต่ำสุด ซ้ายไปขวา ++,-- ขวาไปซ้าย - ( เครื่องหมา ยลบหน้า ตัวเลข ) ซ้ายไปขวา *, /, % ซ้ายไปขวา +, - ซ้ายไปขวา

5 ตัวอย่าง 9 / 2 = 4 เอา จำนวนเต็ม 9%2 = 1 เอา แต่เศษ 2 + 3 * 4 = ? (2 + 3) * 4 = ?

6 2. ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า (Assignment Operators) โอเปอเรเตอร์ ตัวอย่างการใช้ งาน มีความหมาย เท่ากับ +=+= x += y x = x + y -=-= x -= y x = x – y *= x *= y x = x * y /= x /= y x = x / y %=%= x %= y x = x % y

7 ? 5 x = x+y คณิตศาสตร์ อ่านว่า x เท่ากับ x บวก y x = x+y คอมพิวเตอร์อ่านว่า เอา x บวก y แล้วเก็บไว้ที่ x ชื่อตัวแปรค่าที่เก็บ x2 y3 x = x + y 2 +32 +3 กำหนดให้ x = 2, y = 3 มีการเก็บค่าตัว แปรดังนี้

8 ตัวอย่าง กำหนดให้ a = 1, b = 6, c = 2, d = 4 1. a = a + c 2. b = b - c

9 3. ตัวดำเนินการในการเพิ่มและลด โอเปอเ รเตอร์ ตัวอย่า ง ความหมาย เขียนได้อีก อย่างหนึ่ง ++ x = i++ จะนำค่า i ไปใช้ก่อน แล้ว จึงเพิ่มค่า i ขึ้น 1 i = i + 1 x = ++i จะเพิ่มค่าของ i ขึ้น 1 แล้ว จึงนำค่า i ไปใช้ i = i + 1 -- x = i -- จะนำค่า i ไปใช้ก่อน แล้ว จึงลดค่า i ลง 1 i = i - 1 x = -- i จะลดค่าของ i ลง 1 แล้วจึง นำค่า i ไปใช้ i = i - 1

10 กำหนดให้ x = 3 y = x++ ลำดับการ ทำงาน 1.y = x 2.x = x+1 y = 3 x = 4 y = ++x ลำดับการ ทำงาน 1.x = x+1 2.y = x x = 4 y = 4 จะเห็นได้ทั้ง x++ และ ++x ต่างก็ทำ x = x+1 เหมือนกัน แต่ลำดับการ ทำงานต่างกัน

11 ตัวอย่าง กำหนด a = 5 b = a++ b = ++a

12 4. ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ (Relational Operator) ผลลัพธ์ที่ได้ เท็จ (0), จริง (1) ตัวกระทำความหมายตัวอย่าง == เท่ากับ x==y > มากกว่า x>y < น้อยกว่า x= มากกว่าหรือ เท่ากับ x>=y <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ x<=y != ไม่เท่ากับ x!=y

13 กำหนดให้ a=5, b=7, c=9 1. (a + b) < c 2. (a * 2) = = (a + b + c) / 2 3. 15 <= (a + b) 1. ตอบ 0 2. ตอบ 1 3. ตอบ 0

14 5. ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical operator) ใช้สำหรับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างนิพจน์ตั้งแต่ 2 นิพจน์ ขึ้นไป ผล จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าว จะให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ตัว ดำเนินก าร ความห มาย ตัวอย่าง && และ (and ) (X>=70) && (X<=79) || หรือ (or) ch==‘Y’ || ch==‘y’ ! ไม่ (not) !(ch==‘y’)

15 ลำดับของเครื่องหมายในการ คำนวณ ลำดับเครื่องหมาย 1() 2!, ++, -- 3*, /, % 4+, - 5, >= 6==, != 7&& 8|| 9*=, /=, +=, -=

16 ตัวอย่าง วิธีหาค่าความจริงของ นิพจน์ต่อไปนี้ 8>5||5>9&&!(4<3) 8 > 5 || 5 > 9 && !(4 < 3) 1 || 0 && !(0) 1 || 0 && 1 1 || 0 1

17 กำหนด a = 7, b = 2, c = 3, d = 1 1. (a - b) * 10 / c && d + 5 2. a / b + c * 10 % (d - 3) 3. a * (++b - c) / d + 5 % e 4. a – b + 15 && c * d / 5 || e == 3 5. (a + b) * 2 == c % d * (e + 7) 6. ++d / e * c && a + 3 * b

18 การแปลงชนิดข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 1. เปลี่ยนชนิดตัวแปรโดยอัตโนมัติ (Implicit Type Connversion) คือ ภาษาซีจะทำการแปลงชนิดของข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ การแปลงชนิดของข้อมูล ชนิดข้อมูล double สำคัญสูงสุด สำคัญต่ำสุด float int char

19 ตัวอย่าง

20 การแปลงชนิดของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ตัว ดำเนินการ (Operators) รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google