งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ECOSYSTEM” หรือ “ECOLOGICAL SYSTEM” ผู้ที่นำคำนี้มาใช้ครั้งแรก คือ A.G.TANSLEY ในปี ค. ศ. 1935 โดยให้ความหมายไว้ว่า บทที่ 2 ECOSYSTEM ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ECOSYSTEM” หรือ “ECOLOGICAL SYSTEM” ผู้ที่นำคำนี้มาใช้ครั้งแรก คือ A.G.TANSLEY ในปี ค. ศ. 1935 โดยให้ความหมายไว้ว่า บทที่ 2 ECOSYSTEM ระบบนิเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ECOSYSTEM” หรือ “ECOLOGICAL SYSTEM” ผู้ที่นำคำนี้มาใช้ครั้งแรก คือ A.G.TANSLEY ในปี ค. ศ. 1935 โดยให้ความหมายไว้ว่า บทที่ 2 ECOSYSTEM ระบบนิเวศ

2 “ ระบบที่ว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ภายในขอบเขตที่กำหนด มีการถ่ายทอดพลังงานไป ตามลำดับขั้นอาหาร (TROPHIC LEVEL) มีการ เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และวัฏจักรของสารต่าง ๆ ”

3 ODUM (1983) หน่วยที่รวมสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดไว้ด้วยกันในขอบเขต มีความสัมพันธ์กับ PHYSICAL ENVIRONMENT มี ENERGY FLOW และ NUTRIENT CYCLING ระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวิตกับที่ไม่มีชีวิต EMBERLIN (1983) ระบบของสิ่งมีชีวิตที่บทบาทร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต

4 KUPCHELLA & HYLAND (1989) สังคมของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ซึ่งมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน และสัมพันธ์กับ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต DICTIONARY IDENTIFIABLE UNIT IN NATURE CONSISTING OF BOTH LIVING ORGANISMS & PHYSICOCHEM. ENVI. THERE‘S A CONTINUOUS EXCHANGE OF INORGANIC MATERIALS BETw. LIVING ORGANISMS AND THEIR ENVIRONMENT.

5

6 COMPONENTS OF ECOSYSTEM : องค์ประกอบของระบบนิเวศ 1) ABIOTIC COMPONENTS LITHOSPHERE : ของแข็ง HYDROSPHERE : น้ำ ATMOSPHERE : บรรยากาศ

7 N 2 78.084 O 2 20.947 Ar 0.934 CO 2 0.0314 OTHERS (O 3,…)... หนังสือบางเล่มอาจแบ่ง ABIOTIC COMPONENTS ออกเป็น ABIOTIC ENVIRONMENTS และ ABIOTIC SUBSTANCES ซึ่งแยกย่อยเป็น INORGANIC SUBSTANCES และ ORGANIC SUBSTANCES

8 LIVING THING (BIOSPHERE) ECOSPHERE ATMOSPHERE HYDROAPHERE LITHOSPHERE

9 แต่ละส่วน เกี่ยวข้อง สัมพันธ์

10 ตัวอย่าง ปัจจัยที่ไม่มีชีวิต สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีชีวิต

11 Edaphic F คุณภาพของดินต่อพืช ดินที่ขาดไนโตรเจน พืชที่เจริญได้ ตรึง N ได้ หรือ พืชที่จับสัตว์เป็นอาหาร.. กาบหอยแครง

12 2) BIOTIC COMPONENTS AUTOTROPHIC COMPONENTS หรือ AUTOTROPHS (SELF-NOURISHING) สารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อน พลังงานแสงและอนินทรีย์สาร กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง 1) ABIOTIC COMPONENTS กลุ่มแรก สามารถสร้างอาหารได้เอง

13 HETEROTROPHS (OTHER-NOURISHING) หมายถึงสัตว์ทุกชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น รา และแบคทีเรีย ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง AUTOTROPHIC COMPONENTS HETEROTROPHIC COMPONENTS

14 บทบาท และหน้าที่ หรือตามความสัมพันธ์เชิงอาหาร สามารถแบ่งสิ่งมีชีวิต ออกได้เป็น PRODUCER: ผู้ผลิต CONSUMER: ผู้บริโภค DECOMPOSER: ผู้ย่อยสลาย

15 1. PRODUCERS : ผู้ผลิต “ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองและให้อาหารแก่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ” นอกจากพืชสีเขียวแล้วยังมี CHEMOLITHOTROPHS หรือ CHEMOSYNTHETIC BACTERIA สร้างอาหารได้จากการ OXIDIZE สารอนินทรีย์หรืออนุมูล ของสารบางอย่างเช่น NH 3 NO 2 NO 3

16 Anabaena พืชสีเขียว

17 Chromatium Rhodomicrobium Rhodobacter

18 หน้าที่สำคัญของ PRODUCER ก็คือ การผลิตสารพื้นฐาน ที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ 6CO 2 + 6H 2 O “PHOTOSYNTHESIS” C 6 H 12 O 6 + 6O 2 LIGHT CO 2 + H 2 A (CH 2 O) n + A S s

19 2.CONSUMER ผู้บริโภค กินกลุ่มผู้ผลิตเป็นอาหาร แบ่งย่อยได้ HERBIVORES.. กินพืช CARNIVORES.. กินสัตว์ OMNIVORES SCAVENGERS PARASITES

20

21 แบ่งตามลำดับการบริโภค PRIMARY CONSUMER SECONDARY CONSUMER TERTIARY CONSUMER QUATERNARY CONSUMER ทั่วไป … สัตว์กินพืช มีกระบวนการย่อยพืชได้ดี สัตว์ที่กินต่อมา

22 1 0 CONS 2 0 CONS

23

24 3. DECOMPOSERS ผู้ย่อยสลาย MICROCONSUMER..SAPROPHYTE… SAPROTROPH... OSMOTROPH ไม่สร้างอาหารเอง จัดรวมอยู่ใน HETEROTROPHS มีกระบวนการย่อยสลายซาก และของเสียของสิ่งมีชีวิต (ORGANIC) INORGANIC พืช

25

26 ราย่อยขอนไม้

27 อัตราการถูกย่อยสลาย ของพืช และสัตว์ มีความแตกต่างกัน ตามชนิด FAT..SUGAR..PROTEIN.. ย่อยได้หมด PLANT CELLULOSE...LIGNIN...HAIR ย่อยสลายช้ามาก

28 หญ้า กับ ปู … นำซากใส่ถุง & แช่ในน้ำ ใน 10 เดือน ……. ปูถูกย่อยหมด แต่ หญ้ายังเหลืออีก 40 %

29 เปรียบเทียบการย่อยสลายของซากพืชในป่า ในสภาพที่มีอุณหภูมิ และความชื้น ที่ต่างกัน ร้อนและชื้น อัตราการย่อยสลายดีกว่า

30 สัตว์ขนาดเล็กในดิน มีส่วนช่วยให้การย่อยสลายซากเร็วยิ่งขึ้น

31 การทดลองแสดงให้เห็นว่า สัตว์ขนาดเล็ก ช่วยให้การย่อย ดีขึ้น ดูจากปริมาณ ฟอสฟอรัส ที่ปล่อยออกมาจากซาก

32 CONTROL ใส่ยาฆ่าแมลง ฆ่าแมลง และ รา ฆ่าแมลง รา และ nematode สาร อินทรีย์ ที่เหลือ อยู่

33 PHYTOPLANKTON ZOO DETRITIVORES CARNIVORES

34 พักตรงนี้ ที่ไหน ?


ดาวน์โหลด ppt “ECOSYSTEM” หรือ “ECOLOGICAL SYSTEM” ผู้ที่นำคำนี้มาใช้ครั้งแรก คือ A.G.TANSLEY ในปี ค. ศ. 1935 โดยให้ความหมายไว้ว่า บทที่ 2 ECOSYSTEM ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google