งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRODUC TION ผลผลิต PRODUCTION พลังงานหรือสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น RATE OF PRODUCTION PRODUCTIVITY หน่วยที่ใช้ กิโลแคลลอลี่ / เมตร 2 / ปี (kcal/m2/yr)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRODUC TION ผลผลิต PRODUCTION พลังงานหรือสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น RATE OF PRODUCTION PRODUCTIVITY หน่วยที่ใช้ กิโลแคลลอลี่ / เมตร 2 / ปี (kcal/m2/yr)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRODUC TION ผลผลิต PRODUCTION พลังงานหรือสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น RATE OF PRODUCTION PRODUCTIVITY หน่วยที่ใช้ กิโลแคลลอลี่ / เมตร 2 / ปี (kcal/m2/yr) กรัม น. น. แห้ง / เมตร 2 / ปี (g/m2/yr) อัตราการผลิต

2 PRODUCTIVITY PRIMARY PRODUCTIVITY SECONDARY PRODUCTIVITY พลังงานหรือสารอาหารที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น จากการสังเคราะห์ด้วยแสง พลังงานหรือสารอาหารที่สร้างหรือสะสมในผู้บริโภค ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

3 PRIMARY (1 O ) PRODUCTIVITY แบ่งได้เป็น GROSS PRIMARY PRODUCTIVITY(GPP) อัตราการสร้าง / สะสม สารอินทรีย์ทั้งหมด จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลิต NET PRIMARY PRODUCTIVITY(NPP) TOTAL PHOTOSYNTHESIS / TOTAL ASSIMILATION

4 NET PRIMARY PRODUCTIVITY(NPP) อัตราการสร้าง / สะสม สารอินทรีย์ในผู้ผลิต โดยหักส่วนที่ใช้ในการหายใจ NPPRp GPP APPARENT PHOTOSYNTHESIS NET ASSIMILATION สุทธิ รูป 2.26(a)

5 NPP = GROSS PP - RESPIRATION R R

6 GPP ผู้ผลิต ผู้บริโภค NPPRp Rh Rp NE P NET ECOSYSTEM PRODUCTIVITY รูปที่ 2.26 (b)

7 NPPRp ผู้บริโภค SECONDARY PRODUCTIVITY ผู้ผลิต SECONDARY PRODUCTIVITY

8 สังคมที่สมดุล อัตราการสร้าง = การใช้ รูปที่ 2.26 (c) NPPRp GPP ผู้บริโภค ผู้ผลิต Rh สร้าง กิน ใช้ … หมด ไม่เหลือในการเจริญ

9 AVERAGE NET 1 0 PRODUCTION (G/M 2 /YR) % OF EARTH’S SURFACE AREA ตาราง 2.4(35))

10 PERCENTAGE OF EARTH’S NET 1 0 PRODUCTION

11 รูปที่ 2.27(34) ขั้นตอนของ GPP,NPP & 2 0 PRODUCTION SUNLIGHT 2043 PLANT PHOTOSYN 33 NEW CORN PROTOPLASM 26.6 REFLECTED 2010 CORN RESPIRATION 6.4 ราก กิ่ง …18.4. NEW PROTOPLASM(CATTLE) 1.2 GRAIN 8.2 CATTLE 7.0 NOT ASSIMILATION 1.2 RESPIRATION 2 0 PRODUCTION

12 สังคมที่กำลังเจริญ จะมีการสร้างผลผลิตมาก มากกว่าการใช้ ( หายใจ ) มีส่วนเหลือ.. การเจริญ สังคมที่พัฒนามานาน.. เจริญเต็มที่แล้ว อัตราการสร้าง = การใช้ ( หายใจ )

13 ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบ PRODUCTIVITY สังคมกำลังเจริญ.. เจริญเต็มที่ GPP Rp NPP Rh NCP Alfalfa Young Pine Mature RFCoastal Sound - 24400 12200450005700 9200 4700320003200 15200 800 14400 7500 4600 2900 13000 none 2500 none

14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่า 1 0 productivity TERRESTRIAL 1 0 PRODUCTIVITY 1.CLIMATIC FACTOR TEMPERATURE & PRECIPITATION การศึกษาพบว่า ช่วง 0-20 0 C…PRODUCTIVITY สูง หรือ ต่ำกว่านี้ ไม่ขึ้นต่อกัน เพิ่มขึ้นตามลำดับ

15 TEMP

16 PRECIPITATION สัมพันธ์เช่นกัน ขึ้นกับรายละเอียด เช่น รูปแบบที่ตกลงมา... หิมะ / ฝน การกระจายของฝน …. ดินในระบบอุ้มน้ำได้ดี ? ทั่วๆไป ปริมาณฝนมาก 1 0 PRODUCTIVITY มากด้วย

17 PRECIPITATION

18 ตารางที่ 2.6(38) ตัวอย่าง PRODUCTIVITY ที่สัมพันธ์กับ น้ำฝน DESERT GRASSLAND MEXICO 160-350 125-134 IDAHO 372 207 TYPE LOCALITY PRECIP. NET ABOVEGR. PRODUCT.

19 ANNUAL WORLD PRECIPITATION ต่ำ 20-40”

20 2. PLANT NUTRIENT แร่ธาตุอาหาร ผลโดยตรง …. การเจริญของพืช การเพิ่มธาตุอาหาร … ปุ๋ย.. เพิ่ม 1 0 PRODUCTIVITY

21 ทดลองเพิ่มปุ๋ยให้พืชมีการเจริญดีขึ้น BIOMASS

22 3. HERBIVORY การกัดกินของสัตว์กินพืช การกัดกินของสัตว์ มวลชีวภาพ ลดลง แต่ในทางกลับกัน การกัดกิน แตกยอดใหม่ เพิ่ม PRODUCTIVITY สูงกว่าที่ไม่มีการกัดกิน

23 GREEN BIOMASS DAYS AFTER GRAZING 1616 32 UNGRAZED GRAZED ขณะที่ หญ้าที่ไม่ถูกกัดกิน มีการแห้งตายไป TANZANIA’S NATIONAL PARK

24 4. ROOT PRODUCTION ควรคำนึงถึง เหนือดิน..ABOVEGROUND & ใต้ดิน.. BELOWGROUND PRODUCTIVITY เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใต้ดิน กับ เหนือดิน อาจแปรผกผันกัน การเก็บข้อมูล จึงควรศึกษาประกอบกัน ข้อมูลเหนือดิน อาจไม่ใช่เป็นตัวแทนที่ดี

25

26 5.CANOPY GEOMETRY LEAF SIZE ขนาดใบ LEAF-ANGLE ORIENTATION การเรียงตัวของใบ ใบขนาดใหญ่ รับแสงได้ดีกว่า แนวดิ่ง หรือ แนวราบ ส่งผลต่อการรับแสง

27 ดิ่ง ราบ NET PHOTOSYN.

28 AQUATIC 1 0 PRODUCTIVITY ปัจัยที่สำคัญ ที่มีผลต่อผลผลิตของระบบนิเวศแหล่งน้ำ 1. ปริมาณแสงที่ได้รับตามระดับความลึกในน้ำ ยิ่งลึก แสงยิ่งน้อย ความลึก NET PHOTOSYN. ความเข้มแสง % 10 1 30 10 ความลึก ( ม ) 0

29 2. ธาตุอาหาร ในแหล่งน้ำ บางครั้งสารอาหารทับถมกันอยู่ด้านล่าง ต้องมีกระแสน้ำ หรือ คลื่น ช่วยพัดพาขึ้นมา ให้ผู้ผลิตใช้ได้

30 นอกจากนี้ 1 0 PRODUCT. ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทะเลสาบ MICHIGAN สารอาหารถูกพัดพาขึ้นจากที่ลึก

31 แพลงก์ตอนพืช อยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ

32

33 ทะเลหมอก

34 การศึกษาค่าอัตราการผลิตปฐมภูมิ 1. HARVEST METHOD การเก็บเกี่ยว หรือตัดพืช มาชั่งน้ำหนัก มวล / พื้นที่ / เวลา พลังงาน

35 นิยมใช้ศึกษากับ พืชไร่ ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้องไม่มีการรบกวนจากแมลงและสัตว์อื่น ข้อเสีย ใช้เวลามาก ข้อมูลอาจผิดพลาด จากผลผลิตเก่า ที่ตกค้างอยู่ หรือ เก็บผลผลิตไม่หมด ไม่สามารถป้องกันแมลง และสัตว์ ได้ 100 %

36

37 2. CHLOROPHYLL METHOD ปริมาณ CHLOROPHYLL a ในพืช เป็นสัดส่วนกับ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยการสกัด CHLOROPHYLL นำไปวัดด้วยเครื่อง SPECTROPHOTOMETER คำนวณกลับเป็นค่าอัตราการผลิต

38 3. CARBONDIOXIDE METHOD TRANSEAU (1926) ใช้ภาชนะครอบพืช กลางแจ้ง CO 2 วัด CO 2 ที่เข้า - ออก ภาชนะ กลางวัน …. พืชสังเคราะห์แสง & หายใจ อัตราผลิตปฐมภูมิสุทธิ กลางคืน …. การหายใจ

39 นิยมใช้กับระบบนิเวศบนบก ข้อเสีย มีความร้อนเกิดขึ้นในภาชนะ ใช้ได้กับพืชบางชนิด

40 4. LIGHT AND DARK BOTTLE METHOD วัดปริมาญ O 2 ที่เกิดขี้น จากการแขวนขวด ขวดมืด.. ค่า O 2 ที่หายไปจากการหายใจ ขวดสว่าง.. ค่า O 2 เกิดจาก การสังเคราะห์ด้วยแสง - การหายใจ

41 L L D D

42 ใช้ศึกษาในแหล่งน้ำ จืด... เค็ม ข้อเสีย อัตราการหายใจ ในที่มืด กับสว่าง อาจแตกต่างกัน

43 จบบทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt PRODUC TION ผลผลิต PRODUCTION พลังงานหรือสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น RATE OF PRODUCTION PRODUCTIVITY หน่วยที่ใช้ กิโลแคลลอลี่ / เมตร 2 / ปี (kcal/m2/yr)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google