งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม.. ที่นี่ไม่มีต้นไม้. บทที่ 7 นิเวศวิทยา : ECOLOGY กัลยา ศรีพุทธชาติ OIKOS (HOUSE..HABITAT) LOGOS (KNOWLEDGE) วิชานิเวศวิทยา … วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม.. ที่นี่ไม่มีต้นไม้. บทที่ 7 นิเวศวิทยา : ECOLOGY กัลยา ศรีพุทธชาติ OIKOS (HOUSE..HABITAT) LOGOS (KNOWLEDGE) วิชานิเวศวิทยา … วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไม.. ที่นี่ไม่มีต้นไม้

2 บทที่ 7 นิเวศวิทยา : ECOLOGY กัลยา ศรีพุทธชาติ OIKOS (HOUSE..HABITAT) LOGOS (KNOWLEDGE) วิชานิเวศวิทยา … วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม +

3

4 ระบบนิเวศ :ECOSYSTEM หน่วย หรือขอบเขตของสังคม ระบบนิเวศ มีขนาดที่แตกต่างกันไป ใหญ่ เล็ก

5 ระบบนิเวศ NATURAL ECOSYSTEM ตามธรรมชาติ ARTIFICIAL ECOSYSTEM มนุษย์สร้างขึ้น

6 ARTIFICIAL ECOSYSTEM มนุษย์สร้างขึ้น

7 NATURAL ECOSYSTEM ตามธรรมชาติ

8 โครงสร้างของระบบนิเวศ STRUCTURE ABIOTIC COMPONENTS ไม่มีชีวิต BIOTIC COMPONENTS มีชีวิต

9 ABIOTIC COMPONENTS ไม่มีชีวิต TOPOGRAPHIC F… ภูมิประเทศ CLIMATIC F… ภูมิอากาศ EDAPHIC F… ดิน PYRIC F… ไฟ

10 TOPOGRAPHIC F… ภูมิประเทศ ภูเขาสูง กั้นฝน และ ความชุ่มชื้น …….…….. แห้งแล้ง

11 A B

12 M N ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

13 ดินแต่ละชนิด มีความสามารถในการรักษา ธาตุอาหาร และน้ำ แตกต่างกัน ทราย …. ต้นไม่มั่นคง ต้นไม่สูง

14 ความสูง และทิศทางการเจริญของต้น

15 ไฟ ไฟ … ช่วยให้การงอกของเมล็ดเร็วขึ้น ไฟ … คงสภาพสังคมเอาไว้ ตัวอย่าง ทุ่งหญ้า …. เกิดไฟไหม้เป็นประจำ คงสภาพเป็นทุ่งหญ้า ไม่พัฒนาไปเป็นป่า

16 BIOTIC COMPONENTS มีชีวิต PRODUCER ( ผู้ผลิต ) AUTOTROPHS สร้างอาหารได้เอง.. ส่วนมากเป็นพืชสีเขียว, แบคทีเรียบางชนิด Anabaena Rhodobacter

17 CONSUMER ผู้บริโภค กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร …… ส่วนมาก.. สัตว์ เรียกตามลำดับการกิน HETEROTROPHS TERTIARY CONSSECONDARY CONSPRIMARY CONS

18 HERBIVORES.. กินพืช CARNIVORES.. กินสัตว์ OMNIVORES SCAVENGERS. กินซาก แบ่งตามอาหารหลักที่กิน

19 ไม่สร้างอาหารเอง จัด.. HETEROTROPHS มีกระบวนการย่อยสลายซาก และของเสีย ของสิ่งมีชีวิต (ORGANIC) INORG ANIC อนินทรีย์ พืช

20

21 WATER CYCLE.. การหมุนเวียนของน้ำ NUTRIENT CYCLE.. การหมุนเวียนของสารอาหาร ENERGY FLOW.. การไหลของพลังงาน บทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศ

22 WATER CYCLE.. การหมุนเวียนของน้ำ EVAPORATION PRECIPITATION CONDENSATION

23 PRODUCER HERBIVORE CARNIVORE DECOMPO SER SO IL NUTRIENT ENERGY

24 กินซาก

25 TEN PERCENT LAW การถ่ายทอดแต่ละขั้นตอน ส่งพลังงานไปได้เพียง 10-20 % ส่วนใหญ่สูญไปในการหายใจ (R) และผู้ย่อยสลาย ( ) 10 0 1010 1 0.1 R R

26 พื ช สัตว์ CO2CO2 O2O2 N BACTERIA

27 CO 2 PRODUCER DECOMPOSER CONSUMER R R

28

29 NUTRIENT CYCLE.. การหมุนเวียนของสารอาหาร การถ่ายทอด ตาม การกินกัน เป็นลำดับ หมุนอยู่ใน 3 ส่วนสำคัญ อากาศ น้ำ และ บก บก น้ำ อากาศ การผุพัง การกัดชะ จากบนบก สู่แหล่งน้ำ

30 ซาก

31 ผุกร่อน.. กัดชะ

32 การที่สิ่งมีชีวิตกินกันเป็นทอดๆ โดยมีลูกศรแสดงทิศ ทางการไหลของพลังงาน สายโซ่ & สายใยอาหาร

33 สภาพธรรมชาติ สายโซ่อาหาร ไม่ได้เป็นสายเดี่ยวมีการโยงใยกัน แต่ละชนิดกินอาหารได้หลายอย่าง สายใยอาหาร … FOOD WEB

34

35

36 ลำดับขั้น อาหาร TROPHIC หมายความ ว่า FEEDING สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในโซ่อาหาร จัดเป็นลำดับขั้นอาหาร ชนิดแรกของสายโซ่..TL 1 ต่อไปเป็น TL 2,3,4.. ตามลำดับ

37 สรุปการหมุนเวียนอาหาร การไหลของพลังงาน และ TROPHIC LEVEL TL1 PROD. TL2TL3 TL4 1 O CONS. 2 O CONS

38 TL 1 2 3 4 โดยทั่วไปห่วงโซ่อาหารจะมี 4 - 5 TL

39 จะบอกว่าอยู่ที่ ลำดับ ขั้นอาหาร ใด ??? ต้องหาสายโซ่ อาหาร ก่อน

40 TL ? 3 และ 4 3

41 ECOLOGICAL PYRAMIDS ปิรามิด นิเวศ แสดงความสัมพันธ์.... จำนวนของสิ่งมีชีวิต ในแต่ละลำดับขั้นอาหาร ผู้ผลิต.. อยู่ที่ฐาน ปิรามิดมีฐาน กว้างกว่าเสมอ สิ่งมีชีวิตในลำดับขั้นอาหารแรกๆ.. มี มากกว่าที่อยู่ถัดขึ้นไป

42 ปิรามิดจำนวน..NUMBER

43 BIOMASS

44 อาจมีปัญหา... ได้ปิรามิดหัวกลับ จำนวน …... ต้นไม้ แมลง กบ

45 NUMBERS BIOMASS อาจมีปัญหา... ได้ปิรามิดหัวกลับ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ … ดูที่อัตราการผลิต.. ผลผลิตที่สร้างขึ้น / เวลา

46 Kilocalories per meter 2 ENERGY ปิรามิดของ แม่น้ำแห่งหนึ่ง อัตราการผลผลิต พืช

47 ปิรามิดพลังงาน

48 ทุ่งหญ้า

49

50

51 PRODUCTION พลังงานหรือสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น RATE OF PRODUCTION PRODUCTIVITY หน่วยที่ใช้ พลังงาน / พื้นที่ / เวลา (kcal/m2/yr) น. น. แห้ง / พื้นที่ / เวลา (g/m2/yr) อัตราการผลิต

52 PRODUCTIVITY PRIMARY (1 0 ) PRODUCTIVITY SECONDARY (2 0 ) PRODUCTIVITY พลังงานหรือสารอาหารที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น จากการสังเคราะห์ด้วยแสง พลังงานหรือสารอาหารที่สร้างหรือสะสมในผู้บริโภค ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

53 PRIMARY (1 O ) PRODUCTIVITY แบ่งได้เป็น GROSS 1 O PRODUCTIVITY(GPP) อัตราการสร้าง / สะสม สารอินทรีย์ทั้งหมด จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลิต NET 1 O PRODUCTIVITY(NPP) อัตราการสร้าง / สะสม สารอินทรีย์ในผู้ผลิต เป็นส่วนที่เหลือจากการหายใจ.. ส่งต่อไป

54 NET 1 0 PRODUCTIVITY (NPP) NPPRp GPP สุทธิ NPP = GROSS 1 0 PROD. - RESPIRATION

55 NPPRp ผู้บริโภค 2 0 PRODUCTIVITY ผู้ผลิต SECONDARY PRODUCTIVITY

56 PRECIPITA TION NPP สัมพันธ์กับปัจจัย เช่น ปริมาณน้ำฝน (PRECIPITATION)

57 TEMP

58 ค่า NPP ของสังคมแบบต่างๆ ป่าเขตร้อนชื้น ผลัดใบเขตอบอุ่น ทุนดร้า NPP

59 AVERAGE NET 1 0 PRODUCTION (G/M 2 /YR)

60 สัดส่วน ( %) ในโลก... NET 1 0 PRODUCTION

61 แบ่งกลุ่มสังคม ตามค่า NPP HIGH MIDDLE LOW WET, WARM COLD, DRY LACK NUTRIENTS

62 สารอนินทรีย์ สู่สิ่งแวดล้อม ย่อยได้ ไม่ได้ กินได้ ไม่ได้ หายใจ เนื้อ

63

64 2 0 PRODUCTIVITY หนอนผีเสื้อ กิน ใบ CARROT

65

66


ดาวน์โหลด ppt ทำไม.. ที่นี่ไม่มีต้นไม้. บทที่ 7 นิเวศวิทยา : ECOLOGY กัลยา ศรีพุทธชาติ OIKOS (HOUSE..HABITAT) LOGOS (KNOWLEDGE) วิชานิเวศวิทยา … วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google