งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

California’s Green Policies. California’s Green Policies เป็นการ ตั้งเป้าหมายและ ดำเนินนโยบาย ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "California’s Green Policies. California’s Green Policies เป็นการ ตั้งเป้าหมายและ ดำเนินนโยบาย ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 California’s Green Policies

2 California’s Green Policies เป็นการ ตั้งเป้าหมายและ ดำเนินนโยบาย ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการวิจัยของ California Air Resources Board (CARB) และ Arnold Schwarzenegger ผู้ว่า การรัฐ แคลิฟอร์เนียร์ ได้ตั้งเป้าหมายและกำหนด นโยบายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังและสิ่งแวดล้อม

3 เป้าหมายการ ดำเนินงาน เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 20 % ภายในปี 2010 และสนับสนุนให้ เพิ่มขึ้นเป็น 33 % ภายในปี 2020

4 นโยบาย - ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการยกเว้นภาษี บริษัทที่นำเข้ายานยนต์ที่ ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ - ในเดือนมกราคมปี 2007 จัดตั้งมาตรฐานแรกของ โลกคือมาตรฐาน เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ลดการใช้เชื้อเพลิงถึง 10 % ภายในปี 2020 และลดการใช้ เชื้อเพลิงลงเรื่อยๆ - ใช้เงินสนับสนุนการติดตั้งแผง Solar บนหลังคา บ้าน 1 ล้านหลังภายใน ปี 2018 โดยออกเงินสนับสนุน $ 2.9 ล้าน - ตั้งคณะกรรมการ สภา และออกกฎด้านการ อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

5 - มี Green Collar Jobs Council ช่วยพัฒนาเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานกับบุคคล - ภายในปี 2020 การปล่อยปริมาณคาร์บอนจะลดลง เท่ากับปี 1990 และพอ ถึงปี 2050 จะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้ต่ำกว่า 80 % ของปี 1990 - จัดหา Workforce ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการนี้ * Green collar Jobs council คือบุคคลที่ ปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม * Workforce คือแรงงานด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

6 Arnold Schwarzenegger ( ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียร์ )

7 การติดแผง Solar บนหลังคา ที่รัฐแคลิฟอร์เนียร์

8 การเดินรณรงค์ของชาวแคลิฟอร์ เนีย์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน / สิ่งแวดล้อม

9 รถที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้

10 ข้อดี - สามารถเพิ่มงานใหม่ขึ้นมาถึง 100,000 งาน และจากการเพิ่มงานใหม่ทำให้ ประชาชนที่ทำงานต้องเสียภาษีซึ่งจาก การได้ภาษีจากงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ทำ ให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง $ 27 ล้าน - การลดมลพิษทำให้ประชาชนลดการ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคหืดถึง 9000 คน และเนื่องจากคนที่เป็น โรคลดลงจึงทำให้มีจำนวนคนตายลดลง ถึง 300 คน และสามารถลดการหยุดงานคน พนักงานได้ถึง 53,000 วัน - โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งผลระยะ ยาว

11 ข้อด้อย - ต้องใช้เงินในการสนับสนุนโครงการนี้สูงมาก - เนื่องจากการจัดตั้งโครงการนี้จะต้องมีการจัดตั้ง หน่วยงานในการดูแล และตรวจสอบเพิ่มขึ้น จึงทำ ให้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายในการ ดูแลเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน - ต้องใช้เวลานานอาจจะถึง 20 ปี กว่าจะเห็นผลของ โครงการ - การยกเว้นภาษีนำเข้ายานยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงทำ ให้รัฐขาดรายได้จากภาษีส่วนนี้ไป - รัฐจะต้องจัดทีมงานเพื่อไปเผยแพร่ความรู้ให้ ประชาชนเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12 หากประเทศไทยจะนำมา ประยุกต์ใช้ ต้องเตรียมการอย่างไร ?

13 จัดทำโดย นางสาวชุติมา ชุมชอบ รหัส 09490618 นายนันทวัฒน์ พรหมโชติ รหัส 09490644


ดาวน์โหลด ppt California’s Green Policies. California’s Green Policies เป็นการ ตั้งเป้าหมายและ ดำเนินนโยบาย ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google