งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม FORUM สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม FORUM สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม FORUM สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ

2 Page  2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งความ เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสังคมในรูปแบบสห วิทยาการ เพื่อพัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะ องค์การ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ เทคโนโลยี อย่างยั่งยืนในระดับชาติและระดับ นานาชาติ วิสัยทัศ น์

3 Page  3

4 Page  4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม องค์ประกอบ ปีการศึกษา 2550ปีการศึกษา 2551 คะแนนระดับคะแนนระดับ 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ ดำเนินการ 2.50ดี2.50ดี 2.การเรียนการสอน 2.39ดี2.44ดี 3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 4.การวิจัย 1.83พอใช้2.17ดี 5.การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 7. การบริหารและการจัดการ 2.70ดีมาก3.00ดีมาก 8. การเงินและงบประมาณ 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00ดีมาก3.00ดีมาก ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-92.53ดีมาก2.66ดีมาก 10. การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี Na 2.00พอใช้ รวมNa 2.61ดีมาก

5 Page  5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.) องค์ประกอบ ปีการศึกษา 2550ปีการศึกษา 2551 คะแนนระดับคะแนนระดับ 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ ดำเนินการ 2.50ดี2.50ดี 2.การเรียนการสอน 2.46ดี2.54ดีมาก 3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 4.การวิจัย 2.00พอใช้2.40ดี 5.การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 7. การบริหารและการจัดการ 2.78ดีมาก3.00ดีมาก 8. การเงินและงบประมาณ 3.00ดีมาก3.00ดีมาก 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00ดีมาก3.00ดีมาก ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-92.63ดีมาก2.75ดีมาก 10. การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี Na 2.00พอใช้ รวมNa 2.68ดีมาก

6

7 Page  7 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ มีแผนพัฒนาสำนักวิชา เทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2550 – 2554 ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ แนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยและ ยุทธศาสตร์ชาติ และ ดำเนินการตามแผนทุก ภารกิจ บรรลุเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน ที่กำหนด 1.สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมควรมีการ ทบทวนแผนพัฒนาสำนักวิชาเทคโนโลยี สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นการนำผลการดำเนินงานมา พัฒนาการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 2.รายงานผลการดำเนินงานในทุกปี การศึกษาในเวทีประชาคม สวทส. เพื่อให้ ทราบถึงจุดแข็ง เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดัน ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและ พัฒนาให้ดีขึ้น และแสวงหาแนวทางการ แก้ไขจุดอ่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย

8 Page  8 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน การใช้สื่อผ่านระบบ เครือข่าย SUT e-learning เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) มาใช้ เป็นเครื่องมือสร้าง ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และคณาจารย์ได้รับรางวัล Best Practice SUT e- learning 1.สนับสนุนการใช้ระบบเครือข่าย SUT e- learning เป็นเครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของ คณาจารย์ที่มีผลงานเด่นในการใช้สื่อฯ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์ภายในสำนักวิชาฯ เพื่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียน การสอนและลดปัญหาด้านสัดส่วน อาจารย์ประจำต่อนักศึกษา

9 Page  9 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่ม บุคคลและชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ สนับสนุนหลักสูตร และการ เรียนการสอนของทุก หลักสูตรตั้งแต่การร่าง หลักสูตร และการปรับปรุง หลักสูตร และการฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ควรพิจารณาการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน และร่วมมือกันในทุกภารกิจของสำนักวิชาฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความเข้มแข็งในการบริหารวิชาการของ สำนักวิชา และยังได้ใช้ศักยภาพของ คณาจารย์ และนักศึกษาในการทำประโยชน์ ต่อชุมชนภายนอก

10 Page  10 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน กำหนดกระบวนการ ส่งเสริมการปฏิบัติตาม กรอบจรรยาบรรณอย่าง เป็นรูปธรรมและอย่าง ต่อเนื่อง โดยมอบเกียรติ บัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับ ผลการประเมินจาก นักศึกษาในปีการศึกษา 2551 สูงสุด 3 อันดับแรก รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย เด่น 2 รางวัล เพื่อเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ คณาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ควรส่งเสริมการ ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอาจารย์ในทุก ด้านและอย่างต่อเนื่อง มีกลไกการส่งเสริม หรือเชิดชูอาจารย์ที่ประพฤติตนตามกรอบ จรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน

11 Page  11 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ทุกสาขาวิชามีกรอบวิจัย (research framework) และแนวทางการวิจัย สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อ ตอบสนองความต้องการ ของการพัฒนาประเทศ กำหนดมาตรการในการสนับสนุนการดำเนิน งานวิจัยในรูปชุดโครงการวิจัย เพื่อให้ได้ ประโยชน์ในระดับมหภาค และเป็นการสร้าง เครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชา เดียวกัน และนักวิจัยจากต่างสาขา

12 Page  12 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน บัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้รับการยอมรับในด้าน ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ทักษะในการปฏิบัติงาน มี อัตราการได้งานสูง และ ได้รับความพึงพอใจจาก นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตสูง 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการ ปฏิบัติงานในลักษณะของการปฏิบัติงานจริงใน วิชาชีพ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน และการใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ 2.มหาวิทยาลัยและสำนักวิชาฯ ควรเพิ่มการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของนักศึกษา และศิษย์เก่าให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่าน ช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ นักศึกษาปัจจุบันในการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง และประชาสัมพันธ์แก่บุคคลที่สนใจเข้า ศึกษาที่ มทส. 3.สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของ สถานประกอบการ รวมทั้งสำรวจสถานการณ์ การศึกษาในสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา แห่งอื่น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการ สอนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

13 Page  13 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 1.กำหนดแนวทางส่งเสริม กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาไว้อย่าง ชัดเจน 2.จัดบริการด้านสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อ การพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต 3.จัดให้มีโครงการเพื่อ พัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่ นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา 1.มหาวิทยาลัยควรพิจารณาส่งเสริมสิ่ง อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและทันต่อ ความต้องการของนักศึกษา 2.สำนักวิชาฯ โดยแต่ละสาขาวิชาควรใช้ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถ บูรณาการความรู้เข้ากับวิชาชีพอย่างมี คุณธรรมและจริยธรรม

14 Page  14 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการจัดทำระบบบริหาร การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ และดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ คณาจารย์ได้ทราบกรอบ ทิศทางการวิจัยของ ประเทศ 1.มีกลไกผลักดันและส่งเสริมการ ดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และอำนวยความสะดวกใน การดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด 2.สำนักวิชาฯ โดยสถานวิจัยควรจัด กิจกรรมให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะใน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยเฉพาะ ผลงานวิจัยที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พัฒนาและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของ ประเทศ

15 Page  15 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการ สิ่งสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 1.มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่ง เป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น การสร้างรายได้ของสถาบันจากการ ให้บริการวิชาการ 2.มีแผนการนำความรู้และ ประสบการณ์จากการบริการ วิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งนำมา บูรณาการในการจัดการเรียนการ สอนอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตาม ประเมินผลดำเนินงานการบริการ วิชาการอย่างต่อเนื่อง 1.มีกลไกสนับสนุนให้แต่ละ สาขาวิชาจัดกิจกรรมบริการ วิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบูรณาการ ความรู้ไปใช้ในการบริการ วิชาการ ซึ่งนอกจากจะทำให้ ได้ประสบการณ์จากการบูรณา การองค์ความรู้แล้ว ยังเป็นการ ขยายเครือข่าย 2.สำนักวิชาฯ ควรมีกลไก สนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วน ร่วมในการบริการวิชาการสู่ สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจ สร้างแรงจูงใจในลักษณะ เดียวกับการเรียนการสอนและ การวิจัย

16 Page  16 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินภารกิจด้านทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปของห้องไทยศึกษา นิทัศน์ และหน่วยส่งเสริม คุณธรรม สวทส. (ต้นกล้าคุณธรรม) 1.เพิ่มกลไกสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษา เช่น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น ของนักศึกษาจัดกิจกรรมหรือเวทีการ นำเสนอผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของนักศึกษา 2.สนับสนุนให้มีการบูรณาการภารกิจด้าน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการ เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของ คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับ การพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการและ วิชาชีพ

17 Page  17 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ยึดหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็น หลักการบริหารและการ จัดการ โดยคณะกรรมการ ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยี สังคมมีบทบาทสำคัญใน การกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย ของสำนักวิชาฯ และใช้ หลักธรรมาภิบาลส่งเสริม การบริหารงานทั่วทั้ง องค์กร 1.มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับ การบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับ กระบวนการทำงานภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการ จัดการความรู้ในระดับหน่วยงานด้วย กลไกต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมให้ ความรู้ การจัดเสวนาเพื่อการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 2.ส่งเสริมโครงการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย ปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สำนักวิชาฯ และระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา เพื่อนำความรู้มาพัฒนางาน

18 Page  18 จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ความต้องการสิ่งสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ให้ความสำคัญกับงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดให้เป็นงาน ประจำที่ต้องทำและติดตาม ผลทุกระยะเพื่อแก้ไขและ พัฒนาและกำหนดนโยบาย การประกันคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา ให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาในฐานะเป็นงานของบุคลากรทุกคน ในสำนักวิชาฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักใน การปฏิบัติงานและร่วมกันพัฒนางานที่ได้รับ มอบหมายให้มีคุณภาพและเป็นไปตามตัว บ่งชี้และบรรลุตามเป้าหมายที่สำนักวิชาฯ ได้ ตั้งไว้

19

20 Page  20 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 1.ร้อยละของการพ้น สภาพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.09 และ บัณฑิตศึกษาสูง ร้อยละ 33.33 2.ร้อยละของนักศึกษา ปริญญาตรีที่สำเร็จ การศึกษาตาม กำหนดเวลา ของ หลักสูตรต่อรุ่น น้อยลงกว่าเดิม 1. กำหนดกลไกการกำกับดูแลและป้องกัน ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ ความสำคัญอย่างเร่งด่วนต่อการ ดำเนินการในรูปของกระบวนการให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเรียน การสอนแก่นักศึกษาโดยอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมกับสาขาวิชา 2.ส่งเสริมการจัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขสาเหตุของ การพ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุต่าง ๆ เพื่อนำผลการวิจัยมาดำเนินการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 3.มหาวิทยาลัยและสำนักวิชาควรให้ ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เอื้อและ ส่งเสริมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข บรรยากาศของการ เรียนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มากกว่า บรรยากาศของการแข่งขัน ซึ่งเป็นเพิ่มความเครียดแก่นักศึกษา ทุกปี การศึกษา สนับสนุนการจัด กิจกรรมประชุม เสวนาเพื่อให้ ความรู้ให้ คำแนะนำในการ ใช้ชีวิตภายใน มหาวิทยาลัยแก่ นักศึกษาและ กิจกรรม “เพื่อน ช่วยเพื่อน” โดย ให้นักศึกษาที่มีผล การเรียนดีร่วม แลกเปลี่ยนให้ คำแนะนำในการ เรียน รวมทั้งจัด กิจกรรมติวใน รายวิชาที่ นักศึกษามีผลการ เรียนต่ำ

21 Page  21 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 3. สัดส่วนของนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ จำนวนอาจารย์ ประจำไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญา ตรีต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ 1.สำนักวิชาฯ ควรให้ความสำคัญต่อการคัด สรรคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วม ปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม 2.สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ สอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ คณาจารย์ ทุกปี การศึกษา พิจารณาการเพิ่ม อาจารย์ทดแทน อาจารย์ผู้ เกษียณอายุและ เพื่อรองรับการเปิด หลักสูตรใหม่หรือ ขยายระดับ การศึกษาไปถึง ระดับปริญญาเอก

22 Page  22 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 4. คณาจารย์สำนักวิชา เทคโนโลยีสังคม มีตำแหน่งทาง วิชาการน้อยร้อยละ 27.08 1.มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการศึกษาระดับ ต่อระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้มีการ จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อม ให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน 2.สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของคณาจารย์ ทุกปี การศึกษา สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ เช่น อบรม ทักษะการ เขียนบทความ บรรยายเชิง ปฏิบัติการแนว ทางการเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการ

23 Page  23 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย ผลงานของคณาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยี สังคมยังไม่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน refereed journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติน้อย และมีจำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ในวารสารที่ ยอมรับได้ในศาสตร์ นั้นๆ และมี peer review น้อย 1.เร่งการสร้างกลไกผลักดันให้เกิดผล งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดย การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และเร่ง ประชาสัมพันธ์แหล่งวารสารสำหรับ ตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับให้คณาจารย์ได้ ทราบ 2.สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มี impact สูง และนำไปสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดกระบวนการทำงาน ทุกปี การศึกษา สนับสนุนการ จัดกิจกรรม เพิ่มพูนทักษะ การวิจัย เช่น การอบรมการ เขียนข้อเสนอ งานวิจัย ทักษะการ แปลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร นานาชาติ สถิติเพื่อ งานวิจัยทาง สังคมศาสตร์

24 Page  24 องค์ประกอบที่ 10 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 1.คณาจารย์ประจำที่มี ส่วนร่วมในการปรับ แปลง ถ่ายทอดและ พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมยังมีน้อย 2.จำนวนกิจกรรม หรือ โครงการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา เทคโนโลยีที่ เหมาะสมจำนวนไม่ มาก 1.เพิ่มกลไกผลักดันให้คณาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง วิชาการที่สามารถปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สาธารณชน โดยจัดกระบวนการให้การสนับสนุนหรือ สร้างแรงจูงใจในลักษณะเดียวกับการ เรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มกลไกที่ ชัดเจนในการส่งเสริมให้คณาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์ ที่สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้คณาจารย์ได้ ทราบกรอบทิศทางการวิจัยและความ ต้องการของประเทศ และประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทุกปี การศึกษา สนับสนุน การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนา เทคโนโลยี เพื่อใช้ ประโยชน์ในทาง สังคมศาสตร์

25 Page  25 องค์ประกอบที่ 10 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จุดอ่อน มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 2. เพิ่มกลไกที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ ผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถเผยแพร่สู่ สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้คณาจารย์ได้ ทราบกรอบทิศทาง การวิจัยและความ ต้องการของประเทศ และประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทุกปี การศึกษา

26

27 Page  27 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 1.สำนักวิชาควรพิจารณาความ เป็นไปได้ในการสร้างบูรณาการ ระหว่างกลุ่มวิชาด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกลุ่ม วิชาภายใต้สำนักวิชา ทั้งมิติการ เรียนการสอน มิติการวิจัย และมิติ การบริการวิชาการ 2.พัฒนาความร่วมมือกับสำนักวิชา อื่นๆ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการ จัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือกใน การประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเอง ได้ของผู้สำเร็จการศึกษา 1.สำนักวิชาฯ สนับสนุนการตั้ง หน่วยวิจัยโดยคณาจารย์ จากแต่ละสาขาวิชาที่มี ความสนใจในประเด็นวิจัย เดียวกัน เพื่อการบูรณาการ องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 2.สำนักวิชาฯ สนับสนุนการ สร้างความร่วมมือกับสำนัก วิชาอื่น ๆ ทั้งในเชิงวิชาการ งานวิจัย และการบริการ วิชาการ เช่น สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตพืช ทุกปี การศึกษา

28 Page  28 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 3.พัฒนางานวิจัยของกลุ่มวิชา ด้านสังคม และศึกษาทั่วไปให้ มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจะ เป็นงานวิจัยด้าน IT เป็นหลัก 4.สำนักวิชาควรส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดแทรกประสบการณ์ ด้านการจัดการให้แก่ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ สำนักวิชาฯ โดยสถานวิจัย จัดทำฐานข้อมูลวารสารทาง สังคมศาสตร์ และ ประชาสัมพันธ์แห่งทุน ภายนอกด้านสังคมศาสตร์ และเผยแพร่แก่คณาจารย์ที่ สนใจ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทุก สาขาวิชาใช้ระบบเครือข่าย SUT e-learning เพื่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน และอำนวยความ สะดวกในการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทุกปี การศึกษา

29 Page  29 ข้อสังเกต มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 1.แม้ว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จะประสบปัญหาในองค์ประกอบ ด้านการทำวิจัย อย่างไรก็ดีสำนัก วิชา คณบดี และผู้บริหาร ได้ ตระหนักในเรื่องดังกล่าวและได้ ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเร่งปรับปรุง ผลงานด้านวิจัย อาทิ การจัดทำ คู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ, อาจารย์ศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกมากขึ้นจากการ กระตุ้นและสนับสนุนการศึกษา ของสำนักวิชา, มีอาจารย์เข้าสู่ กระบวนการกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการมากขึ้น รวมทั้งมี กระบวนการและใช้ช่องทางที่ หลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์และ นักศึกษา ทุกปี การศึกษา สำนักวิชาฯ ดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่องในการ สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ การศึกษาต่อ และการ วิจัย โดยถือเป็นวาระเร่งด่วน ของสำนักวิชาที่จะต้อง ดำเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริม การเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการและ กิจกรรมเพิ่มพูน ทักษะการวิจัย

30 Page  30 ข้อสังเกต มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 2.ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและ ทรัพยากรของสำนักวิชา มี ธรรมชาติที่แตกต่างจากสำนัก วิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจ พิจารณาความเหมาะสมของการ รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายในตามองค์ประกอบด้าน บริการทางวิชาการแก่สังคมและ องค์ประกอบด้านการปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สำนักวิชา 3.สำนักวิชามีการดำเนินงานเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพตาม ข้อเสนอแนะและความเห็นของ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คุณภาพอย่างครบถ้วนผ่าน กระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม สำนักวิชาฯ ยึดถือการประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นงาน ประจำ และนำผลการประเมิน จากคณะกรรมการฯ ทุกชุดมา พัฒนาปรับปรุงในทุกด้าน โดย แจ้งให้บุคลากรทุกสายงานใน สำนักวิชาได้รับทราบร่วมกัน ทุกปี การศึกษา พิจารณาบาง องค์ประกอบให้ สอดคล้องกับ ธรรมชาติของ สำนักวิชาฯ โดยเฉพาะ องค์ประกอบที่ 10 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี

31 Page  31 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา (3 สำนักวิชา ได้แก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ / สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ) ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน 1.พิจารณาหาแนวทางปรับปรุง จัดสรรเวลาในการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาในบางรายวิชาที่ สอน โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้ที่เป็น อาจารย์จากภายนอก 2.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ห้องปฏิบัติการแออัด 3.ปรับปรุงเวลาที่เหมาะสมในการ เข้าสู่กระบวนการศึกษาวิชา วิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 4.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ขาดแคลนห้องเรียนที่มีขนาด เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ห้องเรียนสำหรับผู้เรียน จำนวน 300 คน 1. สำนักวิชาฯ สนับสนุนการจัด กิจกรรม เสวนา ประชุมโดย เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอกเพื่อให้ความรู้และให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับ 2. แต่ละสาขาฯ พิจารณาการ จัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ให้มีจำนวนเพียงพอกับอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ดำเนินการใน ส่วนนี้แล้ว โดยนักศึกษาจะ ได้รับคำแนะนำและกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษาแรก 4. กำหนดจำนวนนักศึกษา ลงทะเบียนให้มีจำนวน เหมาะสมต่อการรองรับได้ของ ห้องเรียน ทุกปี การศึกษา

32 Page  32 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา (3 สำนักวิชา ได้แก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ / สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ) ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางแก้ไข กรอบเวลา ดำเนินการ ความต้องการสิ่ง สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษา/สวัสดิการนักศึกษา นักศึกษายังมีส่วนร่วม และมีความ เข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพ น้อย ควรมีการเผยแพร่ความเข้าใจใน กระบวนการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษาอย่างทั่วถึง เพิ่มการประชาสัมพันธ์และเปิด โอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน รับทราบกระบวนการประกัน คุณภาพ ในฐานะเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการประกันคุณภาพ การศึกษา ทุกปี การศึกษา สนับสนุนการจัด กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกัน คุณภาพลงไปใน ระดับนักศึกษา ผ่านทางสภา นักศึกษาและ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

33

34 Page  34 จุดเด่น 1.ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ สำนักวิชาควรคงคุณภาพด้านนี้ต่อไป 2. สำนักวิชามีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ทั้งในส่วนที่อยู่หลักสูตรการสอนเป็นรายวิชา และส่วนของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีการ นำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของสำนักวิชา ที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 3. สำนักวิชามีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชา เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยถอดแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยและความต้องการของสำนักวิชา ผ่าน กระบวนการที่เป็นระบบมีคณะทำงานรับผิดชอบอย่าง เป็นทางการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550

35 Page  35 จุดที่ควรพัฒนา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 1. จากการที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดทำแผนพัฒนาสำนัก วิชา มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน และมอบทุกสำนักวิชา ศูนย์ ร่วมกันบูรณาการเพื่อ Synergy ให้เกิดประโยชน์ทุก สำนักวิชา ศูนย์ และนักศึกษา ตลอดจนชุมชนและระดับชาติ 2. ควรพัฒนาคุณภาพของอาจารย์สำนักวิชาให้มีผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ คุณภาพการดำเนินงานของสำนักวิชาดีขึ้น ทั้งในด้านผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/ นานาชาติ ทำให้สามารถมีตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการ สอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ 3. สำนักวิชาอาจเติมเต็มในส่วนของคุณภาพบางด้านให้แก่ บัณฑิต จะช่วยให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มากขึ้น สร้างความนิยมในตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มากขึ้น

36 Page  36 การบูรณาการ แผนพัฒนาสำนัก วิชาเทคโนโลยี สังคมร่วมกับ สำนักวิชาและ ศูนย์ที่จัดทำแผนฯ ผลการดำเนินงานของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผลงานทางวิชาการ  คู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  แผนการศึกษาต่อปริญญาเอก  แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมและรางวัลงานวิจัย  การนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ  Journal Impact Factor  ฐานข้อมูล Scopus  Research Unit คุณภาพนักศึกษา  คลินิกพัฒนาศักยภาพ  หลักสูตรปรับปรุง IT (ป.ตรี)  หลักสูตรปรับปรุง MT  หลักสูตรปรับปรุง IT (โท-เอก)  สหกิจศึกษา 2 ครั้ง - BKCU  กิจกรรม/สัมมนา  สหกิจศึกษาต่างประเทศ  โครงการประกวด/แข่งขัน  หน่วยส่งเสริมคุณธรรม  ทุนวิทยานิพนธ์

37


ดาวน์โหลด ppt ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม FORUM สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google