งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 ความหมายของการใช้ สารสนเทศ 4.2 วิธีการที่บุคคลใช้ สารสนเทศ 4.3 ลักษณะการใช้สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 ความหมายของการใช้ สารสนเทศ 4.2 วิธีการที่บุคคลใช้ สารสนเทศ 4.3 ลักษณะการใช้สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 ความหมายของการใช้ สารสนเทศ 4.2 วิธีการที่บุคคลใช้ สารสนเทศ 4.3 ลักษณะการใช้สารสนเทศ ในองค์การ 4.4 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์

3 4.1 ความหมายของการใช้ สารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ (Information Use) หมายถึงการกระทำใดๆ ของ บุคคลกับสารสนเทศที่ได้ จัดหาหรือรับมา (Choo et al., 2000: 14)

4  การใช้สารสนเทศ เป็น กระบวนการต่อเนื่องที่ผู้ใช้ ดำเนินการต่อจากการมี พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking Behavior) และความต้องการ สารสนเทศ (Information Need)

5 4.2 วิธีการที่บุคคลใช้ สารสนเทศ 1. Instrumental Use: การ นำสารสนเทศไปใช้ในการ ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา โดยตรง 2. Conceptual Use: การนำ สารสนเทศไปใช้โดยอ้อมเพื่อ ขยายฐานความรู้ มิใช่เพื่อ กิจกรรมใดโดยเฉพาะ

6 3. Symbolic Use: การใช้ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน แนวคิดที่มีหรือการตัดสินใจที่ เกิดขึ้นแล้ว เช่น เพื่อโน้มน้าว ให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือให้การ สนับสนุนในการดำเนิน กิจกรรมหนึ่งๆ หรือเพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งของอำนาจ ทางการเมืองของบุคคล (Feldman and March, 1981: 177)

7 4.3 ลักษณะการใช้ สารสนเทศในองค์การ 1. Much of the information that is gathered and communicated has little relevance to decisions that are made. 2. Information is very often used to justify decisions that have been made and is often collected after the decision has been made.

8 3. Information is often used for purposes for which it was not requested. 4. Much more information is often requested regardless of the information that may be available at the start of the decision-making process.

9 5. People will complain about the unavailability of information to make a decision while they continue to ignore information that is available. 6. People will often collect more information than they can actually use or expect to use for a decision and

10 the relevance of the available information is not always clear because the decision-makers appear to be constantly needing information, requesting more information while complaining about the inadequacy of the information (Feldman and March, 1981: 174). the relevance of the available information is not always clear because the decision-makers appear to be constantly needing information, requesting more information while complaining about the inadequacy of the information (Feldman and March, 1981: 174).

11 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ ( ต่อ )  Model พฤติกรรมสารสนเทศ (Information Behavior) ของวิลสัน (Wilson) ที่สร้าง ขึ้นในปี ค. ศ.1981 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ใช้สารสนเทศ (Information Users) เกิด ความต้องการสารสนเทศ (Information Need)

12 จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด พฤติกรรมการแสวงหา สารสนเทศ (Information- seeking Behavior) โดยผู้ใช้ ค้นจากระบบสารสนเทศ (Demands on Information System) หรือจากแหล่ง สารสนเทศอื่นๆ (Demands on other Information Sources) การค้นหานี้อาจประสบ ความสำเร็จ (Success)

13 หรือล้มเหลว (Failure) ทำให้ ต้องกลับไปสู่การค้นหาใหม่ จากนั้นจึงนำไปสู่การใช้ สารสนเทศ (Information Use) ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ (Satisfaction or non-satisfaction) ความพึง พอใจหรือไม่พึงพอใจอาจกระตุ้น ให้เกิดความต้องการสารสนเทศ ได้อีก พฤติกรรมการแสวงหา สารสนเทศดังกล่าว

14 เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน สารสนเทศ (Information Exchange) การถ่ายทอด สารสนเทศ (Information Transfer) ซึ่งวิลสันชี้ให้เห็นว่า การใช้สารสนเทศเป็นส่วนที่มี การศึกษาวิจัยมากกว่าส่วนอื่นๆ ของ Model

15 Information User Need Information- Seeking Behavior Demands on Information Systems Demands on Other Information Sources SuccessFailure Information Transfer Information Exchange Other People Satisfaction or Non-satisfaction Information Use

16  การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สารสนเทศครอบคลุมการใช้ บริการสารสนเทศซึ่งอาจเน้นที่ ตัวผู้ใช้ ระบบสารสนเทศและ ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ใคร ใช้ อะไร มีวัตถุประสงค์ใด ใช้ อย่างไร การใช้ห้องสมุด / ระบบ สารสนเทศ / สารสนเทศ มี ผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไร โดยมี ตัวแปรต่างๆ เช่น อายุ ระดับ การศึกษา สาขาอาชีพ สภาพแวดล้อมทางการงาน เป็น ต้น

17  การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการใช้ สารสนเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ สำรวจความคิดเห็นที่ผู้ใช้มีต่อ บริการสารสนเทศ การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบจัดเก็บและค้นคืน สารสนเทศ การวัดคุณภาพของ สารสนเทศที่เป็นผลลัพท์จาก ระบบ เช่น ความถูกต้อง ความ เข้าเรื่อง ความสมบูรณ์ ความทัน การ เป็นต้น

18 4.4 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันการแปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปดิจิทัลได้ขยายตัวอย่าง รวดเร็ว โครงการดิจิทัลเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทั้งที่เป็นเชิงพาณิชย์และ โครงการของรัฐระดับชาติหรือ ระดับท้องถิ่น

19  อินเทอร์เน็ตคือแหล่ง สารสนเทศลำดับแรกที่ผู้ใช้ คาดหวังว่าจะสามารถหา สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ผู้ แสวงหาสารสนเทศจึงมักเริ่มต้น ค้นหาสารสนเทศจากเว็บไซต์  การผลิตหนังสือและวารสารใน รูปสิ่งพิมพ์ลดลงและเปลี่ยนเป็น Print – on – Demand

20  ทำอย่างไรสถาบันบริการ สารสนเทศจึงจะจัดบริการ ให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ภายใต้ ข้อจำกัดต่างๆได้ เช่น งบประมาณลดลงหรือคงที่ ระบบสารสนเทศใช้ยาก ผู้ใช้ขาดทักษะในการใช้ ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 ความหมายของการใช้ สารสนเทศ 4.2 วิธีการที่บุคคลใช้ สารสนเทศ 4.3 ลักษณะการใช้สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google