งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานเชิงเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานเชิงเทคนิค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานเชิงเทคนิค
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 3/2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 รายงานเชิงเทคนิคคืออะไร
รายงานที่มุ่งนำเสนอข้อมูล ผลการศึกษา หรือข้อสรุปเชิงวิชาชีพ รายงานที่เน้นการสื่อสารถึงผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน เชิงเทคนิคหมายถึงการใช้คำจำกัดความต่างๆ ที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจเฉพาะกลุ่ม เช่น เวลา หมายถึง สายธารที่ไหลไปโดยไม่มีทางย้อนกลับพาให้ทุกสิ่งทุกคนไปสู่จุดจบ หรือ การวัดพื้นฐานที่อ้างอิงกับคลื่นไมโครเวฟจาก Cs-133 ที่ความถี่ 9,192,631,770 Hz ความรัก = ?

3 รายงานเชิงเทคนิค ข้อเสนอโครงการ (Proposals)
รายงานความคืบหน้า (Progress Reports) รายงานความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility / Recommendation Reports) คู่มือ (Instructions / Manuals) รายงานวิจัย (Research Reports) รายงานโครงงาน ปฏิบัติการ (Project / Laboratory Reports) สรุปย่อ (Abstracts / Summaries)

4 ข้อเสนอโครงการ (Proposals)
รายงานที่นำเสนอข้อเสนอต่อปัญหาที่กำหนด มุ่งขายความคิด แนวคิดในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองต่อปัญหา มุ่งให้ผู้รับข้อเสนอเห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือศักยภาพของกลุ่มผู้เสนอรายงาน อาจต้องแสดงค่าใช้จ่าย เวลาที่ใช้ของโครงการ

5 รายงานความคืบหน้า (Progress Reports)
บางครั้งเรียก Milestone Report มุ่งนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหา และแผนการดำเนินการต่อไป มักนำเสนอเป็นระยะๆ ตามเวลาที่กำหนด เน้นแสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ

6 รายงานความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility / Recommendation Reports)
มุ่งนำเสนอผลการศึกษาถึงการแก้ปัญหา หรือตอบสนองต่อปัญหา Feasibility report เน้นที่ผลการศึกษาของแนวทางเฉพาะที่กำหนดเพียงแนวทางเดียวต่อปัญหา Recommendation report เน้นที่ผลการศึกษาแนวทางการตอบสนองและความเป็นไปได้ของหลายๆแนวทางต่อปัญหา ระบุวิธีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ สามารถอธิบายได้ พร้อมระบุความแม่นยำและความมั่นใจของผู้นำเสนอด้วย

7 คู่มือ (Instructions / Manuals)
นำเสนอขั้นตอนการทำงาน ปฏิบัติงาน ระบุลำดับ วิธีการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ ให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ต้องระบุ ทำความเข้าใจถึงคำศัพท์และชื่อเฉพาะที่ใช้ในรายงานเสมอ

8 รายงานวิจัย (Research Reports)
นำเสนอผลการค้นคว้า วิจัย มักต้องนำเสนอสมมุติฐานควบคู่ไปด้วยเสมอ มักจะนำเสนออ้างอิงไปกับทฤษฏี และผลการค้นคว้าของผู้อื่นที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน จะต้องมีบทสรุปที่กระชับ แสดงถึงสิ่งที่ได้ค้นพบ หรือได้เรียนรู้มา

9 รายงานโครงงาน ปฏิบัติการ (Project / Laboratory Reports)
เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน หรือปฏิบัติการทั้งหมด ผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานสามารถเข้าใจเนื้อหาโครงงาน หรือปฏิบัติการได้จากการอ่านรายงาน สามารถทำซ้ำด้วยวิธีการหรือกระบวนการเดียวกันที่ระบุในรายงาน แล้วได้ผลเหมือนกัน ต่างจากรายงานวิจัยตรงที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่ แต่เป็นรายงานที่พิสูจน์สมมุติฐานที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว

10 สรุปย่อ (Abstracts / Summaries)
บางครั้งเรียกว่า Executive summary มุ่งย่อความรายงานทั้งหมดให้สั้นกระชับ เพื่อใช้เวลาน้อยที่สุดในการเข้าใจภาพรวมและประเด็นสำคัญของรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานเชิงเทคนิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google