งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน เชิงเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 3/2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน เชิงเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 3/2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน เชิงเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 3/2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 รายงานเชิงเทคนิคคืออะไร รายงานที่มุ่งนำเสนอข้อมูล ผลการศึกษา หรือ ข้อสรุปเชิงวิชาชีพ รายงานที่เน้นการสื่อสารถึงผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ เดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน เชิงเทคนิคหมายถึงการใช้คำจำกัดความต่างๆ ที่ มีความหมายเป็นที่เข้าใจเฉพาะกลุ่ม เช่น เวลา หมายถึง  สายธารที่ไหลไปโดยไม่มีทางย้อนกลับพาให้ทุกสิ่ง ทุกคนไปสู่จุดจบ หรือ  การวัดพื้นฐานที่อ้างอิงกับคลื่นไมโครเวฟจาก Cs- 133 ที่ความถี่ 9,192,631,770 Hz ความรัก = ?

3 รายงานเชิงเทคนิค ข้อเสนอโครงการ (Proposals) รายงานความคืบหน้า (Progress Reports) รายงานความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility / Recommendation Reports) คู่มือ (Instructions / Manuals) รายงานวิจัย (Research Reports) รายงานโครงงาน ปฏิบัติการ (Project / Laboratory Reports) สรุปย่อ (Abstracts / Summaries)

4 ข้อเสนอโครงการ (Proposals) รายงานที่นำเสนอข้อเสนอต่อปัญหาที่กำหนด มุ่งขายความคิด แนวคิดในการแก้ปัญหา หรือ ตอบสนองต่อปัญหา มุ่งให้ผู้รับข้อเสนอเห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผล แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือศักยภาพของ กลุ่มผู้เสนอรายงาน อาจต้องแสดงค่าใช้จ่าย เวลาที่ใช้ของโครงการ

5 รายงานความคืบหน้า (Progress Reports) บางครั้งเรียก Milestone Report มุ่งนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหา และแผนการดำเนินการ ต่อไป มักนำเสนอเป็นระยะๆ ตามเวลาที่กำหนด เน้นแสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ

6 รายงานความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility / Recommendation Reports) มุ่งนำเสนอผลการศึกษาถึงการแก้ปัญหา หรือ ตอบสนองต่อปัญหา Feasibility report เน้นที่ผลการศึกษาของ แนวทางเฉพาะที่กำหนดเพียงแนวทางเดียวต่อ ปัญหา Recommendation report เน้นที่ผลการศึกษา แนวทางการตอบสนองและความเป็นไปได้ของ หลายๆแนวทางต่อปัญหา ระบุวิธีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ สามารถอธิบาย ได้ พร้อมระบุความแม่นยำและความมั่นใจของผู้ นำเสนอด้วย

7 คู่มือ (Instructions / Manuals) นำเสนอขั้นตอนการทำงาน ปฏิบัติงาน ระบุลำดับ วิธีการ เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย ต้องระบุ ทำความเข้าใจถึงคำศัพท์และชื่อ เฉพาะที่ใช้ในรายงานเสมอ

8 รายงานวิจัย (Research Reports) นำเสนอผลการค้นคว้า วิจัย มักต้องนำเสนอสมมุติฐานควบคู่ไปด้วยเสมอ มักจะนำเสนออ้างอิงไปกับทฤษฏี และผลการ ค้นคว้าของผู้อื่นที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน จะต้องมีบทสรุปที่กระชับ แสดงถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบ หรือได้เรียนรู้มา

9 รายงานโครงงาน ปฏิบัติการ (Project / Laboratory Reports) เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน หรือปฏิบัติการทั้งหมด ผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานสามารถเข้าใจเนื้อหา โครงงาน หรือปฏิบัติการได้จากการอ่านรายงาน สามารถทำซ้ำด้วยวิธีการหรือกระบวนการ เดียวกันที่ระบุในรายงาน แล้วได้ผลเหมือนกัน ต่างจากรายงานวิจัยตรงที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่ง ที่ค้นพบใหม่ แต่เป็นรายงานที่พิสูจน์สมมุติฐาน ที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว

10 สรุปย่อ (Abstracts / Summaries) บางครั้งเรียกว่า Executive summary มุ่งย่อความรายงานทั้งหมดให้สั้นกระชับ เพื่อใช้ เวลาน้อยที่สุดในการเข้าใจภาพรวมและประเด็น สำคัญของรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน เชิงเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 3/2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google