งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Computer Programming Design Lab 3: คำสั่งพื้นฐาน สำหรับการรับและการ แสดงผลข้อมูล อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Computer Programming Design Lab 3: คำสั่งพื้นฐาน สำหรับการรับและการ แสดงผลข้อมูล อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Computer Programming Design Lab 3: คำสั่งพื้นฐาน สำหรับการรับและการ แสดงผลข้อมูล อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 2 Input Statements ตัวอย่าง int age; age initial bill char initial; float bill; cin >> var 1 >> var 2 >>…>>var n; ? ? ? Computer Programming Design

3 3 Input Statements สมมุติว่า user พิมพ์ 25 J 2 แล้ว Enter จะได้ผลลัพธ์อย่างไร cin >> age; cin >> initial; cin >> bill; age initial bill 25 J 2.0 Computer Programming Design

4 4 การรับค่าทีละตัวอักษร get( ) functio n รูปแบบ cin.get(ch); // กำหนด char ch; จะสามารถรับค่าตัวอักขระที่อยู่ถัดไปได้ แม้แต่ whitespace Whitespace - ช่องว่าง (Blanks) - แท็ป (Tabs) - จุดสิ้นสุดบรรทัด (End-of-line หรือ Newline) Computer Programming Design

5 5 ตัวอย่าง char first; char middle; char last; first middle last ? ? ? สมมุติว่า user พิมพ์ A B C แล้ว Enter จะได้ผลลัพธ์อย่างไร cin.get(first); cin.get(middle); cin.get(last); first middle last AB Computer Programming Design

6 6 ชนิดของตัวแปร Computer Programming Design ชนิดของ ตัวแปร ขนาด ( bits) ขอบเขตความหมาย char8 -128 ถึง 127 ( อักขระ ASCII) เก็บข้อมูลชนิดอักขระ โดยใช้ พื้นที่หน่วยความจำในการจัดเก็บ 8 bits (1 byte) int16-32,768 ถึง 32,767 เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 16 bits (2 bytes) long32- 2,147,483, 648 ถึง 2,147,483,649 เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม แบบยาว ใช้พื้นที่หน่วยความจำ เป็นการจัดเก็บ 32 bits(4 bytes) float323.4*10 -38 ถึง 3.4*10 38 เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม ใช้ พื้นที่หน่วยความจำ 32 bits (4 bytes) โดยเก็บค่าทศนิยม ประมาณ 6 ตัว double643.4*10 -308 ถึง 3.4*10 308 เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม ใช้ พื้นที่หน่วยความจำ 64 bits (8 bytes) โดยเก็บค่าทศนิยม ประมาณ 12 ตัว

7 7 Implicit conversion Variable = Expression Computer Programming Design เริ่มแรกจะทำการประมวลผลค่านิพจน์ (Expression) ทางด้านขวามือ และจะนำผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายมือ หากผลลัพธ์ที ได้ต่างชนิดกับตัวแปรทางด้านซ้ายมือจะเกิดการปรับเปลี่ยนค่าตาม ชนิดของประเภทของตัวแปรโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง float x = 7.0/2.0; => x=3.5 int y=7.0/2.0; => y=3

8 8 ค่าที่เก็บ คืออะไร float someFloat; someFloat = 12; ? 12.0 int someInt; someInt = 4.8; ? 4 Computer Programming Design

9 9 Type Casting (Explicit Conversion int (4.8) เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวน เต็ม 4 float (5) เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวน จริง 5.0 float (7/4) เปลี่ยนผลหารจำนวนเต็ม 1 เป็น จำนวนจริง 1.0 float (7) / float (4) เปลี่ยนเป็นจำนวนจริง 7.0 และ 4.0 แล้วจึงคำนวณผลหาร 7.0/4.0 ได้ จำนวนจริง 1.75 Computer Programming Design

10 10 การหารจำนวนเต็ม (Integer Division) Integer division เป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก ผลหาร จะเป็นค่า จำนวนเต็ม ตัวอย่าง ถ้า n เป็นจำนวนเต็ม => 1/n จะได้ ผลลัพธ์เป็นค่าจำนวนเต็ม 0 (zero) ถ้าต้องการให้คำตอบถูกต้อง จะต้องบังคับ ไม่ให้ ค่าที่มากกระทำกันเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่ อย่างน้อย ต้องแปลงให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนจริง ตัวอย่าง float f=1.0/n; หรือ float f=1/float(n); Computer Programming Design

11 11 ตัวกระทำเปรียบเทียบและตรรกะ (Comparison and Logical Operators) Computer Programming Design ตัวกระทำเปรียบเทียบความสัมพันธ์ (Comparison/Relational operators) ใช้ในข้อความเงื่อนไข (condition) หรือ ใช้ใน นิพจน์เชิงตรรกะ (logical expression) ซึ่งผลของการเปรียบเทียบจะ ได้ค่า จริง (true) หรือ เท็จ (false) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

12 12

13 13 นิพจน์เชิงตรรกะ (Logical Expressions) Computer Programming Design จริง คือ T เท็จ คือ F

14 14 ตัวอย่าง ถ้า i = 15, j = 25 แล้ว (i > 10) && (j > 0) คำตอบ จริง (true) ถ้า i = 5, j = 25 แล้ว (i > 20) && (j > 0) คำตอบ เท็จ (false) นิพจน์เชิงตรรกะ (Logical Expressions) (15 > 10 ) && ( 25 > 0) ( 5 > 20 ) && ( 25 > 0 ) Computer Programming Design

15 15 กรณีที่มีวงเล็บ (parenthesis) ให้พิจารณาค่าในวงเล็บ ก่อน ((7 > 5) || (4 2) T F F T F Complex Boolean กรณีไม่มีวงเล็บ (parenthesis) ให้พิจารณา ตามลำดับของ NOT -> AND -> OR (7 > 5) || (4 2) T F F F T Computer Programming Design

16 16 iomanip.h #include ใช้ในการจัดรูปการพิมพ์ เช่น การกำหนดจำนวนทศนิยม ที่จะให้แสดงออกมาทางจอภาพด้วยคำสั่ง cout #include // ใส่ที่ต้นโปรแกรม cout.setf(ios::fixed); // เพื่อกำหนดให้จุดคงที่ กำหนดจำนวนตัวเลขหลังจุด - แบบ Explicitly cout.precision( n ); // n คือจำนวนตำแหน่ง - แบบ Implicitly cout << … << setprecision ( n ) << … Computer Programming Design

17 17 ตัวอย่างการใช้ Manipulators #include int main (){ float myNumber = 12.348; cout.set(ios::fixed); cout<<“Number is “<< setprecison(2)< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2086284/slides/slide_17.jpg", "name": "17 ตัวอย่างการใช้ Manipulators #include int main (){ float myNumber = 12.348; cout.set(ios::fixed); cout<< Number is << setprecison(2)<

18 18 การใช้ setw(n) setw( ) อ่าน “set width” ใช้ระบุขนาด ความกว้างของพื้นที่ ที่สามารถใช้ในการ พิมพ์ ทำให้สามารถควบคุมการพิมพ์และ จัดรูปแบบการพิมพ์แบบ ขวาตรง (right-justified) ได้ Argumentn ใช้ในการระบุจำนวน ตำแหน่งของตัวอักษรที่จะพิมพ์ ซึ่งอาจ เป็นข้อมูลชนิด ตัวเลข (number) หรือ สตริง (string) แต่ใช้ไม่ได้กับ ตัวอักขระ (char) Computer Programming Design

19 19 ตัวอย่างการใช้ setw( ) #include // เพื่อการใช้งาน setw() #include int main (){ int myNumber = 123; int yourNumber = 5; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2086284/slides/slide_19.jpg", "name": "19 ตัวอย่างการใช้ setw( ) #include // เพื่อการใช้งาน setw() #include int main (){ int myNumber = 123; int yourNumber = 5; cout<

20 20 #include int main (){ float myNumber = 123.48; float yourNumber = 3.14159; cout.set(ios::fixed); cout.presicion(3); cout<<‘\t’< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2086284/slides/slide_20.jpg", "name": "20 #include int main (){ float myNumber = 123.48; float yourNumber = 3.14159; cout.set(ios::fixed); cout.presicion(3); cout<<‘\t’<

21 21 Computer Programming Design


ดาวน์โหลด ppt 1 Computer Programming Design Lab 3: คำสั่งพื้นฐาน สำหรับการรับและการ แสดงผลข้อมูล อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google