งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กูเกิ้ล : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน ระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กูเกิ้ล : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน ระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กูเกิ้ล : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน ระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร ใจศิริ นางสาวหนึ่งนภา พันเหล็ก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม AI02

2 หัวเรื่อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2 สรุป 3

3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  ความหมายของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine)  โครงสร้างการทำงานของเสิร์ชเอ็น จิน

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  ประเภทของ Search Engine  แบบอาศัยการจัดเก็บข้อมูลเป็น หลัก Crawler-Based Search Engine [ http://www.google.com ]

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  แบบสารบัญเว็บไซต์ Web Directory [ http://www.dmoz.org] [ http://www.dmoz.org ]

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  แบบอ้างอิงในชุดคำสั่งเมตะ Meta Search Engine [http://www.us.ixquick.com ]

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  ระบบการทำงานของกูเกิล (Google)  Googlebot  Index Server  The query processor

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  ประเภทของ Google Robot  Googlebot  Google Deepbot  Google Freshbot

9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูล / ข่าวสารบน อินเทอร์เน็ต (Internet Search Engine)  เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูล / ข่าวสารบน อินเทอร์เน็ต (Internet Search Engine) โดย นางสาวนงเยาว์ เปรมกมลเนตร สาขานิเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูล / ข่าวสารบน อินเทอร์เน็ต เพื่อหาวิธีช่วยในการเลือกใช้ Search Engine ให้ตรงกับกลุ่มข้อมูลที่ ต้องการค้นหา  มีกลวิธีในการค้นหาข้อมูลให้ประสบ ความสำเร็จสูงสุดโดยใช้ Search Engine

10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  การศึกษาเปรียบเทียบ Search Engines บนอินเทอร์เน็ต โดย นางสาวทัศนีย์ สุตาจันทร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเปรียบเทียบ Search Engine บนอินเทอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ช่วงปีพ. ศ 2543 จำนวน 5 ตัว ได้แก่ Alta Vista, Excite, Hotbot, Lycos และ Infoseek  ทำการเปรียบเทียบประสิทธิผล Search Engine จากค่าอัตราส่วนความถูกต้องของ ข้อมูล

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  การใช้ Search Engine ในการสืบค้น สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวนภาพรรณ จัตรุโพธิ์ สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายศึกษา ปัญหาการใช้ Search Engine ในการสืบค้น สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 341 คน  ผลจากการวิจัยนิสิตมีวัตถุประสงค์ใช้ Search Engine เพื่อสืบค้นข้อมูล ประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆ มากที่สุด

12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  อัลตาวิสตา : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต (Alta Vista: the Internet Search Engine) (Alta Vista: the Internet Search Engine) โดยนายสุนัสริน หวังสุนทรชัย สาขายรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานวิจัยฉบับนี้ศึกเกี่ยวกับวิธีการสืบค้น ข้อมูลโดยใช้ Alta Vista ทำได้ 2 รูปแบบ คือการสืบค้นแบบพื้นฐานหรืออย่างง่าย และการสืบค้นแบบขั้นสูง  ผลจากการศึกษา ผู้ใช้โดยมากเมื่อทราบ URL ของกลไกการสืบค้น มักจะตรงเข้าไป พิมพ์คำค้นตามที่ต้องการทันทีทำให้เกิด ปัญหาในลักษณะต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เรียก ค้นได้มากเกินไป

13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า  เอ็กไซท์ : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต (Excite: the Internet Search) โดย นางสาวสุนัสริน บัวเลิศ สาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการ สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ของ Excite โดยกล่าวถึง ความสามารถด้านต่างๆ ในการ สืบค้นข้อมูล ความสามารถในการแสดงผล การสืบค้น ตลอดจนเทคนิคการสืบค้น  สรุปผลงานวิจัย กลไกการสืบค้น Excite เป็นอีกกลไกการสืบค้นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูงสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างง่ายด้วยวิธีการค้นที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

14 สรุป  Google ได้ชื่อว่าเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกบริการหนึ่ง มี รูปแบบหน้าเว็บเพจที่เรียบง่าย เน้นการ แสดงผลการสืบค้นที่รวดเร็ว มีการแสดงคำ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นด้วยตัวอักษรสีเข้ม ทำให้ทราบความเกี่ยวข้องของเรื่องที่กำลัง สืบค้น ในขณะที่ Search Engine อื่นมัก แสดงข้อความเพียงหนึ่งหรือสองบรรทัด ของเว็บเพจ  Google ได้ชื่อว่าเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกบริการหนึ่ง มี รูปแบบหน้าเว็บเพจที่เรียบง่าย เน้นการ แสดงผลการสืบค้นที่รวดเร็ว มีการแสดงคำ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นด้วยตัวอักษรสีเข้ม ทำให้ทราบความเกี่ยวข้องของเรื่องที่กำลัง สืบค้น ในขณะที่ Search Engine อื่นมัก แสดงข้อความเพียงหนึ่งหรือสองบรรทัด ของเว็บเพจ โดยไม่คำนึงว่าจะมีคำที่ใช้ สืบค้นหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt LOGO กูเกิ้ล : กลไกการสืบค้นข้อมูลบน ระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google