งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา HTML เรื่อง การสร้างลำดับรายการ 412 443 Web page Design and Development อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา HTML เรื่อง การสร้างลำดับรายการ 412 443 Web page Design and Development อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา HTML เรื่อง การสร้างลำดับรายการ 412 443 Web page Design and Development อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 412 443 Web page design and development2/16 การสร้างลำดับรายการ  การสร้างลำดับรายการแบบเรียงตามลำดับ (Ordered Lists)  การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียงตามลำดับ (Unordered Lists)  การสร้างลำดับรายการแบบอธิบายคำจำกัด ความ (Definition Lists)

3 412 443 Web page design and development3/16 การสร้างลำดับรายการแบบเรียง ตามลำดับ (Ordered Lists)  เป็นการสร้างลำดับ รายการที่ใช้ตัวเลข หรือตัวอักษรในการ จัดลำดับ ซึ่งสามารถ ใช้แอททริบิวส์ TYPE สร้างลำดับ รายการให้มีรูปแบบ แตกต่างกันได้ 5 รูปแบบ TypeStyle 11,2,3,…. aa,b,c,… AA,B,C,… ii,ii,iii,… II,II,III,…

4 412 443 Web page design and development4/16 การสร้างลำดับรายการแบบเรียง ตามลำดับ (Ordered Lists)  การใช้แอททริบิวส์ Type สร้างลำดับ รายการแบบเรียงตามลำดับ พิมพ์ เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่า เป็นแบบเรียงลำดับรายการ ใส่แอททริ บิวส์ Type ตามด้วยค่าของแอททริบิวส์ เช่น จะได้ลำดับ รายการเป็นตัวเลข พิมพ์ เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่า เป็นหัวข้อ แล้วตามด้วยข้อความที่ ต้องการให้อยู่ลำดับรายการ ปิดคำสั่งด้วย

5 412 443 Web page design and development5/16 การสร้างลำดับรายการแบบเรียง ตามลำดับ (Ordered Lists) Website I. www.sanook.com II. www.google.com III. www.hunsa.com IV. www.thaiall.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Order Lists Website www.sanook.com www.google.com www.hunsa.com www.thaiall.com

6 412 443 Web page design and development6/16 การสร้างลำดับรายการแบบเรียง ตามลำดับ (Ordered Lists) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Order Lists Website www.sanook.com www.google.com www.hunsa.com www.thaiall.com Website III. www.sanook.com IV. www.google.com V. www.hunsa.com VI. www.thaiall.com

7 412 443 Web page design and development7/16 การสร้างลำดับรายการแบบเรียง ตามลำดับ (Ordered Lists) หัวข้อ............................... สรุปคำสั่ง

8 412 443 Web page design and development8/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists)  เป็นการสร้างลำดับรายการโดยใช้สัญลักษณ์ แทนตัวเลข หรือตัวอักษร สามารถกำหนด รูปแบบต่างๆได้โดยใช้แอททริบิวส์ TYPE สร้าง ลำดับรายการให้มีรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ วงกลม (circle) วงกลมทึบ (disc) สี่เหลี่ยม (square)

9 412 443 Web page design and development9/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists)  วิธีการสร้าง พิมพ์ เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าเป็นแบบไม่ เรียงตามลำดับ ใส่แอททริบิวส์ Type ตามด้วยค่า ของแอททริบิวส์ เช่น จะ ได้ลำดับรายการเป็นวงกลม พิมพ์ เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าเป็นหัวข้อ แล้วตามด้วยข้อความที่ต้องการให้อยู่ลำดับรายการ ปิดคำสั่งด้วย  โดยปกติ ถ้าไม่ใส่แอททริบิวส์ TYPE เว็บ บราวเซอร์จะแสดงสัญลักษณ์เป็นแบบวงกลม ทึบ (disc) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน

10 412 443 Web page design and development10/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists)   Unordered Lists   Website   www.sanook.com  www.google.com  www.hunsa.com  www.thaiall.com  Website o www.sanook.com  www.google.com o www.hunsa.com www.thaiall.com

11 412 443 Web page design and development11/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists)  การสร้างลำดับรายการหลายๆแบบร่วมกัน Lists Product TOYS 1-2 years bottom bird 3-4 years car star BOOKS Computer System Analysis Data Structure Math Math I Math II

12 412 443 Web page design and development12/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists)  ผลการรัน

13 412 443 Web page design and development13/16 การสร้างลำดับรายการแบบไม่เรียง ตามลำดับ (Unordered Lists) หัวข้อ............................... สรุปคำสั่ง

14 412 443 Web page design and development14/16 การสร้างลำดับรายการแบบอธิบายคำ จำกัดความ (Definition Lists)  การแสดงรายการแบบคำอธิบายคำจำกัดความ มักใช้กับรายการประเภทที่ต้องอธิบาย ความหมายหรือคำแปล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำศัพท์ และส่วนที่เป็นคำแปล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ พิมพ์ เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าเป็น แบบอธิบายคำจำกัดความ พิมพ์ แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่ ต้องการให้อยู่ในลำดับรายการ พิมพ์ แล้วตามด้วยคำแปล ซึ่ง ข้อความที่เป็นส่วนของคำแปลนี้จะถูกย่อหน้า เข้ามา ใช้คำสั่ง คู่กับ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกลำดับ เสร็จแล้วปิดคำสั่งด้วย

15 412 443 Web page design and development15/16 การสร้างลำดับรายการแบบอธิบายคำ จำกัดความ (Definition Lists)   Definition Lists   Client  A Client is a software program on your personal computer that let you do internet stuff.  Server  When you use your PC to connect directly to another host computer- for example, when you use a PPP connection - your PC is called a client. The other host computer is a server.  Client A Client is a software program on your personal computer that let you do internet stuff. Server When you use your PC to connect directly to another host computer- for example, when you use a PPP connection - your PC is called a client. The other host computer is a server.

16 412 443 Web page design and development16/16 การสร้างลำดับรายการแบบอธิบายคำ จำกัดความ (Definition Lists) คำศัพท์ คำแปล คำศัพท์ คำแปล............................... สรุปคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt ภาษา HTML เรื่อง การสร้างลำดับรายการ 412 443 Web page Design and Development อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google