งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H.W. Wilson Abstracts Full Text

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H.W. Wilson Abstracts Full Text"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H.W. Wilson Abstracts Full Text
ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์

2 H.W. Wilson Full Text บรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อม บทความวารสารฉบับเต็ม จากวารสารสาขาธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่องราวที่น่าสนใจจากวารสารที่มีผู้นิยมอ่าน ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมทั้งหมด 6 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 6 ฐาน คือ 1. Education Full Text 2. General Science Full Text 3. Humanities Full Text 4. Reader’s Guide Full Text 5. Social Sciences Full Text 6. Business Full Text

3 คลิกที่รายชื่อฐานข้อมูล H.W. Wilson Abstracts Full Text
การเข้าใช้ฐานข้อมูล สืบค้นออนไลน์ไปที่ ของ สถาบันวิทยบริการ คลิกที่รายชื่อฐานข้อมูล H.W. Wilson Abstracts Full Text หน้าจอ จะปรากฏเมนูหลักของฐานข้อมูล

4 ส่วนประกอบของเมนูหลัก
1. ปุ่มแสดงผลการสืบค้น - Simple Search - Advance Search - Search History 2. ฐานข้อมูล Full Text 6 ฐานข้อมูล 3. ช่องรับข้อความสำหรับใส่หัวเรื่องที่ต้องการสืบค้น 4. Field ที่ต้องการให้สืบค้นหัวเรื่อง 5. ปุ่ม Help, Search และ Reset

5 การสืบค้นโดยใช้ Simple Search
เลือกฐานข้อมูล General Science กำหนดคำหัวเรื่อง เลือก Field ที่ต้องการให้สืบค้นหัวเรื่อง คลิกปุ่ม Search

6 ผลการสืบค้น จำนวนเอกสารที่พบและ หัวเรื่องที่ใช้สืบค้น บทความที่ค้นพบ

7 เอกสารที่ไม่มี Full Text
No Information Available

8 การสืบค้นโดยใช้ Advance Search
เลือกฐานข้อมูล General Science กำหนดหัวเรื่องโดยใช้คำเชื่อม and or not เลือกประเภทของเอกสาร เลือกปีพิมพ์ที่ต้องการ กำหนดให้เป็น Full Text คลิก ปุ่ม Search

9 ผลการสืบค้น -หัวเรื่องที่ใช้สืบค้น -ปีพิมพ์ของเอกสาร
-จำนวนเอกสารที่พบ -หัวเรื่องที่ใช้สืบค้น -ปีพิมพ์ของเอกสาร ชื่อบทความที่ค้นพบ

10 ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับเต็ม
ชื่อบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สาระสังเขป หัวเรื่อง ISSN/ISBN ปีพิมพ์ที่ตีพิมพ์บทความ สามารถโยงไปยังบทความฉบับเต็ม (Full Text)


ดาวน์โหลด ppt H.W. Wilson Abstracts Full Text

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google