งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/5 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้านอัลคีน ให้ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วฝึกทำเอง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/5 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้านอัลคีน ให้ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วฝึกทำเอง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/5 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้านอัลคีน ให้ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วฝึกทำเอง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้ ! CH 3 CH 2 -C-CH 3 CH 3 Br KOH alc CH 3 CH=C-CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 -C=CH 2 CH 3 + major product minor product ทบทวนเรื่องความเสถียรของอัลคีน

3 2/5 KKU- ขวัญ ใจ CH 3 C-CH 2 CH 3 OH CH 3 H + 2/5 CH 3 C=CHCH 3 + H 2 C=C-CH 2 CH 3 CH 3 major product minor product ทบทวนเรื่องความเสถียรของอัลคีน Br 2 /CCl 4 Br เป็นปฏิกิริยา addition ที่เข้าแบบ anti ได้ผลิตภัณฑ์เป็น trans

4 3/5 KKU- ขวัญ ใจ O H 2 Pd/C 1) Hg(OAc) 2, H 2 O 2) NaBH 4 CH 3 CH=CH 2 NBS, H 2 O DMSO O เกิดเฉพาะที่ C=C 1) BH 3, THF 2) H 2 O 2, OH - OH H H CH 3 CH-CH 2 OH Br Reagent ที่ให้ -Br ทบทวน Halohydrin formation

5 4/5 KKU- ขวัญ ใจ HCl H Cl เป็นปฏิกิริยา addition ของอัลคีนด้วย HX ทบทวน การเขียนโครงสร้างแบบ short hand และ กฎของ Markovnikov 1) OsO 4 2) Na 2 SO 4 /H 2 O OH เป็นปฏิกิริยา oxidation ของอัลคีน ได้ glycol 4/ 6

6 5/5 KKU- ขวัญ ใจ KMnO 4  1) O 3 2) Zn/H 2 O 5/6 HOC-CH 2 CH 2 CH 2 COH O O HC-CH 2 CH 2 CH 2 CH O O ทบทวนปฏิกิริยา Oxidative Cleavage ของอัลคีน ลองเปรียบเทียบความแรงของ oxidizing agents ทั้งสอง C = C KMnO 4,  1) O 3 2) Zn/H 2 O C = O + O = C

7 6/5 KKU- ขวัญ ใจ สาร A มีสูตรโมเลกุล C 4 H 4 เมื่อทำปฏิกิริยา bromination ได้สาร B มีสูตรโมเลกุล C 4 H 4 Br 4 และเมื่อนำสาร A ไปทำปฏิกิริยา oxidation กับ KMnO 4 ได้ oxalic acid (C 2 H 2 O 4 ) เพียงสารเดียว จงเขียนสมการ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยเขียนสารทั้งหมดด้วยสูตรโครงสร้าง 6/ 6 เป็นไงค่ะ ถูกกี่ข้อ ? สาร A C 4 H 4 2 Br 2 Br สาร B C 4 H 4 Br 4 KMnO 4 2 HOC-COH OO oxalic acid คิดจากผลิตภัณฑ์ แล้วย้อนกลับ ทบทวนปฏิกิริยา Oxidative Cleavage ของอัลคีน


ดาวน์โหลด ppt 1/5 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้านอัลคีน ให้ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วฝึกทำเอง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google