งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ (Latin Square design,LSD) 1. ลักษณะของแผนการทดลอง เนื่องจากหน่วยทดลองที่ใช้มีความแปรปรวนสองสาเหตุ จึง จัดกลุ่มในสองทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ (Latin Square design,LSD) 1. ลักษณะของแผนการทดลอง เนื่องจากหน่วยทดลองที่ใช้มีความแปรปรวนสองสาเหตุ จึง จัดกลุ่มในสองทิศทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ (Latin Square design,LSD) 1. ลักษณะของแผนการทดลอง เนื่องจากหน่วยทดลองที่ใช้มีความแปรปรวนสองสาเหตุ จึง จัดกลุ่มในสองทิศทาง เรียกว่าความผันแปรในแนวนอน และแนวตั้ง โดย จำนวนแถวนอน = จำนวนแถวตั้ง = จำนวนทรีทเมนต์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1

2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2

3 แถวตั้ง : ตามรูปร่าง แถวนอน : ตามลักษณะ (สี) จัดเป็นพวก สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3

4 1.2 จำนวนลาตินสแควร์ในแต่ละขนาด มีดังนี้ 1) 2 x 2 : มี 2 ชนิด 2) 3 x 3 : มี 12 ชนิด 3) 4 x 4 : มี 576 ชนิด 4) 5 x 5 : มี 161,280 ชนิด สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4

5 2. วิธีการสุ่ม 2.1 สุ่มจากผังตารางลาตินสแควร์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ 2.2 สุ่มที่ละแถวตั้งและแถวนอน โดยมีข้อกำหนด ตั้งนี้ 1 ในแต่แถวตั้งและแถวนอนต้องมีครบทุกทรีทเมนต์ 2. แต่ละทรีทเมนต์จะต้องปรากฏเพียงครั้งเดียวในแถว ตั้งและแถวนอน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5

6 3.ผังการทดลอง ตัวอย่างผังการทดลอง 4 x 4 มีหน่วยทดลอง 16 หน่วย (โดยให้ A B C และ D เป็นทรีทเมนต์) B C D A B C A D A B D C B D C A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6

7 4. แบบหุ่นทางคณิตศาสตร์ Y ijk = ค่าสังเกตที่ได้จากหน่วยทดลอง  = ค่าเฉลี่ยรวม C i = อิทธิพลของcolumn ที่ i R j = อิทธิพลของ row ที่ j  k = อิทธิพลของ trt ที่ k  ijk = ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 7

8 5. วิธีวิเคราะห์ ค่า Correction term, CT = (Y… ij ) 2 /r 2 (1) Total SS = (2) Column= (3) Row SS = (4) Treatment SS = (5) Error SS = (1) - (2) – (3) – (4) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8

9 5. วิธีวิเคราะห์ จะได้ตารางวิเคราะห์ ดังนี้ SourcedfSSMSF Columns(r-1)(2)(2)/(r-1)MSC/MSE Rows(r-1)(3)(3)/(r-1)MSR/MSE Treatment(r-1)(4)(4)/(r-1)MSTr/MSE Error(r-1) (r-2)(5)(5)/(r-1)(r-2) Total(r 2 -1)(1) ค่าทดสอบ F ซึ่งมี df = r-1, (r-1)(r-2) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9

10 6. วิธีทดสอบสมมุติฐาน รูปแบบที่ 1 เมื่อ ทรีทเมนต์เป็นอิทธิพลกำหนด H o :  1 =  2 = …=  r = 0 H A : มี  r อย่างน้อย 1 ค่าที่  0 รูปแบบที่ 2 เมื่อ ทรีทเมนต์เป็นอิทธิพลสุ่ม H o :  2  i = 0 H A :  2  i  0 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10

11 6. วิธีทดสอบสมมุติฐาน นำค่า F ที่คำนวณได้ เปรียบเทียบกับค่า F ในตาราง ที่ df = r-1,(r-1)(r-2) หาก F ที่คำนวณได้ < ค่า F ในตาราง = ยอมรับ H o หาก F ที่คำนวณได้ > ค่า F ในตาราง = ยอมรับ H A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 11

12 7. ตัวอย่างการวิเคราะห์การศึกษาเปรียบเทียบระดับพลังงานในอาหาร 4 ระดับ ต่อจำนวนลูกต่อครอก สำหรับแม่สุกร 4 พันธุ์ ซึ่งมีอายุต่างกัน ดังนี้ อายุแม่ สุกร (ปี) พันธุ์แม่สุกรรวม NTLWLRDR 2T1 (6)T3 (12)T4 (11)T2 (10)39 3T2 (8)T1 (8)T3 (11)T4 (10)37 4T4 (9)T2 (9)T1 (7)T3 (11)36 5T3 (9)T4 (10)T2 (11)T1 (6)36 รวม32394037148 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12

13 7.1 ผังการทดลอง T3 T4 T2 T1 T3 T4 T1 T2 T1 T3 T2 T4 T3 T2 T4 T1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 13

14 7.1 ตารางผลรวมของทรีทเมนต์ ระดับพลังงานในอาหาร T1T1T2T3T3T4T4 16101211 288 10 379119 46 910 รวม27384340 เฉลี่ย6.759.510.7510 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14

15 7.2 วิธีวิเคราะห์ จะได้ตารางวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าทดสอบ F ซึ่งมี df = r-1,(r-1)(r-2) SourcedfSSMSF Columns(r-1)(2)(2)/(r-1)MSC/MSE Rows(r-1)(3)(3)/(r-1)MSR/MSE Treatment(r-1)(4)(4)/(r-1)MSTr/MSE Error(r-1) (r-2)(5)(5)/(r-1)(r-2) Total(r 2 -1)(1) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 15

16 7.3 วิเคราะห์ จะได้ดังนี้ C.T.= Total SS= 6 2 +8 2 +…+6 2 – C.T.= 1420 -1369= 51.0 Column SS= Row SS= Treatment SS = Error SS= 51.0 – 9.5 – 1.5 – 36.5 = 3.5 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 16

17 7.4 วิธีวิเคราะห์ จะได้ตารางวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าทดสอบ F 0.05 (3,6) จากตาราง = 4.67, F 0.01 (3,6) = 9.78 SourcedfSSMSF Columns39.53.1675.432* Rows31.50.50.858 ns Treatment336.512.16720.87** Error63.50.583 Total1551.0 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17

18 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 1.จัดเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย T1T2T4T3 6.759.510.010.75 2. คำนวณหาจำนวนคู่ที่สามารถเปรียบเทียบได้ = = สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18

19 ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยวิธี lsd 3. คำนวณหาค่า lsd โดย เป็นค่า t จากตาราง t ที่ df เท่ากับ df (error) หรือ (r-1)(r-2) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19

20 4. คำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ทุกคู่ คู่ที่ 1 T3 –T1=10.75- 6.75= 4.00 ** >2.002 คู่ที่ 2 T3 – T2=10.75 – 9.5= 1.25 ns <2.002 คู่ที่ 3 T3 – T4=10.75 – 10.0= 0.75 ns <2.002 คู่ที่ 4 T4 – T1=10.0 – 6.75= 3.25**>2.002 คู่ที่ 5 T4 – T2=10.0 – 9.5= 0.5 ns <2.002 คู่ที่ 6 T2 – T1=9.5 – 6.75= 2.75**>2.002 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 20

21 5. สรุปผล T1T2T4T3 6.75 ข 9.5 ก 10.0 ก 10.75 ก สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 21

22 ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยวิธี DMRT 3. คำนวณค่า (1) S Y (2) SSR และ (3) LSR 3.2 หาค่า SSR จากการเปิดตาราง Significant Studentized Range (SSR) 3.3 คำนวณค่า LSR จากสูตร LSR = SSR x S Y สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 22

23 วิธีวิเคราะห์ 1.3 คำนวณค่า LSR ค่า p234 SSR 0.01 5.245.515.65 LRS 0.01 =2.0022.1052.158 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23

24 4. คำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ทุกคู่ คู่ที่ 1 T3 –T1=10.75- 6.75= 4.00 ** >2.158 คู่ที่ 2 T3 – T2=10.75 – 9.5= 1.25 ns <2.105 คู่ที่ 3 T3 – T4=10.75 – 10.0= 0.75 ns <2.002 คู่ที่ 4 T4 – T1=10.0 – 6.75= 3.25**>2.105 คู่ที่ 5 T4 – T2=10.0 – 9.5= 0.5 ns <2.002 คู่ที่ 6 T2 – T1=9.5 – 6.75= 2.75**>2.002 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 24

25 5. สรุปผล T1T2T4T3 6.75 ข 9.5 ก 10.0 ก 10.75 ก สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 25

26 การประมาณประสิทธิภาพของแผนการทดลอง เปรียบเทียบระหว่างการใช้แผนการทดลอง Latin กับ RCBD โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (Relative Efficiency) Relative Efficiency จะบอกให้ทราบว่าการทดลองแบบ Latin จะใช้จำนวนซ้ำต่างกัน RCBD กี่เท่า ซึ่งคำนวณจากสูตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 26

27 การเปรียบเทียบมี 2 กรณี 1) การแถวนอนเป็นบล๊อก 2) การแถวตั้งเป็นบล๊อก โดย Ec =MS C, Er =MS R, Ee(LSD) = MS E ของ LSD สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27

28 หากค่าประมาณได้มากกว่า 1 แสดงว่าการใช้แผน Latin Square ดีกว่า ในกรณีที่ df error ของ LSD น้อยกว่า 20 ต้องปรับค่า R.E. โดย การคูณด้วยค่า precision ตามสูตร โดย n1 = df error ของ แผน LSD n2 = df error ของ แผน RCBD สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 28

29 ตัวอย่าง จงประมาณของประสิทธิภาพสัมพัทธ์เปรียบเทียบ แทนค่า 1) ใช้แถวนอนเป็นบล๊อก จากสูตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 29

30 ตัวอย่าง จงประมาณของประสิทธิภาพสัมพัทธ์เปรียบเทียบ 1) ใช้แถวนอนเป็นบล๊อก จากสูตร หมายความว่า หากต้องการให้มีความแม่นยำเท่ากันแล้ว แผน LSD จะใช้จำนวน ซ้ำ 100 ซ้ำ ในขณะที่แผน RCBD จะต้องใช้จำนวนซ้ำถึง 197 ซ้ำ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 30

31 ตัวอย่าง จงประมาณของประสิทธิภาพสัมพัทธ์เปรียบเทียบ แทนค่า 2) ใช้แถวตั้งเป็นบล๊อก จากสูตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31

32 ตัวอย่าง จงประมาณของประสิทธิภาพสัมพัทธ์เปรียบเทียบ 2) ใช้แถวตั้งเป็นบล๊อก จากสูตร หมายความว่า หากต้องการให้มีความแม่นยำเท่ากันแล้ว แผน LSd จะ ใช้จำนวนซ้ำ 100 ซ้ำ แต่แผน RCBD จะใช้ซ้ำ 90 ซ้ำ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 32


ดาวน์โหลด ppt แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ (Latin Square design,LSD) 1. ลักษณะของแผนการทดลอง เนื่องจากหน่วยทดลองที่ใช้มีความแปรปรวนสองสาเหตุ จึง จัดกลุ่มในสองทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google