งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 1. เงื่อนไขการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 1. เงื่อนไขการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 1. เงื่อนไขการใช้ เหมาะกับงานทดลองที่มีหน่วยทดลองสม่ำเสมอกัน 2. วิธีการสุ่ม โดยการสุ่มตลอด หรือสุ่มโดยไม่มีเงื่อนไข 1

2 แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ( Completely randomized design,CRD) 3. ผังการทดลอง ตัวอย่างผังการทดลองที่มี 4 ทรีทเมนต์ (A B C และ D) ที่มีซ้ำเท่ากับ 4 ซ้ำ CD A B C CA B B D B D C AD A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2

3 4. แบบหุ่นทางคณิตศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3

4 แผนการทดลองแบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 5. วิธีวิเคราะห์ ในทางปฏิบัติสามารถคำนวณค่า Sum of squares (SS) ได้ดังนี้ ค่า Correction term, CT = (Y… ij ) 2 /tr (1) Total SS = (2) Treatment SS = (3) Error SS = (1) - (2) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4

5 แผนการทดลองแบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 5. วิธีวิเคราะห์ จะได้ตารางวิเคราะห์ ดังนี้ SourcedfSSMSF Treatmentt-1(2)(2)/ t-1MST/MSE Errort(r-1)(3)(3)/t(r-1) Totaltr-1(1) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5

6 6. วิธีทดสอบสมมุติฐาน H o :  1 =  2 =  3 =……. =  t H A : อย่างน้อยมีค่าเฉลี่ย 2 ค่า ที่ไม่เท่ากันหรือ H o :  i = 0 H A :  i  0 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6

7 6. วิธีทดสอบสมมุติฐาน นำค่า F ที่คำนวณได้ เปรียบเทียบกับค่า F ในตารางที่ df เท่ากับ t-1, t(r-1) หาก F ที่คำนวณได้ < ค่า F ในตาราง = ยอมรับ H o หาก F ที่คำนวณได้ > ค่า F ในตาราง = ยอมรับ H A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 7

8 7. ตัวอย่างการวิเคราะห์ C (61)D (56) A (70) B (58)C (56) C (58) A (62) B (59)B (61) D (57) B (57) D (53) C (58) A (64) D (54) A (67) C (57) A (63) D (54) E (62) E (66) E (64) E (63) E (65) B (60) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8

9 แผนการทดลองแบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) วิธีวิเคราะห์ ในทางปฏิบัติสามารถคำนวณค่า Sum of squares (SS) ได้ดังนี้ ค่า Correction term, CT = (Y… ij ) 2 /tr (1) Total SS = (2) Treatment SS = (3) Error SS = (1) - (2) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9

10 7. ตัวอย่างการวิเคราะห์ SourcedfSSMSF Treatmentt-1(2)(2)/ t-1MST/MSE Errort(r-1)(3)(3)/t(r-1) Totaltr-1(1) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10

11 7. ตัวอย่างการวิเคราะห์ SourcedfSSMSF Treatment4374.493.621.37 Error2085.64.28 Total24462 จากตาราง F 0.01(4,20) = 4.43 สรุปผล = ปฏิเสธ H o ยอมรับ H A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 11

12 ตัวอย่าง การใช้ฮอร์โมนต่อการขยายตัวของรังไข่ของปลาไหล TrtR1R2R3R4R5R6R7 5 ต่อม 1.741.52.082.480.572.292.01 10 ต่อม 4.372.43.671.843.73.986.44 10 IU 0.941.252.151.641.252.674.11 20 IU 6.023.785.71 6.0 9 7.647.2810.2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12

13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SourcedfSSMSF Treatment3106.6535.5518.27 Error2446.691.95 Total27153.33 จากตาราง F 0.05(3,24) = 3.01 F 0.01(3,24) = 4.72 สรุปผล = ปฏิเสธ H o ยอมรับ H A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 13

14 แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ที่มีจำนวนซ้ำไม่เท่ากัน ในการศึกษาผลของอาหาร 3 สูตรที่มีผลต่อน้ำหนักไข่ (กรัม) โดยใช้ไก่ พันธุ์เดียวกัน อายุไข่เท่ากัน จำนวน 150 ตัว แยกขังเป็นคอก ๆละ 10 ตัว ดังนั้นแต่ละสูตรจะใช้เลี้ยงไก่ 5 คอก แต่ขณะเลี้ยงมีไก่ป่วย จึงจำเป็นต้อง คัดไก่บางคอกออกจากทดลอง ค่าเฉลี่ยและผังการทดลองเป็นดังนี้ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14

15 แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ที่มีจำนวนซ้ำไม่เท่ากัน ผังการทดลอง C (57) A (51) B (60)C (55) C (54) B (53)B (60) B (58) C (59) A (43) A (49) B (55) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 15

16 ต ารางวิเคราะห์ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ที่มีจำนวนซ้ำไม่เท่ากัน SourcedfSSMSF Treatmentt - 1(2)(2)/ t-1MST/MSE Error  r i - t(3)(3)/t(r-1) Total  r i - 1(1) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 16

17 ค่า Correction term, CT = (Y… ij ) 2 /tr (1) Total SS = (2) Treatment SS = (3) Error SS = (1) - (2)  Correction term, CT =(654) 2 / 12= 35,643 (1) Total SS = (51) 2 + (43) 2 + ….. (54) 2 – CT =35,920 -35,643 = 277 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17

18 (2) Treatment SS = = 35,831.78 – 35,643=188.78 (3) Error SS= (1) - (2) =277 – 188.78 =88.22 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18

19 ต ารางวิเคราะห์ แผนการทดลองแบสุ่มตลอด ที่มีจำนวนซ้ำไม่เท่ากัน SourcedfSSMSF Treatment3 – 1 = 2188.7894.399.63 Error11 – 2 = 988.229.80 Total12 - 1 =11277 จากตาราง F 0.01(2,9) = 8.02 สรุปผล = ปฏิเสธ H o ยอมรับ H A สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19

20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทราบเพียงว่า ทรีทเมนต์มีความแตกต่าง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ทรีทเมนต์ใดบ้างที่แตกต่างกัน ตรวจสอบโดย ทดสอบต่อไป ว่ามีทรีทเมนต์คู่ไหนบ้างที่แตกต่าง เรียกว่า การเปรีบบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ มีหลายวิธี เช่น lsd, DMRT, Orthogonal comparison เป็นต้น สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 20

21 Least significant difference (lsd) ใช้เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง จาก ประชากร 2 ชุดที่ต้องการเปรียบเทียบ เหมาะสำหรับการตรวจสอบค่าเฉลี่ยในแผนการทดลองที่ได้มีการ วางแผนล่วงหน้า ค่า สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 21

22 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 1. จัดเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย 2. คำนวณหาจำนวนคู่ที่สามารถเปรียบเทียบได้ จาก 3. คำนวณหาค่า lsd 4. คำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ทุกคู่ 5. สรุปผล สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 22

23 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 1. จัดเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย A E B CD 65.264595854.8 2. คำนวณหาจำนวนคู่ที่สามารถเปรียบเทียบได้ = สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23

24 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 3. คำนวณหาค่า lsd โดย เป็นค่า t จากตาราง t ที่ df เท่ากับ df (error) หรือ t(r-1)  = = = 2.845 โดย== สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 24

25 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 3. คำนวณหาค่า lsd 4. คำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ทุกคู่ คู่ที่1A – B=65.2 – 59= 6.2**>3.77 คู่ที่ 2 A – C=65.2 – 58= 7.2**>3.77 คู่ที่ 3 A – D=65.2 – 54.8= 10.4**>3.77 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 25

26 4. คำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ทุกคู่ คู่ที่ 4 A – E=65.2 - 64= 1.2 ns <3.77 คู่ที่ 5 B – C=59 - 58= 1 ns <3.77 คู่ที่ 6 B – D=59 – 54.8= 4.2**>3.77 คู่ที่ 7 B – E=59 - 64= 5**>3.77 คู่ที่ 8 C – D=58 – 54.8= 3.2 ns <3.77 คู่ที่ 9 C – E=58 - 64= 6**>3.77 คู่ที่ 10 D – E=54.8 - 64= 9.2**>3.77 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 26

27 5. สรุปผล A ก E ก B ข C ขค D ค 65.264595854.8 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27


ดาวน์โหลด ppt สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แผนการทดลองแบบพื้นฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design,CRD) 1. เงื่อนไขการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google