งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ นำเสนอ ข้อมูล Graphical Methods for Describing Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ นำเสนอ ข้อมูล Graphical Methods for Describing Data."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ นำเสนอ ข้อมูล Graphical Methods for Describing Data

2  การจัดนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง  การจัดนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟแท่ง  การจัดนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟเส้น  การจัดนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟวงกลม  การจัดนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟรูปภาพ  ฮิสโทแกรม (Histogram)  รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ (Frequency Polygon)  โค้งความถี่ (Frequency Curves)  แผนภาพต้น - ใบ (Stem-and-Leaf Plot หรือ Stem Plot) การนำเสนอข้อมูล

3 เงินเดือนจำนวน 6500 - 699910 7000 - 749915 7500 - 799920 8000 - 849915 8500 - 899910 9000 - 94993 การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น ตาราง

4 http://www.ppdonline.org/images/hq/statistics/stats_95-05_bar.gif การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น กราฟแท่ง

5 http://www.hreoc.gov.au/social_justice/statistics/Stats29Mar00.jpg การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น กราฟแท่ง

6 http://www.journaids.org/img/factsheets/statistics/ja_statistics_deathbyage.jpg การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น กราฟเส้น

7 http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/global_stats_cumulative_04.gif การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น กราฟวงกลม

8 http://www-g.eng.cam.ac.uk/impee/topics/RecyclePlastics/files/Recycling%20Statistics.png การจัดนำเสนอข้อมูลเป็น กราฟวงกลม

9 ฮิสโทแกรม (Histogram)

10 รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ (Frequency Polygon)

11 โค้งความถี่ (Frequency Curves)

12 ต้น ใบ 55 5 7 2 5 65 2 6 8 3 2 1 72 3 1 9 86 5 4 2 97 5 9 2 2 1 101 0 2 แผนภาพต้น - ใบ (Stem-and-Leaf Plot หรือ Stem Plot)

13 การวิเคราะห์ ข้อมูล

14 การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ การหาสัดส่วน (Proportion) การหาอัตราส่วน (Ratio) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การหาลักษณะการกระจาย ของข้อมูล การประมาณค่า (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) การหาสหสัมพันธ์ (Correlation) การพยากรณ์ (Forecasting) การวิเคราะห์ข้อมูล

15 การวัดค่ากลางของข้อมูล ค่าวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง คือ ค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูล ที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ค่า ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและ ฐานนิยม

16 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือค่าของผลรวมของค่าสังเกตของ ข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนของ ข้อมูลทั้งหมด เรียกสั้น ๆ ว่าค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะนำมาเป็นค่า กลางของข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีค่าใด ค่าหนึ่งสูงหรือต่ำผิดปกติ การวิเคราะห์ข้อมูล

17 ผลการสอบของนักเรียน 10 คนเป็น ดังนี้ 15, 20, 15, 9, 18, 14, 12, 15, 7, 6 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล

18 มัธยฐาน คือค่าสังเกตที่เกิดซ้ำมากที่สุด หรือมีความถี่สูงสุด ถ้าข้อมูลไม่ซ้ำ กันเลยถือว่าไม่มีฐานนิยม ข้อมูล ชุดหนึ่งอาจมีฐานนิยมมากกว่าหนึ่ง ค่าก็ได้ ในกรณีที่ข้อมูลใดมีฐาน นิยมมากกว่า 2 ค่า อาจถือได้ว่า ข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้ การวิเคราะห์ข้อมูล

19 ผลการสอบของนักเรียน 10 คนเป็น ดังนี้ 15, 20, 15, 9, 18, 14, 12, 15, 7, 6 จงหาค่ามัธยฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล

20 ฐานนิยม คือ ค่าที่อยู่แหน่งกึ่งกลางของ ข้อมูลทั้งชุดเมื่อมีการจัดเรียง คะแนนตามความมากน้อย แบ่ง ข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้กับข้อมูลเชิง ปริมาณเท่านั้น เหมาะที่จะ นำมาใช้เป็นค่ากลาง เมื่อข้อมูล นั้นมีค่าหนึ่งค่าใดสูงหรือต่ำ ผิดปกติ การวิเคราะห์ข้อมูล

21 ผลการสอบของนักเรียน 10 คนเป็น ดังนี้ 15, 20, 15, 9, 18, 14, 12, 15, 7, 6 จงหาค่าฐานนิยม การวิเคราะห์ข้อมูล

22 การใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยใช้กับขอมูลตัวเลข แจก แจงสมมาตร มัธยฐานใช้กับข้อมูลจัดอันดับได้ มี การแจกแจงเบ้ ฐานนิยมใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ

23 การวัดการกระจายของ ข้อมูล การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) เป็นสถิติ ประเภทหนึ่งที่คำนวณออกมา เป็นตัวเลข เพื่อใช้อธิบาย ลักษณะการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

24 พิสัย (Range) เป็นค่าที่ ใช้วัดการกระจายของข้อมูล โดยการหาความแตกต่าง ระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุด ของข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล

25 ผลการสอบของนักเรียน 10 คนเป็น ดังนี้ 15, 20, 15, 9, 18, 14, 12, 15, 7, 6 จงหาพิสัยของคะแนน การวิเคราะห์ข้อมูล

26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นการวัด การกระจายของคะแนนรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ข้อมูลทุก ตัวในการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูล

27 ผลการสอบของนักเรียน 10 คนเป็น ดังนี้ 15, 20, 15, 9, 18, 14, 12, 15, 7, 6 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนน การวิเคราะห์ข้อมูล

28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเป็น ศูนย์ได้หรือไม่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเป็นลบ ได้หรือไม่ การวิเคราะห์ข้อมูล

29 การแปลความหมาย ข้อมูล

30

31 คะแนนสอบของ ด. ช. แท่ง เป็นดังนี้ วิชา คะแนนที่ ได้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ง เบน มาตราฐาน คณิตศาส ตร์ 50605.1 วิทยาศาส ตร์ 55501.2 สังคม ศึกษา 50601.2

32 การแปลความหมาย ข้อมูล

33 ความคลาดเคลื่อนใน การใช้สถิติ

34 การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทาง สถิติ

35 6 6 6 + 66 2 6 9 6


ดาวน์โหลด ppt การ นำเสนอ ข้อมูล Graphical Methods for Describing Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google