งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)
Chapter 10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ทราบถึงการทำงานทั่วไปของชนิดของระบบสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมที่ช่วยในการทำงานของระบบสำนักงานอัตโนมัติ การรวมโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน

3 ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information System (OIS)
สำนักงานที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานสำนักงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศ มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ในการบริหารให้ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดน้อย

4 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติและระบบเครือข่ายในสำนักงานสำหรับช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงาน ให้มีการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ชนิดของระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Types of OAS)
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระบบการจัดการเอกสาร (Document management systems) ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling systems) ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing systems) ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems)

6

7 ระบบการจัดการเอกสาร (Document management systems)
ระบบการประมวลคำ (Word processing) การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop publishing) ระบบการประมวลภาพ (Image processing system) การทำสำเนา (Reprographics) หน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Archival storage)

8 ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling systems)
Voice mail Facsimile

9 ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing systems)
Audio teleconferencing Video teleconferencing Computer conferencing In-house television Telecommuting

10 Audio teleconferencing

11 Video teleconferencing

12 Telecommuting

13 ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems)
Groupware Desktop organizers

14 Groupware บริการเกี่ยวกับการประมวลคำ บริการ E-mail บริการ Voice mail
บริการการประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ บริการโทรสาร การเข้าถึงฐานข้อมูลและบริการติดต่อสื่อสาร

15 Groupware 7. บริการจัดการโครงการ 8. มีการร่วมใช้รายการหมายเลขโทรศัพท์
9. บริการเกี่ยวกับการจัดตารางและปฏิทินกลุ่ม 10. บริการกระดาษโฆษณา

16 Desktop organizers Notepad Cardfile Clock Calculator Calendar

17 โปรแกรมช่วยการประมวลผลสารสนเทศสำนักงาน
โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) เช่น โปรแกรม Microsoft Word , Word Perfect , Cu-Writer , Word ราชวิถี , Writer เอกสารข้อความ , Lotus Word Pro โปรแกรมจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) เช่น โปรแกรม Page Maker , Corel Draw โปรแกรมตารางอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet) เช่น โปรแกรม Microsoft Excel , Lotus 123, Calc โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access , Dbase, Paradox , My SQL , Microsoft SQL , Lotus Approch โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เช่น PowerPoint , Impress การนำเสนอLotus Freelance Graphics

18 โปรแกรมช่วยการประมวลผลสารสนเทศสำนักงาน
โปรแกรมประมวลภาพ (Image Processing) เช่น โปรแกรม Photoshop , Imaging โปรแกรมช่วยในการส่งโปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ( ) เช่น Microsoft Outlook , Eudora , Yahoo , Hotmail , Thaimail โปรแกรมส่งเอกสารด้วยแฟกซ์ เช่น Winfax , Winfax Pro ,โปรแกรมที่ติดมากับ Fax Modem โปรแกรมในระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เช่น ซียูซีมี , โปรแกรม Net Meeting โปรแกรมระบบการทำงานทางไกล เช่น FTP , PC Anywhere , Lap link

19 โปรแกรมช่วยการประมวลผลสารสนเทศสำนักงาน
โปรแกรมระบบเครือข่าย (Network) โปรแกรมควบคุมระบบ เช่น Windows NT , Windows 2000 Server, Windows 2000 Advance Server, UNIX , LINUX เป็นต้น โปรแกรม Browser เช่น Nescape Communicator, Internet Explorer

20 PlaDao Office (ชุดโปรแกรม ปลาดาว สำนักงานภาษาไทย)
โปรแกรม Office สายพันธุ์ไทยแท้ ที่มีนามว่า ปลาดาว โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยทีมงานของ บริษัท Sun Microsystems (ประเทศไทย)และโปรแกรม ปลาดาวเป็นโปรแกรม ที่พัฒนามาจาก Source Code ของโปรแกรม OpenOffice.org 638C ที่ถูก Open Source ( โดยบริษัท Sun Microsystems และได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถทางภาษาไทย เพื่อการใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ ทั้ง 3 Platform โดยนอกจาก Windows แล้วยังมี Linux และ Solaris - Sparc

21 Main Program Component
1. Writer : โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) 2. Calc : โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) 3. Impress : โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) 4. Draw : โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ (Drawing) 5. Math : โปรแกรมพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ (Equation) ที่มา:

22 ภาคผนวก

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google