งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงการทำงานทั่วไปของชนิด ของระบบสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมที่ ช่วยในการทำงานของระบบสำนักงาน อัตโนมัติ การรวมโปรแกรมสำนักงาน อัตโนมัติเข้าด้วยกัน

3 ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information System (OIS) สำนักงานที่มีการนำเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสำนักงาน เพื่อให้ได้ สารสนเทศ มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ต่างๆ ในการบริหารให้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีความเสี่ยงต่อความ ผิดพลาดน้อย

4 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ( Office Automation System : OAS ) การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติ และระบบเครือข่ายในสำนักงานสำหรับ ช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงาน ให้มีการ ทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการทำงาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ชนิดของระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Types of OAS) แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระบบการจัดการเอกสาร (Document management systems) ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling systems) ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing systems) ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems)

6

7 ระบบการจัดการเอกสาร (Document management systems) 1. ระบบการประมวลคำ (Word processing) 2. การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop publishing) 3. ระบบการประมวลภาพ (Image processing system) 4. การทำสำเนา (Reprographics) 5. หน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Archival storage)

8 ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling systems) 1.E-mail 2.Voice mail 3.Facsimile

9 ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing systems) Audio teleconferencing Video teleconferencing Computer conferencing In-house television Telecommuting

10 Audio teleconferencing

11 Video teleconferencing

12 Telecommuting

13 ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems) Groupware Desktop organizers

14 Groupware 1. บริการเกี่ยวกับการประมวลคำ 2. บริการ E-mail 3. บริการ Voice mail 4. บริการการประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ 5. บริการโทรสาร 6. การเข้าถึงฐานข้อมูลและบริการ ติดต่อสื่อสาร

15 Groupware 7. บริการจัดการโครงการ 8. มีการร่วมใช้รายการหมายเลขโทรศัพท์ 9. บริการเกี่ยวกับการจัดตารางและปฏิทิน กลุ่ม 10. บริการกระดาษโฆษณา

16 Desktop organizers 1.Notepad 2.Cardfile 3.Clock 4.Calculator 5.Calendar

17 โปรแกรมช่วยการประมวลผลสารสนเทศ สำนักงาน – โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Word Perfect, Cu-Writer, Word ราชวิถี, Writer เอกสาร ข้อความ, Lotus Word Pro – โปรแกรมจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) เช่น โปรแกรม Page Maker, Corel Draw – โปรแกรมตารางอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet) เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, Lotus 123, Calc โปรแกรมตารางคำนวณ – โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Dbase, Paradox, My SQL, Microsoft SQL, Lotus Approch – โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เช่น PowerPoint, Impress การนำเสนอ Lotus Freelance Graphics

18 โปรแกรมช่วยการประมวลผล สารสนเทศสำนักงาน – โปรแกรมประมวลภาพ (Image Processing) เช่น โปรแกรม Photoshop, Imaging – โปรแกรมช่วยในการส่งโปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) เช่น Microsoft Outlook, Eudora, Yahoo, Hotmail, Thaimail – โปรแกรมส่งเอกสารด้วยแฟกซ์ เช่น Winfax, Winfax Pro, โปรแกรมที่ติดมากับ Fax Modem – โปรแกรมในระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เช่น ซียูซีมี, โปรแกรม Net Meeting – โปรแกรมระบบการทำงานทางไกล เช่น FTP, PC Anywhere, Lap link

19 โปรแกรมช่วยการประมวลผล สารสนเทศสำนักงาน – โปรแกรมระบบเครือข่าย (Network) โปรแกรมควบคุมระบบ เช่น Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advance Server, UNIX, LINUX เป็นต้น โปรแกรม Browser เช่น Nescape Communicator, Internet Explorer

20 PlaDao Office ( ชุดโปรแกรม ปลาดาว สำนักงาน ภาษาไทย ) โปรแกรม Office สายพันธุ์ไทยแท้ ที่มีนามว่า ปลาดาว โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคน ไทย โดยทีมงานของ บริษัท Sun Microsystems ( ประเทศไทย ) และโปรแกรม ปลาดาวเป็นโปรแกรม ที่พัฒนามาจาก Source Code ของโปรแกรม OpenOffice.org 638C ที่ ถูก Open Source (www.openoffice.org) โดยบริษัท Sun Microsystems และได้ถูก พัฒนาให้มีความสามารถทางภาษาไทย เพื่อ การใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ ทั้ง 3 Platform โดยนอกจาก Windows แล้วยังมี Linux และ Solaris - Sparc

21 Main Program Component 1. Writer : โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) 2. Calc : โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) 3. Impress : โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) 4. Draw : โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ (Drawing) 5. Math : โปรแกรมพิมพ์สมการ คณิตศาสตร์ (Equation) ที่มา : http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3248

22 ภาคผนวก

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt Chapter 10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System : OIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google