งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่นในภาษาซี. • ฟังก์ชั่นที่เก็บไว้ใน I/O library ได้แก่ฟังก์ชั่น getchar(),getch(),putchar(),gets(),puts() เป็นต้น ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เมื่อจะใช้ต้องบอกให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่นในภาษาซี. • ฟังก์ชั่นที่เก็บไว้ใน I/O library ได้แก่ฟังก์ชั่น getchar(),getch(),putchar(),gets(),puts() เป็นต้น ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เมื่อจะใช้ต้องบอกให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชั่นในภาษาซี

2 • ฟังก์ชั่นที่เก็บไว้ใน I/O library ได้แก่ฟังก์ชั่น getchar(),getch(),putchar(),gets(),puts() เป็นต้น ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เมื่อจะใช้ต้องบอกให้ ตัวแปลชุดคำสั่งภาษาซีทราบก่อนโดยใช้ คำสั่ง #include โดยเอาไว้ในส่วน หัวของโปรแกรม คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

3 ฟังก์ชั่น printf() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลของ ข้อมูล, ตัวแปร, ค่าคงที่ ออกทางจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์ รูปแบบ printf ( สายอักขระ ) ; printf (“ รูปแบบ ”, อากิวเมนต์ 1, อากิว เมนต์ 2,.. ) ; เช่น printf ("One = 1 two = 2") ; printf ("One = %d two = %d", 1, 2) ; คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

4 ฟังก์ชั่น scanf() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร รูปแบบ scanf ( “ รูปแบบ ”, อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,..) ; scanf (“%d0/%d/%d”, &day, &month, &year); ข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ 20/7/2001 คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

5 ฟังก์ชั่น getchar() • เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้รับข้อมูลเข้ามาแป้นพิมพ์ ทีละ 1 ตัวอักษร โดยเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ แล้วต้องกด ENTER ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด ข้อมูล และข้อมูลที่ป้อนจะปรากฎให้เห็น บนหน้าจอภาพด้วย รูปแบบ getchar() คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

6 ฟังก์ชั่น getch() • เป็นฟังก์ชั่นที่มีการทำงานเหมือนกับ คำสั่ง getchar() แต่เมื่อกดแล้วไม่ ต้องกดปุ่ม ENTER และจะไม่มีการ แสดงตัวอักษรที่กดให้เราเห็น รูปแบบ getch() คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

7 ฟังก์ชั่น putchar() • เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงผลบนจอภาพทีละ 1 ตัวอักษร รูปแบบ putchar(var) โดย var คือค่าที่ต้องการแสดงซึ่งต้องมีขนาด 1 ตัวอักษร คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

8 ฟังก์ชั่น gets() • เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นข้อความจาก แป้นพิมพ์เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชุด รูปแบบ gets(n) • โดย n เป็นชื่อตัวแปรชุดที่ต้องการรับค่าที่เป็น ข้อความเข้ามาเก็บไว้ โดยตัวสุดท้ายจะเก็บ \0 เอาไว้ เพื่อบอกถึงการสิ้นสุดข้อความเมื่อเรากด ENTER คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

9 ฟังก์ชั่น puts(n); • เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่เป็น ข้อความออกทางจอภาพ รูปแบบ puts(n) • โดย n เป็นชื่อตัวแปรชุดที่ต้องการแสดง โดยในการรับ ข้อมูลที่เป็นตัวแปรชุดนั้น ถ้าเราใช้คำสั่ง scanf() นั้น ถ้าเราต้องการเว้นวรรค ในตัวแปรชุดนั้นจะทำไม่ได้ เครื่องจะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน เช่น ต้องการเก็บ ชื่อและนามสกุลไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า name เราจะเว้น วรรคระหว่าง ชื่อและนามสกุลไม่ได้ เครื่องจะถือว่าเป็น คนละตัวแปร แต่ในการใช้ฟังก์ชั่น gets() นั้นเรา สามารถ เว้นวรรคได้ โดยเครื่องยังถือว่าเป็นตัวแปร ชนิดเดียวกัน เครื่องจะรู้ว่าสิ้นสุดข้อความที่ผู้ใช้ป้อนก็ ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ENTER เท่านั้น คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ _stdio.h

10 คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h เป็นคำสั่งที่ใช้ในการล้างหน้าจอแล้วให้เคอร์เซอร์ ไปอยู่มุมบนซ้ายของ จอภาพ รูปแบบ clrscr();

11 คำสั่ง gotoxy() เป็นคำสั่งที่สั่งให้เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ ต้องการ รูปแบบ gotoxy(x,y); • โดย x เป็นตำแหน่งในแนวนอนหรือเป็น คอลัมน์ที่ต้องการ • ส่วน y เป็นตำแหน่งในแนวตั้งหรือตำแหน่ง แถวที่ต้องการ คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h

12 คำสั่ง clreol() • เป็นคำสั่งในการลบข้อความในบรรทัดที่ เคอร์เซอร์อยู่ โดยเริ่มลบจากตำแหน่งตัวชี้อยู่ ไปจนจบบรรทัดนั้น รูปแบบ clreol(); คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h

13 คำสั่ง delline() เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบข้อความในบรรทัดที่ เคอร์เซอร์อยู่และจะเลื่อนบรรทัดที่อยู่ข้างล่าง ขึ้นมาแทนที่ รูปแบบ delline(); คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h

14 คำสั่ง textcolor() • เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าหรือสีของตัวอักษร ที่เราต้องการแสดง รูปแบบ textcolor(a); โดย a เป็นชนิดของสีที่ต้องการแสดง คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h

15 คำสั่ง textbackground() • เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าหรือสีของพื้นที่เรา ต้องการแสดง รูปแบบ textbackground(a); • โดย a เป็นชนิดของสีที่ต้องการแสดง คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h

16 คำสั่ง cprintf() • เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลเหมือนกับคำสั่ง printf() เพียงแต่ไม่แสดงบนจอภาพแต่จะ แสดงในหน้าต่างแทน ซึ่งจะมีรูปแบบ เหมือนกับคำสั่ง printf() คำสั่งที่อยู่ใน header file ที่ชื่อ conio.h


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่นในภาษาซี. • ฟังก์ชั่นที่เก็บไว้ใน I/O library ได้แก่ฟังก์ชั่น getchar(),getch(),putchar(),gets(),puts() เป็นต้น ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เมื่อจะใช้ต้องบอกให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google