งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงผล และการรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงผล และการรับข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงผล และการรับข้อมูล
การแสดงผล และการรับข้อมูล

2 คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล และการรับข้อมูล
printf() รูปแบบ printf (“ control “,value): control : ส่วนที่ใช้ควบคุมการแสดงผล ซึ่งมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ ข้อความ ธรรมดา รหัสควบคุมรูปแบบ (เช่น %d, %f) และอักขระควบคุมการแสดงผล (เช่น %n) โดยส่วนที่ใช้ควบคุมการแสดงผลเหล่านี้จะต้องเขียนไว้ภายใน “ “ value : คือ ค่าของเครื่องหมาย นิพจน์ หรือมาโครที่ต้องการแสดงผล โดย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวให้ใช้เครื่องหมาย , (comma) คั่นระหว่างแต่ละตัว

3 ตัวอย่าง OUTPUT Nice to meet you! OUTPUT 32 /* Ex1 */
#include <stdio.h> main() { printf (“Nice to meet you!”); } OUTPUT Nice to meet you! /* Ex2 */ #include <stdio.h> int num = 32; main() { printf (“%d” ,num); } OUTPUT 32

4 รหัสรูปแบบ (Format Code)
%u สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก %o สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลขฐานแปด %x สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลขฐานสิบหก %f สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยม %e สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยมออกมาในรูปแบบ E %c สำหรับแสดงผลอักขระ 1 ตัว %s สำหรับแสดงผลข้อความ %p สำหรับการแสดงผลตัวชี้ตำแหน่ง

5 ตัวอย่าง /* EX 3 */ #include<stdio.h> main() {
int x1=43,x2=0x77,x3=0573; float y1= ,y2=1.25e02; char z='A'; char name[10]="Southeast"; clrscr(); printf("\n%d\n",x1); printf("%x\n%o\n",x2,x3); printf("%f\n%e\n",y1,y2); printf("%c\n%s\n",z,name); } OUTPUT

6 อักขระควบคุมการแสดงผล
\n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 Tab (6 ตัวอักษร) \r กำหนดให้ Cursor ไปอยู่ต้นบรรทัด \f เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ \b ลบอักขระตัวท้ายสุดออก 1 ตัว

7 ตัวอย่าง #include <stdio.n> #define PUBLISH “infopress”
int x1 =14, x2 = 5; main() { printf (“This is the book from %s\n”, PUBLISH); printf(“Sum of %d + %d =\t%d\n”,x1, x2, x1+x2); } This is the book from infopress Sum of = 19 OUTPUT

8 แสดงผลทีละอักขระด้วย putchar()
รูปแบบ putchar(char); char : เป็นตัวแปรชนิด char หรืออักขระที่เขียนภายในเครื่องหมาย ‘ ‘

9 ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง putchar( )
#include <stdio.h> char first = ‘0’; main() { clrscr(); putchar(first); putchar(‘k’); } เรียกใช้ Function Clrscr แสดงข้อความในตัวแปร First แสดงตัวอักษร k OUTPUT OK

10 แสดงผลเป็นข้อความด้วย puts()
รูปแบบ puts(str); str : เป็นตัวแปรชนิดข้อความ หรือข้อความที่เขียนภายในเครื่องหมาย “ “

11 ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง puts( )
#include <stdio.h> char message[ ] = “C Language”; main() { clrscr(); puts(message); puts(“Easy & fun”); } เรียกใช้ Function Clrscr แสดงข้อความในตัวแปร แสดงข้อความ easy & fun C Language Easy & fun OUTPUT

12 รับข้อมูลจาก Keyboard ด้วย scanf()
รูปแบบ scanf (“ format “ , &variable); format : เป็นการกำหนดรูปแบบ ของข้อมูลที่จะรับเข้ามา โดยจะใช้รหัส รูปแบบเหมือนกับ printf () variable : ตัวแปรที่ใช้สำหรับรับข้อมูลเข้ามา โดยจะต้องเขียนนำหน้า ด้วยเครื่องหมาย & ยกเว้นตัวแปรที่จะเก็บข้อความเท่านั้น

13 ตัวอย่าง /* EX 4 */ #include <stdio.h> int age; main () {
clrscr( ); printf (“How Old are you?”); scanf (“%d”,&age); printf (“You are %d years old. \n”,age); } How Old are you? 25 You are 25 years old. OUTPUT

14 รับข้อมูลทีละอักขระด้วย getchar()
รูปแบบ variable = getchar(); variable : ชื่อของตัวแปรชนิดอักขระ ซึ่งจะใช้เก็บค่าที่รับเข้ามา จาก Keyboard

15 ตัวอย่างของการใช้ getchar()
#include <stdio.h> char x; main() { clrscr(); printf (“Enter you favorite letter : “); x = getchar(); printf (“You insert : %c”,x); } เรียกใช้ Function Clrscr แสดงข้อความ รับข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวแปร x แสดงข้อความ และค่าที่เก็บ ไว้ที่ตัวแปร x C Language Easy & fun OUTPUT

16 รับข้อมูลทีละอักขระด้วย getch()
รูปแบบ variable = getch(); variable : ชื่อของตัวแปรชนิดอักขระ ซึ่งจะใช้เก็บค่าที่รับเข้ามา จาก Keyboard

17 ตัวอย่างของการใช้ getch()
#include <stdio.h> char x; main() { clrscr(); printf (“Enter you favorite letter : “); x = getch(); printf (“You insert : %c”,x); } เรียกใช้ Function Clrscr แสดงข้อความ รับข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวแปร x แสดงข้อความ และค่าที่เก็บ ไว้ที่ตัวแปร x OUTPUT Enter you favorite letter : You insert :x

18 รับข้อมูลเป็นข้อความด้วย gets()
รูปแบบ gets(str); Str : ตัวแปรที่จะใช้เก็บข้อความ ซึ่งเราต้องสร้างเตรียมไว้ก่อนที่จะเรียกใช้ Function gets()

19 ตัวอย่างของการใช้ gets()
#include <stdio.h> char message[30]; main() { clrscr(); printf (“Enter your message:”); gets (message); printf (“Your message is %s”,message); } สร้างตัวแปรที่เก็บข้อความ รับข้อความจาก Keyboard แสดงข้อความที่รับเข้ามา Enter your message: Good Night Your message is Good Night OUTPUT

20 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวอักษรจากแป้น Keyboard เข้ามา 1 ตัว แล้วบอกว่า ตัวอักษรที่รับเข้ามานั้นเป็นตัวอักษรใด เช่น Confirm your answer [y/n] : y you choose y

21 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเงินทอนของร้านค้า โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อสินค้า ราคาสินค้า และจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเงิน จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณเพื่อหาจำนวนเงินทอน พร้อมกับแสดงผลออกที่หน้าจอ

22 เฉลยข้อ 1 #include<stdio.h> main() { char a; clrscr();
printf("\nConfirm yours answer[y/n]:\n"); a=getch(); printf("\nYou Choose %c\n",a); getch(); }

23 เฉลยข้อ 2 #include<stdio.h> main() { char nproduct;
int price,pay,total; clrscr(); printf("\t\t********Program Change********"); printf("\t\t\nInsert Product Name: ");scanf("%s",&nproduct); printf("\t\t\nInsert Price : ");scanf("%d",&price); printf("\t\t\nInsert Money to pay: ");scanf("%d",&pay); total=pay-price; printf("\t\t\nYou Money give back: %d Baht\n",total); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt การแสดงผล และการรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google