งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming การรับและการแสดงผลข้อมูล Chapter 2 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming การรับและการแสดงผลข้อมูล Chapter 2 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming การรับและการแสดงผลข้อมูล Chapter 2 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การแสดงข้อมูล รูปแบบ printf(“format string”,argument…) format string : ส่วนควบคุมการ พิมพ์ต่าง ๆ argument : ตัวแปร, ค่าคงที่, นิพจน์ ฯลฯ example printf(“\n This is a test first program”); printf(“Your score is %d”,score); ฟังก์ชัน printf()

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business \n การขึ้นบรรทัดใหม่ \t การเลื่อนระยะ tab ทางแนวนอน \b การเลื่อนเคอร์เซอร์ย้อนกลับครั้งละ 1 ตัวอักษร \f การเลื่อนระยะหน้ากระดาษ \r การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ต้นบรรทัด อักขระพิเศษที่ใช้สำหรับการควบคุม

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การแสดงข้อมูล รูปแบบ putchar(argument) argument : ตัวแปร, ค่าคงที่, ฟังก์ชัน example x=‘A’; putchar(x); putchar(‘A’); ฟังก์ชัน putchar()

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การรับข้อมูล รูปแบบ scanf(“format string”,&argument…) format string : รูปแบบการรับ ข้อมูล argument : ตัวแปรที่ใช้ รับข้อมูล example scanf(“%d”,&age); scanf(“%d %s %f”,&order,&name,&value); ฟังก์ชัน scanf()

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การรับข้อมูล รูปแบบ argument = getchar() argument : ตัวแปรที่ใช้รับ ข้อมูลเป็นตัวอักษร example charactor = getchar(); ฟังก์ชัน getchar()

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การรับข้อมูล รูปแบบ argument = getche() argument : ตัวแปรที่ใช้รับ ข้อมูลเป็นตัวอักษร example charactor = getche(); ฟังก์ชัน getche()

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การรับข้อมูล รูปแบบ argument = getch() argument : ตัวแปรที่ใช้รับ ข้อมูลเป็นตัวอักษร example charactor = getch(); ฟังก์ชัน getch()

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การรับข้อมูล รูปแบบ gets(argument) argument : ตัวแปรที่ใช้รับ ข้อมูลเป็นข้อความ example gets(charactor); ฟังก์ชัน gets()


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming การรับและการแสดงผลข้อมูล Chapter 2 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google