งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย Lab 10 Loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย Lab 10 Loop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย Lab 10 Loop

2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Min, Max, Sum, Average ของ N จำนวน โดยเลือกใช้คำสั่งการวนซ้ำที่เหมาะสม
Start Read N No N>0 Print No Data Yes Read Score Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 Count<=N No Average = Sum / N Yes Read Score Print Min Print Max Print Sum Print Average Score < Min No Yes Min = Score Sum = Sum + Score No Score > Max Yes Max = Score Stop

3 TextBox ชื่อ txtInput PictureBox ชื่อ picOutput CommandButton ชื่อ cmdCompute CommandButton ชื่อ cmdEnd

4 ประกาศตัวแปร Private Sub cmdCompute_Click() Dim N As Integer
Dim score As Double Dim sum As Double Dim count As Double Dim Min As Double Dim Max As Double Dim Average As Double .... End Sub ประกาศตัวแปร

5 Private Sub cmdCompute_Click() ... If N > 0 Then
Else End If .... End Sub Start N = Val(txtInput.Text) Read N No N>0 Print No Data Yes Read Score Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 Count<=N No Average = Sum / N picOutput.Print “No Data" Yes Read Score Print Min Print Max Print Sum Print Average Score < Min No Yes Min = Score Sum = Sum + Score No Score > Max Yes Max = Score Stop

6 score = InputBox(“คะแนนของนักเรียนคนที่ 1") Min = score Max = score
If N > 0 Then score = InputBox(“คะแนนของนักเรียนคนที่ 1") Min = score Max = score sum = score count = 1 Do While (count <= num) Loop Else picOutput.Print “No Data" End If N>0 Yes Read Score Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 Count<=N No Yes Read Score Score < Min No Yes Min = Score Sum = Sum + Score No Score > Max Yes Max = Score

7 Do While (counter <= num) count = count + 1
score = InputBox(“คะแนนของนักเรียนคนที่" & counter) If score < Min Then Min = score Else If score > Max Then Max = score End If sum = sum + score Loop Count<=N No Yes Count = count + 1 Read Score Score < Min No Yes Min = Score Sum = Sum + Score No Score > Max Yes Max = Score

8 PicOutput.Print " Min = " & Min PicOutput.Print " Max = " & Max
Count<=N No Average = Sum / N Average = sum / N PicOutput.Print " Min = " & Min PicOutput.Print " Max = " & Max PicOutput.Print " Sum = " & sum PicOutput.Print " Average = " & Average Print Min Print Max Print Sum Print Average


ดาวน์โหลด ppt เฉลย Lab 10 Loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google