งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย Lab 10 Loop.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Min, Max, Sum, Average ของ N จำนวน โดยเลือกใช้คำสั่งการวนซ้ำที่เหมาะสม Start Read N Min = Score Max = Score.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย Lab 10 Loop.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Min, Max, Sum, Average ของ N จำนวน โดยเลือกใช้คำสั่งการวนซ้ำที่เหมาะสม Start Read N Min = Score Max = Score."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย Lab 10 Loop

2  จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Min, Max, Sum, Average ของ N จำนวน โดยเลือกใช้คำสั่งการวนซ้ำที่เหมาะสม Start Read N Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 N>0 Read Score Count<=N Read Score Score > Max Score < Min Sum = Sum + Score Min = Score Max = Score Yes No Average = Sum / N Print No Data Print Min Print Max Print Sum Print Average Stop No

3 TextBox ชื่อ txtInput PictureBox ชื่อ picOutput CommandButton ชื่อ cmdCompute CommandButton ชื่อ cmdEnd

4 Private Sub cmdCompute_Click() Dim N As Integer Dim score As Double Dim sum As Double Dim count As Double Dim Min As Double Dim Max As Double Dim Average As Double.... End Sub ประกาศตัว แปร

5 Private Sub cmdCompute_Click()... If N > 0 Then Else End If.... End Sub Start Read N Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 N>0 Read Score Count<=N Read Score Score > Max Score < Min Sum = Sum + Score Min = Score Max = Score Yes No Average = Sum / N Print No Data Print Min Print Max Print Sum Print Average No N = Val(txtInput.Text) picOutput.Print “No Data" Stop

6 If N > 0 Then score = InputBox(“ คะแนนของนักเรียนคนที่ 1") Min = score Max = score sum = score count = 1 Do While (count <= num) Loop Else picOutput.Print “No Data" End If Min = Score Max = Score Sum = Score Count = 1 N>0 Read Score Yes Count<=N Read Score Score > Max Score < Min Sum = Sum + Score Min = Score Max = Score Yes No

7 Count<=N Read Score Score > Max Score < Min Sum = Sum + Score Min = Score Max = Score Yes No Do While (counter <= num) count = count + 1 score = InputBox(“ คะแนนของนักเรียนคนที่ " & counter) If score < Min Then Min = score Else If score > Max Then Max = score End If sum = sum + score Loop Count = count + 1

8 Count<=N Average = Sum / N Print Min Print Max Print Sum Print Average No Average = sum / N PicOutput.Print " Min = " & Min PicOutput.Print " Max = " & Max PicOutput.Print " Sum = " & sum PicOutput.Print " Average = " & Average


ดาวน์โหลด ppt เฉลย Lab 10 Loop.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Min, Max, Sum, Average ของ N จำนวน โดยเลือกใช้คำสั่งการวนซ้ำที่เหมาะสม Start Read N Min = Score Max = Score.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google