งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN

2 การกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเซ็ต
รูปแบบ SELECT <column name> FROM <table name> WHERE <column name> IN(data set) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน Bangkok ,Rayong,Ayuthaya

3 SELECT * FROM customer_tbl WERE address IN (“Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya”) การสอบถามข้อมูลที่อยู่นอกเซ็ต (ใช้ NOT) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดยกเว้นใน “Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya” WERE address NOT IN (“Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya”)

4 การเลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN ….AND
เป็นการกำหนดการหาค่าที่มีค่า 2 ช่วง ระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง ใช้คำว่า BETWEEN และ NOT BETWEEN ตัวอย่าง แสดงชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 3500 และ 5000 SELECT ename FROM employee_tbl WERE salary BETWEEN 7500 AND 9000; กรณี ที่ต้องได้ข้อมูลที่นอกเหนือช่วงที่กำหนดให้ใช้ NOT BETWEEN

5 การเลือกข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบที่ต้องการด้วย LIKE
เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกข้อมูลที่มีรูปแบบตรงตามที่กำหนด โดยใช้ คำว่า LIKE ? แทนอักษรใด ๆ 1 * แทนอักษรใด ๆ กี่ตัวก็ได้ ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO SELECT cname FROM customer_tbl WERE cname LIKE “SO*”

6 ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย SO และตามด้วยอักษรอะไร ก็ได้ 3 ตัว SELECT cname FROM cutomer_tbl WHERE cname LIKE "SO???*";

7 แบบฝึกหัดที่ 3 ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน Bangkok ,Rayong,Ayuthaya ตาราง Customer_tbl ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ใน Bangkok ,Rayong,Ayuthaya ตาราง Customer_tbl ให้แสดงชื่อของพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 7000 และ 9000 บาท ตาราง Employee_tbl 4. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO ตาราง Customer_tbl 5. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO และตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 3 ตัวจาก ตาราง Customer_tbl

8 6. ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย อักษรอะไรก็ได้ 1 ตัว ตัวที่ 2 เป็น O และตัวต่อไปเป็นอะไรก็ได้กี่ตัวอักษรก็ได้ ตาราง Customer_tbl 7. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่ชื่อขึ้นต้นด้วย SO และตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 3 ตัว ตาราง Customer_tbl 8. ให้แสดงข้อมูลของพนักงานที่เกิดระหว่างวันที่ 22/8/1973 และ 2/2/1977 จากตาราง Employee 9. ให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ส และตัวต่อไปเป็นอะไรก็ได้กี่ตัวอักษรก็ได้ ตาราง Employee 10. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาราง Employee

9 11. ให้แสดงข้อมูลของพนักงานทั้งหมดยกเว้นแผนก IT ตาราง Employee 12
11. ให้แสดงข้อมูลของพนักงานทั้งหมดยกเว้นแผนก IT ตาราง Employee 12. ให้แสดงข้อมูล รหัส ชื่อ แผนกของพนักงานที่มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง และ บาท ตาราง Employee 13. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีที่อยู่เฉพาะเขต , และ จากตาราง Sales 14. ให้แสดงข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง ยอดขาย ที่มีชื่อลงท้ายอักษร..... ตาราง Sales 15. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นพนักงานที่มีที่อยู่ใน และ ตาราง Sales


ดาวน์โหลด ppt การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google