งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN. การกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเป็น เซ็ต รูปแบบ SELECT FROM WHERE IN(data set) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN. การกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเป็น เซ็ต รูปแบบ SELECT FROM WHERE IN(data set) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN

2 การกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเป็น เซ็ต รูปแบบ SELECT FROM WHERE IN(data set) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน Bangkok,Rayong,Ayuthaya

3 SELECT * FROM customer_tbl WEREaddress IN (“Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya”) การสอบถามข้อมูลที่อยู่นอกเซ็ต ( ใช้ NOT) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดยกเว้นใน “Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya” SELECT * FROM customer_tbl WEREaddress NOT IN (“Bangkok”,”Rayong”,”Ayuthaya”)

4 การเลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการ ด้วย BETWEEN ….AND เป็นการกำหนดการหาค่าที่มีค่า 2 ช่วง ระหว่างค่า หนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง ใช้คำว่า BETWEEN และ NOT BETWEEN ตัวอย่าง แสดงชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 3500 และ 5000 SELECT ename FROM employee_tbl WEREsalary BETWEEN7500 AND 9000; กรณี ที่ต้องได้ข้อมูลที่นอกเหนือช่วงที่กำหนดให้ ใช้ NOT BETWEEN

5 การเลือกข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบที่ ต้องการด้วย LIKE เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกข้อมูลที่มีรูปแบบ ตรงตามที่กำหนด โดยใช้ คำว่า LIKE ? แทนอักษรใด ๆ 1 * แทนอักษรใด ๆ กี่ตัวก็ได้ ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO SELECT cname FROM customer_tbl WEREcname LIKE“SO*”

6 ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย SO และตามด้วยอักษรอะไร ก็ได้ 3 ตัว SELECT cname FROM cutomer_tbl WHERE cname LIKE "SO???*";

7 แบบฝึกหัดที่ 3 1. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน Bangkok,Rayong,Ayuthaya ตาราง Customer_tbl 2. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ ใน Bangkok,Rayong,Ayuthaya ตาราง Customer_tbl 3. ให้แสดงชื่อของพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 7000 และ 9000 บาท ตาราง Employee_tbl 4. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO ตาราง Customer_tbl 5. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย SO และตาม ด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 3 ตัวจาก ตาราง Customer_tbl

8 6. ให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย อักษร อะไรก็ได้ 1 ตัว ตัวที่ 2 เป็น O และตัวต่อไป เป็นอะไรก็ได้กี่ตัวอักษรก็ได้ ตาราง Customer_tbl 7. ให้แสดงชื่อลูกค้าที่ชื่อขึ้นต้นด้วย SO และตาม ด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 3 ตัว ตาราง Customer_tbl 8. ให้แสดงข้อมูลของพนักงานที่เกิดระหว่างวันที่ 22/8/1973 และ 2/2/1977 จากตาราง Employee 9. ให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ส และตัวต่อไปเป็นอะไรก็ได้กี่ตัวอักษรก็ได้ ตาราง Employee 10. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ตาราง Employee

9 11. ให้แสดงข้อมูลของพนักงานทั้งหมดยกเว้น แผนก IT ตาราง Employee 12. ให้แสดงข้อมูล รหัส ชื่อ แผนกของพนักงานที่ มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 30000 และ 50000 บาท ตาราง Employee 13. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีที่อยู่ เฉพาะเขต............,........ และ............... จากตาราง Sales 14. ให้แสดงข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง ยอดขาย ที่มีชื่อ ลงท้ายอักษร..... ตาราง Sales 15. ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นพนักงานที่มีที่อยู่ ใน........ และ....... ตาราง Sales


ดาวน์โหลด ppt การเลือกข้อมูลชุด ด้วยคำสั่ง IN. การกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเป็น เซ็ต รูปแบบ SELECT FROM WHERE IN(data set) ตัวอย่าง สอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะที่อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google