งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การใช้ MessageBox- InputBox. www.themegallery.com การใช้ MessageBox- InputBox การใช้ InputBox 2 การใช้ MessageBox 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การใช้ MessageBox- InputBox. www.themegallery.com การใช้ MessageBox- InputBox การใช้ InputBox 2 การใช้ MessageBox 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การใช้ MessageBox- InputBox

2 www.themegallery.com การใช้ MessageBox- InputBox การใช้ InputBox 2 การใช้ MessageBox 1

3 www.themegallery.com การใช้ MessageBox  เราจะใช้ MessageBox ในการบอกข้อมูลแก่ ผู้ใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำอย่างใด อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การยืนยันการปิด โปรแกรม หรือการเตือนผู้ใช้งานทราบเมื่อ เกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้น  สำหรับการเรียกใช้งาน MessageBox นั้นเรา จะเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง MsgBox ซึ่งมี รูปแบบของคำสั่งดังนี้ MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]

4 การใช้ MessageBox  MsgBox เป็นชื่อฟังก์ชั่น  Prompt เป็นข้อความที่ปรากฏใน MessageBox ซึ่งจะเป็นข้อความที่ ต้องการบอกแก่ผู้ใช้งาน  Buttons เป็นปุ่ม หรือรูปภาพที่เราต้องการให้ ปรากฎใน MessageBox ซึ่งปุ่มต่าง ๆ นั้นจะให้ ผู้ใช้เลือกคลิก  Title เป็นข้อความบนแถบด้านบนของ MessageBox สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้ MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]

5 การใช้ MessageBox เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ กด F5 เพื่อรันโปรแกรม เลือกคลิกปุ่ม Yes No หรือ Cancel ตัวอย่าง 1 Buttons Prompt Title

6 สำหรับรายละเอียดของปุ่มชนิดต่าง ๆ ที่ สามารถใช้งานได้มีดังนี้ VbOKOnly แสดงปุ่ม OK ปุ่มเดียว VbOKCancel แสดงปุ่ม OK และ Cancel VbYesNo แสดงปุ่ม Yes และ No VbYesNoCancel แสดงปุ่ม Yes No และ Cancel VbAbortRetrylgnore แสดงปุ่ม Abort Retry และ lgnore VbRetryCancel แสดงปุ่ม Retry และ Cancel การใช้ MessageBox

7 ส่วนไอคอนที่สามารถใช้งานควบคู่กับปุ่มนั้น มี ดังนี้ VbCritical แสดงไอคอน Critical Message VbExclamation แสดงไอคอน Earning Message Vblnformation แสดงไอคอน Information Message VbQuestion แสดงไอคอน Question Message การใช้ MessageBox

8 ตัวอย่าง 2 1. เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ด ดังต่อไปนี้ 2. กด F5 เพื่อรันโปรแกรม 3. เลือกคลิกปุ่ม Ok หรือ Cancel การใช้ MessageBox

9 การกำหนดปุ่ม Default ( เตรียมกดได้เลย ) vbDefaultButton1 เลือกปุ่มที่ 1 จาก ซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton2 เลือกปุ่มที่ 2 จาก ซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton3 เลือกปุ่มที่ 3 จาก ซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton4 เลือกปุ่มที่ 4 จาก ซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ การใช้ MessageBox MsgBox “Error in Program”, vbCritical + vbAbortRetryIgnore + vbDefaultButton2, “error!”

10 การ return ค่าจาก MsgBox ( ต้องใส่วงเล็บ หลัง MsgBox) การใช้ MessageBox

11 การ return ค่าจาก MsgBox ( ต้องใส่วงเล็บ หลัง MsgBox การใช้ MessageBox

12 การใช้ InputBox  เราจะใช้ InputBox ในการขอข้อมูลจาก ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะกรอกข้อมูลที่ ต้องการลงไป แล้วคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น การขอชื่อของผู้ใช้งาน เป็นต้น  สำหรับการเรียกใช้งาน InputBox นั้นจะ เรียกใช้งานผ่านคำสั่ง InputBox ซึ่งผลการ ทำงานจะเป็นข้อความที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามา เราจะนำไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดยคำสั่ง InputBox นั้นมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos] OK

13 การใช้ InputBox  Input Box เป็นชื่อฟังก์ชั่น  Var_string เป็นตัวแปรที่เราใช้เก็บข้อความที่ป้อนเข้า มา  Prompt เป็นข้อความที่ปรากฎใน InputBox ซึ่ง มักจะเป็นคำอธิบายถึงข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานกรอก เข้ามา  Title เป็นข้อความในแถบบนของ InputBox  Default เป็นค่าดีฟอลต์ ( กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนอะไร มาเลย ก็จะได้มีข้อมูลนำไปใช้ )  XPos กับ YPos เป็นพิกัดที่จะให้แสดง InputBox ในหน้าจอ สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้ Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos]

14 แบบทดสอบ...... การใช้ InputBox ตัวอย่าง

15 การใช้ InputBox เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง

16 Private Sub Form_Load() Dim response As Variant response = MsgBox("Are you sure?", vbQuestion + vbYesNo, "Please answer me :)") If response = vbYes Then MsgBox " hello :)" Else MsgBox " bye bye :(" End If End Sub www.themegallery.com การใช้ MsgBox ให้นักเรียนทดสอบโปรแกรมพิจาราณาคำสั่ง แล้วตอบคำถาม

17 โปรแกรมตัดเกรด การใช้ MessageBox

18 กิจกรรม การใช้ MessageBox Private Sub Command1_Click() Dim score As Integer score = Text1.Text If score <= 49 Then MsgBox "your grade = f" ElseIf score <= 59 Then MsgBox "your grade = d" ElseIf score <= 69 Then MsgBox "your grade = c" ElseIf score <= 79 Then MsgBox "your grade = b" Else MsgBox "your grade = a" End If End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub

19 การบวกคะแนนเพิ่ม  เมื่อนักเรียนทดสอบรันโปรแกรม แล้ว จะสังเกตว่าหากมีนักเรียนได้ เกิน 100 คะแนน โปรแกรมก็ยัง คำนวณเกรดให้ ทำอย่างไรเมื่อ คะแนนเกิน 100 จะไม่มีเกรดโชว์ ขึ้นมา หรืออาจโชว์ข้อความว่า คะแนนเกิน 100 คะแนน  สามารถเปลี่ยนเกรดให้เป็น 8 ระดับได้ www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การใช้ MessageBox- InputBox. www.themegallery.com การใช้ MessageBox- InputBox การใช้ InputBox 2 การใช้ MessageBox 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google