งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MessageBox-InputBox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MessageBox-InputBox"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MessageBox-InputBox

2 การใช้ MessageBox-InputBox
1 การใช้ InputBox 2

3 MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]
การใช้ MessageBox เราจะใช้ MessageBox ในการบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การยืนยันการปิดโปรแกรม หรือการเตือนผู้ใช้งานทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้น สำหรับการเรียกใช้งาน MessageBox นั้นเราจะเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง MsgBox ซึ่งมีรูปแบบของคำสั่งดังนี้ MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]

4 MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]
การใช้ MessageBox สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้ MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title] MsgBox เป็นชื่อฟังก์ชั่น Prompt เป็นข้อความที่ปรากฏใน MessageBox ซึ่งจะเป็นข้อความที่ต้องการบอกแก่ผู้ใช้งาน Buttons เป็นปุ่ม หรือรูปภาพที่เราต้องการให้ปรากฎใน MessageBox ซึ่งปุ่มต่าง ๆ นั้นจะให้ผู้ใช้เลือกคลิก Title เป็นข้อความบนแถบด้านบนของ MessageBox

5 ตัวอย่าง1 การใช้ MessageBox
เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ กด F5 เพื่อรันโปรแกรม เลือกคลิกปุ่ม Yes No หรือ Cancel Buttons Prompt Title

6 สำหรับรายละเอียดของปุ่มชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้
การใช้ MessageBox สำหรับรายละเอียดของปุ่มชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้ VbOKOnly แสดงปุ่ม OK ปุ่มเดียว VbOKCancel แสดงปุ่ม OK และ Cancel VbYesNo แสดงปุ่ม Yes และ No VbYesNoCancel แสดงปุ่ม Yes No และ Cancel VbAbortRetrylgnore แสดงปุ่ม Abort Retry และ lgnore VbRetryCancel แสดงปุ่ม Retry และ Cancel

7 ส่วนไอคอนที่สามารถใช้งานควบคู่กับปุ่มนั้น มีดังนี้
การใช้ MessageBox ส่วนไอคอนที่สามารถใช้งานควบคู่กับปุ่มนั้น มีดังนี้ VbCritical แสดงไอคอน Critical Message VbExclamation แสดงไอคอน Earning Message Vblnformation แสดงไอคอน Information Message VbQuestion แสดงไอคอน Question Message

8 การใช้ MessageBox ตัวอย่าง 2 1. เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ 2. กด F5 เพื่อรันโปรแกรม 3. เลือกคลิกปุ่ม Okหรือ Cancel

9 การกำหนดปุ่ม Default (เตรียมกดได้เลย)
การใช้ MessageBox การกำหนดปุ่ม Default (เตรียมกดได้เลย) vbDefaultButton1 เลือกปุ่มที่ 1 จากซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton2 เลือกปุ่มที่ 2 จากซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton3 เลือกปุ่มที่ 3 จากซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ vbDefaultButton4 เลือกปุ่มที่ 4 จากซ้ายเป็นปุ่มดีฟอลต์ MsgBox “Error in Program” , vbCritical + vbAbortRetryIgnore + vbDefaultButton2 , “error!”

10 การ return ค่าจาก MsgBox (ต้องใส่วงเล็บหลัง MsgBox)
การใช้ MessageBox การ return ค่าจาก MsgBox (ต้องใส่วงเล็บหลัง MsgBox)

11 การ return ค่าจาก MsgBox (ต้องใส่วงเล็บหลัง MsgBox
การใช้ MessageBox การ return ค่าจาก MsgBox (ต้องใส่วงเล็บหลัง MsgBox

12 การใช้ InputBox เราจะใช้ InputBox ในการขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะกรอกข้อมูลที่ต้องการลงไป แล้วคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น การขอชื่อของผู้ใช้งาน เป็นต้น สำหรับการเรียกใช้งาน InputBox นั้นจะเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง InputBox ซึ่งผลการทำงานจะเป็นข้อความที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามา เราจะนำไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดยคำสั่ง InputBox นั้นมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ OK Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos]

13 สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้
การใช้ InputBox สำหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคำสั่ง MsgBox มีดังนี้ Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos] Input Box เป็นชื่อฟังก์ชั่น Var_string เป็นตัวแปรที่เราใช้เก็บข้อความที่ป้อนเข้ามา Prompt เป็นข้อความที่ปรากฎใน InputBox ซึ่งมักจะเป็นคำอธิบายถึงข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานกรอกเข้ามา Title เป็นข้อความในแถบบนของ InputBox Default เป็นค่าดีฟอลต์ (กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนอะไรมาเลย ก็จะได้มีข้อมูลนำไปใช้) XPos กับ YPos เป็นพิกัดที่จะให้แสดง InputBox ในหน้าจอ

14 แบบทดสอบ......การใช้ InputBox
ตัวอย่าง

15 การใช้ InputBox ตัวอย่าง เปิดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่โค้ดดังต่อไปนี้

16 ให้นักเรียนทดสอบโปรแกรมพิจาราณาคำสั่ง แล้วตอบคำถาม
การใช้ MsgBox ให้นักเรียนทดสอบโปรแกรมพิจาราณาคำสั่ง แล้วตอบคำถาม Private Sub Form_Load() Dim response As Variant response = MsgBox("Are you sure?", vbQuestion + vbYesNo, "Please answer me :)") If response = vbYes Then MsgBox " hello :)" Else MsgBox " bye bye :(" End If End Sub

17 การใช้ MessageBox โปรแกรมตัดเกรด

18 การใช้ MessageBox กิจกรรม Private Sub Command2_Click() End End Sub
Private Sub Command1_Click() Dim score As Integer score = Text1.Text If score <= 49 Then MsgBox "your grade = f" ElseIf score <= 59 Then MsgBox "your grade = d" ElseIf score <= 69 Then MsgBox "your grade = c" ElseIf score <= 79 Then MsgBox "your grade = b" Else MsgBox "your grade = a" End If End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub

19 สามารถเปลี่ยนเกรดให้เป็น 8 ระดับได้
การบวกคะแนนเพิ่ม เมื่อนักเรียนทดสอบรันโปรแกรมแล้ว จะสังเกตว่าหากมีนักเรียนได้เกิน 100 คะแนน โปรแกรมก็ยังคำนวณเกรดให้ ทำอย่างไรเมื่อคะแนนเกิน จะไม่มีเกรดโชว์ขึ้นมา หรืออาจโชว์ข้อความว่าคะแนนเกิน 100 คะแนน สามารถเปลี่ยนเกรดให้เป็น 8 ระดับได้


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MessageBox-InputBox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google