งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Digital transmission Line Encoding Techniques 1. Unipolar 2. Bipolar/Pseudo Ternary 3. Polar

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Unipolar Encoding Unipolar -- Encoding uses only one voltage level

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bipolar Encoding Bipolar – Encoding uses three levels (Positive, Zero and Negative) ขอกล่าวถึง 2 ลักษณะคือ Bipolar-AMI และ Pseudo Ternary สำหรับ Bipolar-AMI (Bipolar-Alternate Mark Invention) มีหลักการคือ  เมื่อข้อมูลเป็น “0” สัญญาณจะอยู่ในระดับปกติ  เมื่อข้อมูลเป็น “1” สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น High หรือ Low ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณด้วยวิธีนี้ ใช้ระดับสัญญาณถึง 3 ระดับคือ 0, High และ Low

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bipolar Encoding Pseudo Ternary มีหลักการคือ  เมื่อข้อมูลเป็น “1” สัญญาณจะอยู่ในระดับปกติ  เมื่อข้อมูลเป็น “0” สัญญาณจะเปลี่ยนเป็น High หรือ Low ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณด้วยวิธีนี้ ใช้ระดับสัญญาณ 3 ระดับ คือ 0, High และ Low เช่นเดียวกันกับ Bipolar-AMI

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Bipolar Encoding Bipolar – Encoding uses three levels (Positive, Zero and Negative) Bipolar-AMI (Alternate Mark Invention)

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of Bipolar Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย Bipolar- AMI รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 Bipolar

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding Encoding uses two voltage levels (Positive and Negative)

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding NRZ (Non-Return to Zeroes)  NRZ-L จะแบ่งเป็น 2 level คือ High กับ Low โดยที่เมื่อสัญญาณอยู่ที่ ระดับ High จะหมายถึงข้อมูลเป็น “0” ส่วน Low จะหมายถึงข้อมูลเป็น “1”  NRZ-I (Non-Return to Zeroes Invert on one) มีหลักการดังนี้คือ –เมื่อข้อมูลเป็น “1” ให้ทำการเปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณที่จุดเริ่มต้นของ Pulse โดยจะเปลี่ยนจาก High  Low หรือ Low  High –เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสัญญาณ

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding NRZ-L and NRZ-I Encoding

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of NRZ Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย NRZ-L และ NRZ-I รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 NRZ-L

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of NRZ Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย NRZ-L และ NRZ-I รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 NRZ-I

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding RZ (Return to Zeroes Encoding)

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of RZ Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Encode ด้วย RZ รูปของ สัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 RZ

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding Manchester Encoding มีหลักการคือ ให้ยึดว่าตรงกลาง bit จะต้องมี transition เกิดขึ้นเสมอ โดยที่  เมื่อข้อมูลเป็น “1” จะแทนด้วยการเปลี่ยนสัญญาณจาก Low  High  เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะแทนด้วยการเปลี่ยนสัญญาณจาก High  Low

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding Manchester Encoding

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of Manchester Code Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Manchester Code รูป ของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 Manchester Code

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding Differential Manchester Encoding มีหลักการคือ ให้ยึดว่าตรงกลาง bit จะต้องมี transition เกิดขึ้นเสมอ โดยที่  เมื่อข้อมูลเป็น “0” จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเกิดขึ้นที่ต้น bit (มี transition เกิดขึ้นที่ต้น bit)  เมื่อข้อมูลเป็น “1” จะไม่มี transition เกิดขึ้นที่ต้น bit

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Polar Encoding Differential Manchester Encoding

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Example of Differential Manchester Code Encoding จากข้อมูล 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 เมื่อใช้วิธีการ Differential Manchester Code รูปของสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบใด 01 0 0 11 0 001 1 Differential Manchester Code

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Mode

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Mode Parallel transmission

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Mode Serial transmission

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Mode Serial – Asynchronous transmission In asynchronous transmission, we send 1 start bit (0) at the beginning and 1 or more stop bits (1s) at the end of each byte. There may be a gap between each byte.

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture Data transmission Transmission Mode Serial – Synchronous transmission In synchronous transmission, we send bits one after another without start/stop bits or gaps. It is the responsibility of the receiver to group the bits.

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers จากข้อมูล 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 จงแสดงลักษณะของสัญญาณเมื่อใช้การ Encoding ด้วย วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  NRZ-I  RZ  Pseudo Ternary  Manchester Code  Differential Manchester Code คะแนนเต็ม 10 คะแนน Quiz #1


ดาวน์โหลด ppt Data Transmission Encoding Techniques and Transmission mode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google