งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Science, BUU1 Connection Object Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Science, BUU1 Connection Object Seree Chinodom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Science, BUU1 Connection Object Seree Chinodom seree@buu.ac.th

2 Computer Science, BUU 2

3 3 ActiveX Data Object (ADO) ADO คือรูปแบบใหม่ของการติดต่อกับ ฐานข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง แนวทางของ Universal Data Access (UDA) สะดวกและง่ายขึ้น OLE DB เป็นตัวจัดการสามารถทำให้ เข้าถึงข้อมูลได้ในทุก ๆ ที่ และ

4 Computer Science, BUU 4 การแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล แบบกระจาย วิธีการ Universal Data Storage คือ การใช้ฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ในการเก็บข้อมูลทุก ๆ ชนิด เช่น Oracle, Sybase, Informix และ Microsoft เป็นต้น วิธีการ Universal Data Access (UDA) คือ การเข้าถึงข้อมูลในที่ที่ข้อมูลบันทึก อยู่ โดยอาศัย OLE DB เป็นตัวจัดการ OLE DB เป็นกลุ่มคำสั่งของ Component Object Model ( COM ) ที่ เป็นทางเชื่อมต่อไปยัง Data provider กล่าวคือ ถ้าข้อมูลที่จะใช้นั้นอยู่บน Application ใด ๆ ก็ตามที่มี Data provider สำหรับ OLE DB ข้อมูลนั้นก็จะ สามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการ Universal Data Access

5 Computer Science, BUU 5 ActiveX Data Object (ADO) Objects ทั้ง 7 ของ ADO มีดังนี้ - Connection- Command- Parameter - Recordset- Field- Property - Error Collections ทั้ง 4 ของ ADO มีดังนี้ - Field - Properties - Parameter - Error

6 Computer Science, BUU 6 ActiveX Data Object (ADO) Connection, Recordset และ Command เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด และใช้งานมากที่สุด ทั้งสามตัวเป็น object ในระดับบนสุดไม่ขึ้นกับ object อื่น ๆ จึงสามารถสร้างและ ทำลาย object ทั้งสามนี้ได้โดยตรง สำหรับ Parameter object ทำงาน เป็นอิสระก็จริงแต่เวลาจะนำมาใช้ งาน ต้องใช้งานรุ่มกับ Command object เท่านั้น

7 Computer Science, BUU 7 ActiveX Data Object (ADO) สำหรับ Field, Error และ Property object ไม่สามารถทำงานได้โดยตรง แต่จะสร้างได้เมื่อมี Object ระดับบนอยู่ก่อนแล้ว ใช้ Connection Object สำหรับ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างตัว Application กับ Database source ใช้ Command object เมื่อต้องการ ส่งคำสั่งที่จะกระทำกับ Data source เช่น Queries, Update เป็นต้น

8 Computer Science, BUU 8 ActiveX Data Object (ADO) ใช้ Recordset Object ในการ จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากคำสั่งที่ ส่งโดย Command object ลักษณะ ของคำสั่งที่ส่งโดยใช้ Command object จะขึ้นอยู่กับชนิดของ OLE DB Provider ที่เชื่อมต่อ ใช้ parameter Object ก็ต่อเมื่อ คำสั่งที่จะทำการส่งโดยใช้ Command object มี parameter อยู่ ด้วยโดยจะกำหนดค่าและชนิดของ parameter ผ่านทาง parameter object

9 Computer Science, BUU 9 Connection Object ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมการเชื่อต่อ ระหว่าง ADO กับแหล่งข้อมูล - เป็น object ที่ใช้ติดต่อกับ Data source - เป็น object ใช้ในการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ กับ Data source - เป็น object ที่สามารถ run queries และ ทำ Transaction ชั้นแรกสร้าง instance ชื่อ oConn ของ connection object โดยมี ProId คือ ADODB และ method CreateObject ของ Server object รูปแบบคำสั่งคือ Set oConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connecti on)

10 Computer Science, BUU 10 ตัวอย่าง เพจทดสอบการใช้งานของข้อมูลในเร คอร์ดเซต เพจทดสอบการใช้งานของข้อมูลในเรคอร์ด เซต <% dim oRSp set oRSp = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSp.Open "Products", "DSN=Northwind" oRSp.MoveFirst Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการเขียน ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตลงในเพจ : " Response.Write oRSp("ProductName") & " "

11 Computer Science, BUU 11 Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการเขียนข้อมูล จากตัวแปรที่เก็บข้อมูล : " Dim varPrdName varPrdName = oRSp("ProductName") Response.Write varPrdName & " " Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการใช้ If…Then ในการทำงานกับข้อมูล : " If oRSp("UnitsInStock") < 50 Then Response.Write " ปริมาณสินค้าเหลือน้อยกว่า 50 หน่วย " Else Response.Write " ปริมาณสินค้าเหลือมากกว่า 50 หน่วย " End If Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการใช้ใช้ข้อมูลเป็น อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชั่น : " Response.Write Ucase(oRSp("ProductName")) & " " oRSp.Close Set oRSp=Nothing %>

12 Computer Science, BUU 12 การระบุตำแหน่งการใช้งานเรคอร์ด ใน Recordset Move ใช้ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ของเร คอร์ดพอยน์เตอร์ไปยังเรคอร์ดก่อนหน้า หรือย้อนกลับตามตัวเลขที่ระบุไว้หลัง Move MoveFirst ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดแรกใน recordset ถ้าใช้ ในการดึงข้อมูลจะได้เรคอร์ดแรก MoveLast ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดท้ายสุดใน recordset ถ้าใช้ในการดึงข้อมูลจะได้เรคอร์ดสุดท้าย MovePrevious ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ด พอยน์เตอร์ไปยังเรคอร์ดก่อนหน้าเรคอร์ ปัจจุบัน แต่ถ้าเรอร์ดปัจจุบันเป็นเรคอร์แรก จะเกิดข้อผิดพลาด MoveNext ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดถัดจากเรคอร์ปัจจุบัน แต่ ถ้าเรอร์ดปัจจุบันเป็นเรคอร์สุดท้ายจะเกิด ข้อผิดพลาด

13 Computer Science, BUU 13 ตัวอย่าง mvpointer.asp เพจทดสอบการทำงานกับเรคอร์ดต่างๆ ในเรคอร์ดเซต เพจทดสอบการทำงานกับเรคอร์ดต่างๆ ในเร คอร์ดเซต <% Dim oRSe Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นนามสกุลของ ลูกจ้าง 3 เรคอร์ดแรกจากตาราง Employees : "

14 Computer Science, BUU 14 ตัวอย่าง mvpointer.asp Response.Write oRSe("LastName") & ", " oRSe.MoveNext Response.Write oRSe("LastName") & ", " oRSe.MoveNext Response.Write oRSe("LastName") oRSe.MoveNext oRSe.Close Set oRSe=Nothing %>

15 Computer Science, BUU 15 ตัวอย่าง การแสดงผลเป็น ตารางข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของ 5 เรคอร์ดแรกโดย ใช้ตาราง การแสดงผลข้อมูลของ 5 เรคอร์ดแรกโดยใช้ ตาราง <% Dim oRSe, iCnt Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst

16 Computer Science, BUU 16 ตัวอย่าง การแสดงผลเป็น ตารางข้อมูล ( ต่อ ) Response.Write " " For iCnt = 1 To 5 Response.Write " " & oRSe("FirstName") & " " Response.Write " " & oRSe("LastName") & " " oRSe.MoveNext Next %>

17 Computer Science, BUU 17 การแสดงผลข้อมูลทุกเรคอร์ด จาก recordset การแสดงผลข้อมูลทุกระเบียนจาก recordset จะใช้ฟังก์ชัน EOF (End Of File) ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบการ สิ้นสุดของเรคอร์ดใน recordset โดยค่า ของฟังก์ชันนี้จะเป็น “true” เมื่อมีการ เลื่อนเรคอร์ดพอยน์เตอร์เลยจากเรคอร์ สุดท้ายไป ใช้ฟังก์ชัน EOF ร่วมกับ Do while …loop ดังนี้ Do while NOT oRS.EOF ‘ คำสั่งประมวลผล … oRS.MoveNext Loop

18 Computer Science, BUU 18 ตัวอย่าง การแสดงผลข้อมูล ทุกเรคอร์ด การแสดงผลข้อทุกเรคอร์โดยใช้ EOF การแสดงผลข้อมูลทุกเรคอร์ดโดยใช้ EOF <% Dim oRSe Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst Response.Write " "

19 Computer Science, BUU 19 ตัวอย่าง การแสดงผลข้อมูล ทุกเรคอร์ด ( ต่อ๗ Dim iCnt iCnt = 0 Do while NOT oRSe.EOF iCnt = iCnt + 1 Response.Write " " & iCnt & " " Response.Write " " & oRSe("FirstName") & " " Response.Write " " & oRSe("LastName") & " " oRSe.MoveNext Loop Response.Write " " %>

20 Computer Science, BUU 20 การแสดรายละเอียดของฟิลใน recordset สามารถแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติ ของฟิลด์ต่างๆใน recordset ได้ โดยใช้ รูปแบบคำสั่งดังนี้ oRS.Fields(“FieldName”) หรือ ถ้าไม่ทราบชื่อฟิลด์ oRS.Fields(#) โดยที่ # หมายถึงเลขลำดับในการอ้างถึง ฟิลด์ซึ่งเริ่มต้นที่ 0,1,2,... ถ้าต้องการนับชื่อฟิลด์ทั้งหมดใน recordset ใช้คำสั่งดังนี้ oRS.Fields.Count

21 Computer Science, BUU 21 ตัวอย่าง การอ่านรายละเอียดของฟิลด์ต่างๆ ใน ตาราง การอ่านรายละเอียดของฟิลด์ต่างๆ ในตาราง Employees <% Set oRS=Server.CreateObject("ADODB.Records et") oRS.Open "Employees", "DSN=Northwind" Response.Write " " For Each ofield in oRS.Fields Response.Write " " & ofield.name & " " Response.Write " " & ofield.type & " " Next Response.Write " " %>

22 Computer Science, BUU 22 ตัวอย่าง การนำข้อมูลจาก recordset แสดงใน List box การใช้ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตกับ List Box การใช้ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตกับ List Box List of categories from categories table <% Dim oRSc Set oRSc=Server.CreateObject("ADODB.Record set") oRSc.Open "Categories", "DSN=Northwind" oRSc.MoveFirst %>

23 Computer Science, BUU 23 <% Do While NOT oRSc.EOF Response.Write " " Response.Write oRSc("CategoryName") & " " oRSc.MoveNext Loop oRSc.Close Set oRSc=Nothing %>


ดาวน์โหลด ppt Computer Science, BUU1 Connection Object Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google