งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multiplexing and Network Multiplexing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Multiplexer เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multiplexing and Network Multiplexing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Multiplexer เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multiplexing and Network Multiplexing

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Multiplexer เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้า ด้วยกัน เพื่อส่งออกทางสายเพียงเส้นเดียว โดยที่สายที่ใช้ส่งออกเพียง เส้นเดียวนั้น จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อแบ่งปันและรองรับการส่ง สัญญาณที่รับเข้ามาจากสายสื่อสารเส้นต่างๆ 1 Link, N Channels MUXMUX N Inputs N Outputs DEMUX

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างแนวคิดในการทำ Multiplexing  ความเร็วในการกดแป้นพิมพ์ดีด 120 ตัวอักษร/นาที หรือประมาณ (120x8)/60 = 16 bps  การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ 1200 ตัวอักษร/นาที หรือประมาณ (1200x8)/60 = 160 bps 9600 bps

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing วิธีการทำ Multiplexing

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Frequency Division Multiplexing (FDM) FDM is an analog multiplexing technique that combines signals.

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Frequency Division Multiplexing (FDM) กระบวนการทำ Multiplexing ด้วยวิธี FDM Multiplexing process

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Frequency Division Multiplexing (FDM) กระบวนการทำ Multiplexing ด้วยวิธี FDM Demultiplexing process

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างของการใช้วิธี FDM การส่งสัญญาณของ Cable TV ซึ่งใช้สายเพียงเส้นเดียว แต่สามารถ ส่งได้หลายช่อง เป็นต้น Frequency f1f2f3f4 Bandwidth B B B B Guard band

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างการใช้วิธี FDM Assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 KHz. We need to combine three voice channels into a link with a bandwidth of 12 KHz, from 20 to 32 KHz. Show the configuration using the frequency domain without the use of guard bands.

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Solution

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างการใช้วิธี FDM Five channels, each with a 100-KHz bandwidth, are to be multiplexed together. What is the minimum bandwidth of the link if there is a need for a guard band of 10 KHz between the channels to prevent interference? Solution For five channels, we need at least four guard bands. This means that the required bandwidth is at least 5 x 100 + 4 x 10 = 540 KHz

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Solution

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Analog Hierarchy

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Wave Division Multiplexing (WDM) WDM is an analog multiplexing technique to combine optical signals.

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Wave Division Multiplexing (WDM)

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing สรุปแนวทางการทำงานของ FDM จะเห็นได้ว่าวิธีการ FDM จะมีการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นส่วนๆ เพื่อ แจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ย่อยๆ เป็นช่องประจำตัวสำหรับใช้รับส่งข้อมูล ฉะนั้น หากอุปกรณ์ใดไม่มีการรับส่งข้อมูล ก็จะเป็นการเปลือง ช่องสัญญาณซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาใช้ได้ ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ สูงสุด

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Time Division Multiplexing (TDM) TDM is a digital multiplexing technique to combine data.

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Time Division Multiplexing (TDM) Source 1 Source 2 Source n Buffer A B n bps ∆t ฉะนั้นหากผลรวมของอัตราเร็วในการเติม Buffer ของทุกๆ Source (A) มีค่าน้อยกว่า อัตราการส่งข้อมูลออก (B) ระบบการส่งนี้ก็จะไม่ เกิดปัญหา

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Time Division Multiplexing (TDM) หากเติม Buffer เต็มก่อนถึงรอบของเรา เราก็จำเป็นต้องรอ แต่เมื่อถึง รอบของเรา แล้วไม่มีข้อมูลที่จะส่ง รอบนั้นสายสัญญาณก็จะว่าง (เสีย ประโยชน์) ∆t ช่วงเวลาที่ Source อื่นๆ ใช้ ใช้เวลาช่วงนี้เติม Buffer จุดรับบริการ ครั้งที่ 1 จุดรับบริการ ครั้งที่ 2

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Sample (TDM) Four channels are multiplexed using TDM. If each channel sends 100 bytes/s and we multiplex 1 byte per channel, show the frame traveling on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate, and the bit rate for the link.

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Digital Signal Hierarchy

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing สรุปแนวทางการทำงานของ TDM จะเห็นได้ว่าวิธีการ TDM จะสามารถใช้ช่องสัญญาณได้มากขึ้น ซึ่ง อาศัยการจัดสรรเวลาเพื่อแบ่งการใช้งาน แต่ก็ยังมีบางช่วงเวลาที่อาจ ไม่มีการใช้งาน ซึ่งทำให้เวลาที่ว่างนั้นไม่ถูกใช้ในการส่งข้อมูล จึง จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการทำ Multiplexing ให้เกิดประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Statistical Time Division Multiplexing (STDM) เพื่อลดปัญหาช่วงเวลาว่างในสายส่งสัญญาณ จึงได้มีการพัฒนาวิธีนี้ ขึ้น โดยมีแนวคิดคือ นำข้อมูลของแต่ละ Source มาเรียงต่อกันเป็น แถวคอย จากนั้นจึงนำส่งออกไป แต่ข้อมูลแต่ละตัวจะต้องมีการระบุ ด้วยว่าข้อมูลที่จะส่งเป็นของใคร หลักการของวิธีนี้คือ ให้เวลากับผู้ที่ต้องการส่งข้อมูลเท่านั้น ใครมีข้อมูลที่ต้องการส่งมาก ก็จะได้เวลาไปมาก ใครที่ไม่มี ข้อมูลส่งก็จะไม่ได้เวลาเลย

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Statistical Time Division Multiplexing (STDM) tAtA tBtB tCtC tDtD tAtA tBtB tCtC tDtD tAtA tBtB tCtC tDtD time TDM STDM A1B1B2C2A4 C4 D4 A1B1B2C2A4C4D4 Source D จะได้เวลาน้อย กว่าจุดอื่น เนื่องจากมี ข้อมูลส่งน้อยนั่นเอง

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Statistical Time Division Multiplexing (STDM) tAtA tBtB tCtC tDtD tAtA tBtB tCtC tDtD tAtA tBtB tCtC tDtD time TDM STDM A1B1B2 C2 A1B1B2C2A2C1D2 C1D1A2D2 D1 เมื่อทุก Source มีข้อมูลที่ต้องการส่งเท่าๆ กัน จะทำให้เวลาที่ได้รับเท่ากัน ซึ่งจะคล้ายกับ TDM

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Inverse Multiplexer นำพาสัญญาณจากสื่อที่มีความเร็วสูง แยกลงสู่สื่อที่มีความเร็วต่ำกว่า หลายๆ เส้น

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างการใช้ Inverse Multiplexer 56Kbps Inverse Multiplexer Inverse Multiplexer Host Computer 9600 bps x4 Host Computer

28 28 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing ตัวอย่างการใช้ Multiplexer ในเครือข่าย Server Computer 16 Ports Multiplexer Modem 16 Ports Multiplexer 4 Ports Multiplexer 12 Terminals Terminals Modem 4 Ports Multiplexer Terminals

29 29 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Multiplexing and Network Multiplexing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Multiplexing Multiplexer เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google