งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ANALYZING THE PROBLEM Skill 1 – Analyzing the Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ANALYZING THE PROBLEM Skill 1 – Analyzing the Problem."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ANALYZING THE PROBLEM Skill 1 – Analyzing the Problem

2 Analyzing the Problem  ทีมพัฒนามักจะคิดแนวทางแก้ไขปัญหา บนพื้นฐาน ของการขาดความเข้าใจตัวปัญหาอย่างเพียงพอ  ทำให้ได้ระบบที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ  ระบบไม่สามารถแก้ปัญหาได้  เกิดความไม่พอใจระหว่างกัน  การทำงานไม่ราบรื่น  ผลประโยชน์รวมขององค์กรลดลง  กระทบผลตอบแทน  … ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เห็น กับสิ่งที่ต้องการ Problem 2 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 Five Steps in Problem Analysis  การวิเคราะห์ปัญหาเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจ ปัญหาที่แท้จริง และรู้ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เพื่อ นำเสนอแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องและตรงจุด  เป้าหมายของการวิเคราะห์ปัญหา มีเพื่อการได้มาซึ่ง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก่อน เข้าสู่ขั้นตอนการ พัฒนา  เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นตอของปัญหาที่แท้จริง หรือมอง หาปัญหาที่ซ่อนอยู่ให้พบ  การกำหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา Key Points 3 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

4 Five Steps in Problem Analysis  Gain agreement on the problem definition ( ข้อตกลงร่วมกันในการระบุตัวปัญหา )  Understand the root causes—the problem behind the problem  Identify the stakeholders and the users  Define the solution system boundary ( กำหนด ขอบเขตของแนวทางการแก้ปัญหา )  Identify the constraints to be imposed on the solution ( กำหนดข้อจำกัดต่างๆ ในแต่ละแนวทางการ แก้ปัญหา ) 4 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

5 1: Gain Agreement on the Problem Definition  ขั้นตอนแรกคือ เริ่มเขียนปัญหาทั้งหมดออกมา ทั้งหมด และให้ทุกคนตัดสินใจร่วมกันว่าปัญหาที่ทุก คนเห็นพ้องว่าเป็นปัญหา คือข้อใด  นำปัญหาที่เลือกโดยผ่านการตกลงร่วมกัน มาเขียน ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการ สื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ผิดเพี้ยน 5 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

6 Sample of Problem Statement Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 6 หัวข้อรายละเอียด ปัญหา ? ส่งผลกับ ? ผลกระทบที่เกิดขึ้น ? ประโยชน์ที่ได้รับ หลังจากการ แก้ปัญหา ?

7 2: Understand the Root Causes Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 7 ตัวอย่าง  บริษัท อมยิ้ม จำกัด ดำเนินกิจการขายของหลาย ชนิดโดยเน้นของที่ราคาไม่แพงเป็นทั้งของใช้ในบ้าน และของใช้ส่วนตัว กำลังประสบปัญหาเรื่องผลกำไร ทางบริษัทจึงเริ่มแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการนำ ระบบ TQM (Total Quality Management) มาใช้เพื่อ หาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินกิจการ เครื่องมือที่นำมาใช้คือ แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) ผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมกันระดมสมอง เป็นดังนี้

8 2: Understand the Root Causes Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 8

9 2: Understand the Root Causes  ใช้หลักของ Pareto เพื่อเลือกต้นเหตุของปัญหาที่ สำคัญ และต้องแก้ก่อน Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 9

10 2: Understand the Root Causes  เลือกแก้ไขปัญหาจากสาเหตุเกี่ยวกับ Sales Order ที่ไม่ถูกต้องโดยพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่เพื่อแทนที่ ระบบเดิมที่ทำอยู่ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 10

11 2: Understand the Root Causes  Applying different problem analysis techniques as a problem unfolds Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 11

12 Sales Order Problem Statement Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 12 หัวข้อรายละเอียด ปัญหา Sales Order ไม่ถูกต้อง ส่งผลกับ Sales order personnel, customers, manufacturing, shipping, and customer service. ผลกระทบที่ เกิดขึ้น Increased scrap, excessive handling costs, customer dissatisfaction, and decreased profitability ประโยชน์ที่ได้รับ หลังจากการ แก้ปัญหา ?

13 Sales Order Problem Statement Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 13 หัวข้อรายละเอียด ประโยชน์ที่ ได้รับหลังจาก การแก้ปัญหา That creates a new system to address the problem include Increased accuracy of sales orders at point of entry Improved reporting of sales data to management Ultimately, higher profitability

14 3: Identify users and stakeholders Stakeholders  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลจากการนำ ระบบใหม่ลงใช้งาน ตย. คำถามที่สามารถช่วยให้เราหากลุ่มของ Stakeholder ได้สะดวกขึ้น  Who are the users of the system?  Who is the customer (economic buyer) for the system?  Who else will be affected by the outputs the system produces?  Who will evaluate and approve the system when it is delivered and deployed? Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 14

15 3: Identify users and stakeholders  ตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์หากลุ่มบุคคลที่ เป็น ผู้ใช้ระบบและผู้ถือประโยชน์ร่วมที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 15

16 4: Define the Solution เราจะแยกระบบออกเป็น 2 ส่วนคือ  Our System  Things that interact with our system Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 16 someone or something outside the system that interacts with the system

17 4: Define the Solution (2)  System Boundary Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 17

18 4: Define the Solution (3)  How do we find these actors? Here are some helpful questions to ask Who will supply, use, or remove information from the system? Who will operate the system? Who will perform any system maintenance? Where will the system be used? Where does the system get its information? What other external systems will interact with the system? Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 18

19 4: Define the Solution (4)  System Perspective Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 19 มีทั้งระบบใหม่ที่ต้อง พัฒนาขึ้น และแก้ไข ระบบงานเดิมบางส่วน เพื่อทำงานร่วมกัน

20 5: Identify the Constraints  จุดที่เราควรมองหาข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อต้องดำเนินการ ข้อจำกัดด้าน Economics เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา, ค่าลิขสิทธ์ ข้อจำกัดด้านนโยบาย ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี เช่น อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้หรือไม่ เป็นต้น ข้อจำกัดด้านระบบการทำงาน เช่น โปรแกรมต้องทำงาน ภายใต้ระบบงานวินโดว์ ได้ ระบบใหม่ต้องทำงานภายใต้ ระบบเดิมที่ใช้งานอยู่และสามารถติดต่อกับระบบงานเดิม ของบริษัทได้ เป็นต้น ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมในการนำระบบไปใช้งาน เช่น เงื่อนไขทางกฏหมาย ระบบรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องยึดและปฏิบัติตาม ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และระยะเวลา Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 20

21 5: Identify the Constraints (2)  ตัวอย่างข้อจำกัดของระบบใหม่ที่จะพัฒนา Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 21

22 Summary  หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ เราสามารถแน่ใจได้ ว่าเราเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีแล้ว และสามารถ หาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้  เราสามารถระบุกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมที่จะทำให้ระบบประสบ ความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้  เราเข้าใจขอบเขตของระบบที่จะใช้ในการแก้ไข ปัญหาเป็นอย่างดีแล้ว  เราได้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่มี ต่อการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 22


ดาวน์โหลด ppt ANALYZING THE PROBLEM Skill 1 – Analyzing the Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google