งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวอัจฉราพรรณ เปียยก เลขที่ 3 นางสาวศุภรัตน์ บำรุงตน เลขที่ 10 นางสาวจิรนันท์ ปิธิระโจ เลขที่ 17 นางสาวโยธกา พะนิ รัมย์ เลขที่ 23 นางสาวศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวอัจฉราพรรณ เปียยก เลขที่ 3 นางสาวศุภรัตน์ บำรุงตน เลขที่ 10 นางสาวจิรนันท์ ปิธิระโจ เลขที่ 17 นางสาวโยธกา พะนิ รัมย์ เลขที่ 23 นางสาวศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวอัจฉราพรรณ เปียยก เลขที่ 3 นางสาวศุภรัตน์ บำรุงตน เลขที่ 10 นางสาวจิรนันท์ ปิธิระโจ เลขที่ 17 นางสาวโยธกา พะนิ รัมย์ เลขที่ 23 นางสาวศักดิ์ ประดับ เลขที่ 31 นำเสนอ คุณครูประใพวรรณ สมจันทร์

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ประเพณีพื้นบ้านของชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็น มรดกที่ตกทอดมาจาก บรรพบุรุษสู่ลูกหลานมีการประพฤติปฏิบัติมาหลายชั่ว อายุคน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็มีชนเผ่าพื้นเมืองที่ หลากหลายและแต่ละชนเผ่าก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันออกไปอาทิเช่น ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่ง เป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์ชนเผ่าเขมรสืบทอดกันมาช้า นานแล้วเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มี พระคุณ งานช้างสุรินทร์ เป็นประเพณีของชนเผ่ากูยใน สุรินทร์ ซึ่งชนเผ่านี้มีความเชี่ยวชาญในการจับช้าง เลี้ยงช้าง และฝึกช้างมาแต่อดีต ประเพณีบวชนาคแห่ ช้าง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำเดือน 6 จะ จัดขึ้นที่อำเภอท่าตูมโดยจะมีกระบวนการแห่แหนบรรดา นาคด้วยขบวนช้างกว่า 50 เชือก ข้ามลำน้ำมูลอย่าง เอิกเกริก ประเพณีโกนจุก เป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์ใน อดีตนิยมไว้จุกให้กับเด็กๆ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ผม จุกตรงกลางกระหม่อมช่วยกันไม่ให้กระหม่อมที่บางโดน น้ำค้างซึ่งอาจทำให้เด็กเป็นหวัดได้ และยังมีอีกหลาย ประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวสุรินทร์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ประเพณีของชาวสุรินทร์ 2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็น กลุ่ม 3. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชนคนสุรินทร์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากโครงงาน 1. บุคคลจากต่างถิ่นได้รู้ถึงประเพณี วัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ 2. สมาชิกใน กลุ่มเกิดทักษะกระบวนการทำงาน 3. ได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชนให้อยู่กับชาวสุรินทร์สืบไป

5 วิธีการ ดำเนินการ ในการทำงานจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ การนำเสนอ Power point เรื่องประเพณีของชาว สุรินทร์นี้ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ทางคณะผู้จัดทำโครงงาน ได้ประชุมปรึกษากัน และตัดสินใจเลือกทำโครงงานในหัวข้อ “ ประเพณีของชาวสุรินทร์ ” 2. ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่สนใจ คือ ประเพณีของชาวสุรินทร์ว่ามีเนื้อหา มากน้อยเพียงใดและต้องศึกษาคว้าเพิ่มเติมเพียงใด จากเว็บไซด์ต่างๆและเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทำเนื้อหา ต่อไป 3. นำเนื้อหาที่ได้มาลงมือปฏิบัติในโปรแกรมนำเสนอ Power point 4. ตรวจสอบเนื้อหาสาระของเรื่องและข้อผิดพลาด ของรายงาน 5. อภิปรายนำเสนอต่อคุณครูที่ปรึกษาโครงงานและ เพื่อนร่วมชั้นเรียน

6 ประเพณีโดน ตาเป็น ประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญที่ ปฏิบัติทอดกันมา อย่างช้านาน ของชนเผ่าเขมรเป็นการ แสดงออก ถึงความกตัญญูต่อผู้ มีพระ คุณ สะท้อนให้เห็นถึง ความรักความกตัญญูของ สมาชิกในครอบครัว

7 จังหวัดสุรินทร์ เป็นถิ่นฐานของ ชาวไทยเชื้อชาติสายกูย เป็นขน เผ่าที่เชี่ยวชาญการจับช้าง เลี้ยง ช้าง และฝึกช้างมาแต่อดีตกาล แม้วันนี้การคล้อง ช้างป่าจะยุติไป แล้วแต่พวกเขายังเลี้ยงช้างไว้ดั่ง สัตว์เลี้ยงของครอบครัว ชาว สุรินทร์ได้เคยทำชื่อเสียงให้แต่ ประเทศไทยมาแล้ว และเมื่อ " การ แสดง ของช้าง " ได้ถือกำเนิด ขึ้นมาเมื่อ พ. ศ. 2503 ทำให้นาม ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกัน ดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ ชาวต่างประเทศ

8 ประเพณี บวชช้าง จัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 6 ( ราวกลางเดือน พฤษภาคมของทุกปี ) ณ วัดแจ้ง สว่าง บ้านตากลาง อ. ท่าตูมจะมีการ แห่แหน บรรดานาคด้วยขบวนช้าง กว่า 50 เชือก ข้ามลำน้ำมูลกันอย่าง เอิกเกริก, พิธีโกนผมนาค

9 ชาวสุรินทร์ ในอดีตนิยมไว้ ผมให้กับเด็กๆ เนื่องจากมี ความเชื่อว่า ผม จุกตรง กระหม่อมช่วยกันไม่ให้ กระหม่อมที่บาง โดนน้ำค้าง ซึ่งอาจทำให้เด็ก เป็นหวัดได้ พออายุประมาณ 9,11,13 ขวบ ซึ่งโตแล้วต้องทำพิธีตัดจุก ออก เสียพิธีโกนจุกจึงมีขึ้น

10 http://detailraum.blogspot.com/ http://www.youtube.com/watch?v=0hMKv- 5y11E&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=azIlEWnfRDs&feature=r elmfu http://202.143.165.36/~klamore/1.html http://www.openbase.in.th/node/3942 http://www.youtube.com/watch?v=I3QEsjiOfKc http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0 %B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B 8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3

11


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวอัจฉราพรรณ เปียยก เลขที่ 3 นางสาวศุภรัตน์ บำรุงตน เลขที่ 10 นางสาวจิรนันท์ ปิธิระโจ เลขที่ 17 นางสาวโยธกา พะนิ รัมย์ เลขที่ 23 นางสาวศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google