งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๔ เทคนิคในการชักจูงกำลังพล ให้เข้าเว็ปไซด์ และแนวทางการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๔ เทคนิคในการชักจูงกำลังพล ให้เข้าเว็ปไซด์ และแนวทางการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๔ เทคนิคในการชักจูงกำลังพล ให้เข้าเว็ปไซด์ และแนวทางการพัฒนา

2 ปัญหาข้อที่ ๑ เนื้อหาไม่ น่าสนใจ เนื้อหาไม่ น่าสนใจ คุณค่าของ เนื้อหาน้อย คุณค่าของ เนื้อหาน้อย ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ยุ่งยาก ขั้นตอนเย่อ ยุ่งยาก ขั้นตอนเย่อ

3 แนวทางการแก้ไข จัดเป็นกลุ่มกำลังพล จัดเป็นหมวดเนื้อหา เปลี่ยนหัวเรื่องจากชื่อ หน่วยงาน ทำแบบสอบถาม ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์กำลัง พล การปฏิบัติในอนาคต POST LINK

4 ปัญหา ข้อที่ ๒ ความไม่พร้อมของ กำลังพล

5 แนวทางการแก้ไข จัดอบรมกำลังพล จัดทำโครงสร้าง หน่วยงาน หาบุคคลากร แลกเปลี่ยนความรู้

6 ปัญหาข้อ ที่ ๓ Hard Ware Hard Ware Soft Ware Soft Ware Network Network

7 แนวทางการแก้ไข

8 ปัญหาข้อ ที่ ๔ BOSS BOSS

9 แนวทางการแก้ไข นโยบายที่ เด่นชัด

10 แนวทางปฏิบัติในการใช้เทคนิค ในการชักจูงกำลังพล ให้เข้าเวปไซต์ KM และแนวทาง การพัฒนา

11 1. การเพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อ เช่น การใช้ Flash player มี Pop up รวมไปถึงการตกแต่ง เวปไซต์ให้สวยงาม 2. ผู้ดูแลระบบ (admin) ควรจะมีการคัดเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารในเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจมิได้ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน KM โดยตรง ทั้งนี้เพื่อ หวังผลทางอ้อมให้กำลังพลเข้าไปดู content ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน KM

12 3. สร้าง Content เชิงจิตวิทยาให้ผู้เข้าใช้งาน รู้สึกว่าได้สิทธิประโยชน์ เช่น ความรู้ด้านสิทธิกำลังพล นอกจากนั้นเอง คะแนนการเข้าใช้ KM สามารถนำไปรวมกับ คะแนนภาระงานได้ 4. นำยอดสถิตการเข้าใช้งาน KM ของกำลังพล มาใช้ในการพิจารณาการดำเนิน นโยบาย ทางด้านกำลังพล เช่น การพิจารณาบำเหน็จ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งสามารถใช้เป็น ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงถึงความกระตือรือร้นใน การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ของกำลังพล

13 5. มีกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงการรับรู้ ข่าวสาร แผนการ ปฏิบัติงาน ตามวงรอบ ตารางการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารเวร ฯลฯ เพื่อให้ เกิดความจำเป็นในการ เข้าใช้งาน ( ในรูปแบบ รปจ.) 6. Content ต้องตอบโจทย์จากผู้ใช้จริง ๆ จากการ ใช้แบบสำรวจในการจัดทำ เนื้อหา 7. นโยบายของ ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับต้อง ให้ความสนใจ เพื่อใช้ใน การ กำหนดกรอบข้อมูลที่จะนำไปว่างไว้ใน KM ของหน่วย ซึ่งจะถูก นำไปวางไว้ในส่วนข้อมูลทางวิชาการ และ บทเรียนจากการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ดึงดูดผู้ใช้งานได้มาก

14 สรุ ป น่ารู้เหมาะสมสวยดีมีประโยชน์ รองรับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ

15 สรุ ป Hard ware Soft Ware People ware ?


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๔ เทคนิคในการชักจูงกำลังพล ให้เข้าเว็ปไซด์ และแนวทางการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google