งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร นโยบาย พิจารณาจากความต้องการของ ผู้ใช้บริการ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร นโยบาย พิจารณาจากความต้องการของ ผู้ใช้บริการ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

2 2 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร นโยบาย พิจารณาจากความต้องการของ ผู้ใช้บริการ, ขอบเขตการให้บริการ, การ เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล, ลิขสิทธิ์ วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ การพัฒนา กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อจะ ได้ทราบเป้าหมายของการใช้บริการ เพื่อ นำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนา ห้องสมุดดิจิทัลต่อไป ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดดิจิทัล

3 3 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องมีนโยบายในการคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุดดิจิทัล การ คัดเลือกวัสดุต้นแหล่งเพื่อดัดแปลงเป็น ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยคำนึงถึงความ ต้องการของผู้ใช้ คุณค่าของทรัพยากร สารสนเทศต้นแหล่ง ลักษณะทางกายภาพของ วัสดุต้นแหล่ง รวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย ทรัพยากร สารสนเทศ ดิจิทัล ต้องอาศัยความร่วมมือและความ ชำนาญของบุคลากรหลายสาขาวิชา บุคลากร ควรมีแหล่งงบประมาณที่แน่นอนเพื่อ สนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย หรือค่าจ้างเหมาบุคลากร ฯลฯ งบประมาณใน การดำเนินงาน

4 4 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ในการใช้งาน ควรมีการขอ อนุญาตเจ้าของผลงานต้นฉบับ ลิขสิทธิ์ ควรพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศบนมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ในการใช้งานร่วมกัน เช่น Markup language, Metadata, MARC มาตรฐาน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการ แปลงวัสดุต้นแหล่งให้เป็นดิจิทัล ซอฟต์แวร์ใน การจัดการต่างๆ เทคโนโลยี แผนการจัดเก็บและสำรองข้อมูล และถ่ายโอนไป ยังเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การบำรุงรักษา ทรัพยากรดิจิทัล

5 5 ผู้รับผิดชอบในการห้องสมุด ดิจิทัล ผู้บริหาร ต้องเห็นชอบและ สนับสนุนทางด้าน งบประมาณ และ การบริหารจัดการ ต่างๆ บุคลากรใน สาขาวิชา บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหา นักดรรชนี นักจดหมายเหตุ บุคลากรใน สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ช่างเทคนิคภาพ นักพัฒนา ฐานข้อมูล

6 6 ทักษะที่ต้องการ ทักษะด้านการจัดการ การจัดการโครงการ โดยใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ เวลา งบประมาณ วัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ทักษะ ด้านการวางแผน การ ระดมทุน เป็นต้น ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การเลือกสรร ทรัพยากรสารสนเทศ จากเครือข่าย อินเทอร์เน็ต, การสร้าง โฮมเพจ, การพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์, การ สงวนรักษาทรัพยากร สารสนเทศดิจิทัล, การ ใช้โปรแกรมห้องสมุด ดิจิทัลต่างๆ ทักษะด้านการสร้าง ทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัลและเครื่อมือช่วย ค้นสำหรับผู้ใช้บริการ ด้านการจัดการสื่อ ประสม เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล การทำ ดรรชนี การทำรายการ และจัดหมวดหมู่ เอกสารดิจิทัล การ จัดการภาพและเสียง ดิจิทัล

7 7 ทักษะที่ต้องการ ทักษะด้านระบบ สารสนเทศดิจิทัล และสารสนเทศ ออนไลน์ การพัฒนาแหล่ง สารสนเทศ ดิจิทัล การ ออกแบบและ พัฒนา ฐานข้อมูลและ ซอฟต์แวร์ สำหรับห้องสมุด ดิจิทัล ทักษะด้านเครือข่าย ทั้งเครือข่าย ภายใน และ เครือข่าย ภายนอก ทักษะการสื่อสาร ระหว่างบุคคล เพื่อใช้ติดต่อ ระหว่างผู้ ให้บริการและ ผู้รับบริการ

8 8 การวางแผนโครงการ กำหนด เป้าหมาย ระบุผู้ใช้ ระบุขอบเขต และเนื้อหา (scope and content) ประเมิน collection ต้น แหล่ง (source collection) ลิขสิทธิ์ Copyright รูปแบบและ ขนาด Format and size ระดับของ ดรรชนี Level of indexing ประมาณ ระยะเวลา Timefram e ค่าใช้จ่าย cost

9 9 Content/Collection คุณภาพ Quality ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการจดทะเบียน Cost of acquisition/licensing ค่าใช้จ่ายในการแปลงทรัพยากรให้อยู่ในรูป ดิจิทัลและการบำรุงรักษา Costs of digitization and maintenance

10 10 Digital Collection E-journals E-books Electronic databases – Newspapers – Full-text articles – Reference materials ทรัพยากรดิจิทัลที่ได้รับการแปลงมา Conver sion from printed materials

11 11 การแปลงทรัพยากรให้เป็น ทรัพยากรดิจิทัล การใช้หน่วยงาน ภายในห้องสมุด : ต้องคำนึงถึง  ความพร้อมด้าน งบประมาณดำเนินการ  ความพร้อมด้าน บุคลากร  สถานที่ในการ ปฏิบัติงาน  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำเนินงาน การใช้หน่วยงาน ภายนอก : โดยการ จ้างงานจาก ภายนอก ซึ่งใช้ผู้ที่มี ความรู้และ ประสบการณ์เป็นผู้ ดำเนินงาน

12 12 การใช้บริการจากหน่วยงาน ภายใน ข้อดี  บุคลากรได้เรียนรู้ ในขณะที่ ปฏิบัติงาน  การควบคุม คุณภาพของการ แปลงทรัพยากรให้ เป็นดิจิทัลได้ทุก ขึ้นตอน  การรักษาความ ปลอดภัยและการ จัดเก็บวัสดุต้นฉบับ ข้อจำกัด  การสิ้นเปลือง งบประมาณและ เวลา  ข้อจำกัดด้านความ เชี่ยวชาญของ บุคลากร  ไม่สามารถกำหนด ค่าใช้จ่ายใน ลักษณะราคาต่อ ภาพ

13 13 การใช้บริการจากภายนอก ข้อดี  ห้องสมุดสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายใน การแปลงทรัพยากร ต้นฉบับให้เป็นดิจิทัล โดยกำหนดค่าใช้จ่าย ในลักษณะราคาต่อ ภาพ  ดำเนินการได้รวดเร็ว ในเวลาที่จำกัด  ห้องสมุดไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความ เสี่ยงเรื่องความ ล้าสมัยของ เทคโนโลยี ข้อจำกัด  บุคลากรไม่ได้เรียนรู้และ พัฒนาทักษะจากการ ปฏิบัติงาน  ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ได้ทุกขั้นตอน  ใช้วเลาในการติดต่อสื่อสาร และต่อรองราคา  หน่วยงานอาจไม่มี ประสบการณ์ ในการทำงาน กับห้องสมุด  ความไม่มั่นคงของ หน่วยงานภายนอก  ปัญหาการขนส่งและ จัดเก็บวัสดุต้นแหล่ง

14 14 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ บริการจากภายนอก ความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายนอก ความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทักษะของบุคลากรของหน่วยงานภายนอกในการ จัดการกับวัสดุต้นแหล่ง หรือการแปลงเป็นดิจิทัล การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลภายหลังการ แปลงให้เป็นดิจิทัล การคิดค่าบริการในการแปลงให้เป็นดิจิทัล  ลักษณะทางกายภาพของวัสดุต้นแหล่ง  ระยะเวลาทั้งของกระบวนการทำงาน  การเตรียมวัสดุต้นแหล่งก่อนการแปลงให้เป็นดิจิทัล  ข้อกำหนดด้านเทคนิค เช่นคุณภาพของภาพดิจิทัล และสื่อที่ ใช้จัดเก็บ

15 15 Digitizati on Acquisiti on Hypertext การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจาก ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยการ แปลงให้เป็นดิจิทัล (Digitization) และ การ พิมพ์ข้อมูลขึ้นมาใหม่ (Re-keying) การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยการ จัดหางานดิจิทัลต้นฉบับ (Original digital works) ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือ นักวิชาการ เช่นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การนำเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของห้องสมุด ต่างๆ หรือเครื่องแม่ข่ายของสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศดิจิทัล

16 16 การ คัดเลือก วัสดุต้น แหล่ง การสร้าง ข้อมูลให้ อยู่ในรูป ดิจิทัล การลง รายการ ทรัพยากร สารสนเทศ ดิจิทัล การสร้างทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัลของห้องสมุด

17 17 การคัดเลือกวัสดุต้นแหล่งเพื่อ แปลงให้เป็นดิจิทัล  วัสดุตีพิมพ์และต้นฉบับตัวเขียน  ภาพถ่าย  แผนที่/ภาพเขียน  สิ่งทอ  วัสดุสามมิติ  สไลด์  วัสดุย่อส่วน  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ เป็นต้น

18 18 เกณฑ์การคัดเลือกวัสดุต้นแหล่งเพื่อ แปลงให้เป็นดิจิทัลของห้องสมุด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ห้องสมุดดิจิทัล ผู้ใช้บริการ : ความต้องการในการใช้งานของ ผู้ใช้ ทรัพยากรหรือวัสดุต้นแหล่งที่มีอยู่ในองค์กร  คุณค่าของทรัพยากร เช่น ทรัพยากรหายาก  ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร : ส่งผลต่อ การแปลงให้เป็นดิจิทัล เช่นวัสดุต้นแหล่งที่มี ขนาดใหญ่ หรือวัสดุที่เป็น 3 มิติ  คุณภาพของวัสดุต้นแหล่ง ส่งผลต่อการกำหนด ระดับความละเอียดในการสแกน ขนาดของ แฟ้มข้อมูล ตลอดจนสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บ  ลิขสิทธิ์ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขออนุญาต จากเจ้าของสิทธิ์ในการจัดทำและเผยแพร่ ทรัพยากรดิจิทัล

19 19 การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การใช้คอมพิวเตอร์ โดยตรง (Born di gitally) – การสร้างข้อมูล ดิจิทัลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยตรง – ทำได้ง่ายและ สะดวก แต่จะทำ ได้เฉพาะข้อมูลที่ อยู่ในรุปของ ข้อความหรือ ภาพกราฟิก เท่านั้น การแปลงให้เป็น ดิจิทัล (Digiti zation) – การแปลงภาพซึ่ง สร้างขึ้นด้วย วิธีการแบบดั้งเดิม – ใช้สแกนเนอร์ หรือเครื่องมือใน การแปลงให้เป็น ดิจิทัลอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล

20 20 ImageText Digitize using scanner Scan as image Scan followed by OCR digitize using digital camera Digitalization Edit images Compressimages Edit text Compressimages

21 21 อุปกรณ์ที่ต้องการ Equipment need ed อุปกรณ์การแปลง Conversion devices ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแปลงและการแก้ไข Co nversion and editing software อุปกรณ์การจัดเก็บ Storage devices อุปกรณ์การแสดงผล Display devices อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ Output devices

22 22 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัล ผู้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลต้องกำหนดมาตรฐาน Metadata เพื่อใช้ในการพรรณานาทรัพยากร ดิจิทัล – MARC – Dublin Core Metadata

23 23 ลิขสิทธิ์ / การจดทะเบียน Copyright/li censing เรื่องที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Copyright issues ลิขสิทธิ์กับการใช้ Copyright versus fair use ข้อตกลงของการจดทะเบียนLicensing agree ment Licensing Digital Library: A resource for librarian Online resources for software and database license review contract.htm

24 24 SLA WI October

25 25 SLA WI October

26 26 Special Collection Types – Maps – Music – Videos – Graphical items – objects ความต้องการอื่นๆ Special requirements for conversion ส่วนเสริม A supplement not a substitute

27 27 ตัวอย่างของการใช้รูปแบบอื่นๆ Example of using different formats American Memory Viewer Information html

28 28 SLA WI October

29 29 การจัดเก็บ Storage การแปลงไฟล์ file conversion การบีบอัด Compression – การบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน Lossy compressi on – การบีบอัดแบบสมบูรณ์ Lossless compression streaming technology vs. discrete files

30 30 การจัดระบบ Organization การจัดทำดรรชนี Indexing – Text indexing – Image indexing – Multimedia indexing – Multiple language documents indexing การจัดทำ Metadata ces/

31 31 SLA WI October

32 32 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Design a n interface การพัฒนาโดยใช้ โปรแกรมที่มี Develop an in-hous e application เช่น DreamWeaver ซื้อ digital management program เช่น CONTENT dm or Luna Insight te.html ใช้ open source digital library software เช่น Gre enstone or DLXS

33 33 SLA WI October

34 34 SLA WI October

35 35 SLA WI October

36 36 SLA WI October

37 37 SLA WI October

38 38 การแจกจ่ายทรัพยากรดิจิทัล Distribu tion Media – Internet – Intranet ระดับองค์กร Organizational level – International – National – State – Individual organization

39 39 การเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล Access การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Interface desig n – ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ HCI (H uman-computer interaction) – การใช้งาน usability การค้นคืนสารสนเทศ Information retrieval – Interactive information retrieval – Natural language retrieval – Non text retrieval บริการอ้างอิง Reference service – พร้อมกัน Synchronous service – ไม่พร้อมกัน Asynchronous service

40 40 บริการ Services ประเภทของผู้ใช้ Types of patrons ประเภทของบริการTypes of services – บริการการค้น Search services – บริการอ้างอิง Reference services – บริการการค้นหา Routing services – คำแนะนำ Instruction

41 41 เทคโนโลยีที่จำเป็น Technology Req uisites

42 42 ความท้าทายทางวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจ Culture & Economic Challenges มาตรฐานทางวัฒนธรรม cultural standardizatio n vs. การเสริมสร้างการแสดงออกความคิดของ ปัจเจกบุคคล empowering individual expressio n ทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property right s ความปลอดภัยของข้อมูลและผู้มีสิทธิใน สารสนเทศ information security and authority ค่าใช้จ่าย Costs

43 43 SLA WI October บทบาทของนักสารสนเทศ The role of information professionals ผู้ให้บริการ Service provider นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ System interface designer ผู้เปิดประตูของยุคอิเล็กทรอนิกส์ Gatekeeper of the electronic age ตัวกลางระหว่างผู้ใช้และผู้ออกแบบระบบMedi ator between users and system designer s

44 44 Chart Gallery % 10 10% 15 15% 25 25% Data A Data C Data B Data D

45 45 1st Qtr2nd Qtr3rd Qtr 4th Qtr 25% 35% 50% 70% Chart Gallery2

46 46 Add your text Chart Gallery3

47 47 Your Text here Add your text here Chart gallery 4

48 48 Digitizati on Acquisiti on Hypertext การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจากทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุดโดยการแปลงให้เป็นดิจิทัล ( Digitization) และ การพิมพ์ข้อมูลขึ้นมาใหม่ (Re-k eying) Chart gallery 5 การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยการจัดหา งานดิจิทัลต้นฉบับ (Original digital works) ที่ ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือนักวิชาการ เช่นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การนำเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของห้องสมุดต่างๆ หรือ เครื่องแม่ข่ายของสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

49 49 Chart gallery 6 Team 2 Team 1 President text 1 text 2 text 3 text 4 text 1 text 2 text 3 text 4 text 1 text 2 text 3 text 4 text 1 text 2 ext 3 text 4 text 1 text 2 text 3 text 4 text


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร นโยบาย พิจารณาจากความต้องการของ ผู้ใช้บริการ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google