งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

2 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 2 Lecture 3 Content Management System (CMS)

3 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 3 Preview: This chapter, we will learn Web Content Management System (CMS), a technology that can help us for building a “ GOOD ” web –Not just beauty, but easy to maintain Ease of Use Flexibility Sophisticated Interactions

4 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 4 Preview: The focus in this chapter is on the issue: Why does the CMS tech. becomes a good choice for designing & managing contents of enterprise web sites? While all class materials are based on Joomla! CMS, but it can be applied to most of CMS software

5 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 5 Topics Introducing CMS Technology The use of Joomla! CMS in our class XAMPP Package for hosting web sites

6 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 6 เว็บเพจส่วนบุคคล vs เว็บเพจ องค์กร เว็บเพจส่วนบุคคล (Personal web site) – มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เพราะเป็นข้อมูลด้านต่างๆ ของบุคคลคนเดียว – ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลภายในเว็บ เป็นประจำ – ง่ายต่อการจัดการ เนื่องจากมักดำเนินการโดย เจ้าของเว็บเอง เว็บเพจองค์กร (Enterprise web site) – มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ตามข้อมูลเนื้อหาของ หน่วยงานย่อยๆ ภายใน – มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข่าว / ประกาศต่างๆ – ยากต่อการจัดการ เนื่องจากต้องมีการ ประสานกันระหว่างผู้ดูแลเว็บกับผู้ให้ข้อมูลใน หน่วยงานย่อยๆ ภายใน

7 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 7 เทคโนโลยี CMS ช่วยเว็บองค์กร ได้อย่างไร ? ด้านการจัดการ ง่าย & สะดวกต่อการเพิ่ม / ปรับปรุงเนื้อหา ภายในเว็บ กำหนดให้มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนขึ้น แสดงบนเว็บได้ อนุญาติให้ผู้ใช้หลายคน ( จากหลาย หน่วยงาน ) มีสิทธิร่วมในการปรับปรุงข้อมูล ภายในเว็บได้ เอื้อให้รูปแบบข้อมูลในเว็บเป็นเอกภาพ (Consistent Design) ลดเวลาในการจัดการให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค ซึ่งดูแลเว็บ

8 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 8 เทคโนโลยี CMS ช่วยเว็บองค์กร ได้อย่างไร ? ( ต่อ ) ด้านเทคนิค ผู้ใช้งานเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการเพิ่ม เนื้อหาเว็บได้เร็ว เนื่องจาก มีการอินเตอร์เฟส ผู้ใช้แบบกราฟฟิก (GUI) เช่นที่พบใน โปรแกรมทั่วไป เช่น Microsoft Office เป็น ต้น ลดปัญหาจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเว็บ ลาออก ไป แล้วจะไม่สามารถดูแลเว็บได้

9 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 9 แล้ว “ เทคโนโลยี CMS” คืออะไร ? CM SCMS = Content Management System เป็นเครื่องมือเว็บ (An integrated set of software tools) ในยุคที่สาม หลังจาก Static – ยุค 1st เว็บเพจแบบคงที่ (Static HTML web page) Dynamic – ยุค 2nd เว็บเพจแบบพลวัต (Dynamic HTML web page) แยกส่วนดำเนินการระหว่าง – การสร้าง / ออกแบบเว็บ (Design Good Websites) และ – ความสะดวกในการเพิ่มเนื้อหาเว็บ (Ease of adding content)

10 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 10 แนวคิดของ “ เทคโนโลยี CMS” นักออกแบบ / พัฒนาเว็บ (Web Designer) – สร้างเว็บไซต์ (Web site) – กำหนดสิทธิสำหรับผู้ที่จะสามารถเพิ่ม /Post เนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ( ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิง เทคนิค ) ใช้ เว็บเบราเซอร์ (Web browser) ในการเพิ่ม / แก้ไขเนื้อหา ผู้ดูแลข้อมูล (Supervisor) ตรวจสอบ (Approve) เนื้อหาได้ ทางเว็บเบราเซอร์ ก่อนที่จะอนุญาตให้ แสดงผลบนเว็บต่อไป

11 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 11 ตัวอย่าง CMS ที่นิยมในประเทศ ไทย คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป – ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับ HTML หรือ XML – เพียงพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ แทรกรูป & คลิ๊กปุ่ม เพื่อส่งขึ้นเว็บ ! – สามารถอัพโหลดรูปกราฟฟิก Flash แอนนิเมชั่น เอกสารแบบ PDF หรือไฟล์สเปรตชีต (spreadsheet) ได้ ตัวอย่าง ( โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ ) –PhpNuke: http://www.thainuke.net/nuke/index.php –Mambo: www.mamboserver.com –Joomla : http://www.joomla.org

12 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 12 Topics Introducing CMS Technology The use of Joomla CMS in our class XAMPP Package for hosting web sites

13 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 13 The use of Joomla! CMS in our class We will explore Joomla! in many ways, such as –a management platform for organizing and managing web contents in the efficient manner among a group of officers and users –a deployment platform for studying advance issues in web development technology such as CSS (Cascade Style Sheet for web pages) W3C friendly pages for browsers Module extension

14 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 14 Note: A rather complete explanation about things we will explore in class can be seen from my slide presentation & paper (sw_nceed4.zip) CMS กับบทบาทการเป็น เครื่องมือช่วยการศึกษา ด้านวิศวกรรมสารสนเทศ For now, let see them together! นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ “ วิศวศึกษา ” ครั้งที่ 4 4 - 6 พฤษภาคม พ. ศ. 2549 อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

15 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 15 Topics Introducing CMS Technology The use of Joomla CMS in our class XAMPP Package for hosting web sites

16 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 16 Introducing XAMPP An integration package containing a number of useful packages that make it easy to host web sites on various platforms. –WAMP or LAMP Allow the ease of installation and set up Main Page: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html Apache – MySQL - PHP

17 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 17 Introducing XAMPP (cont.) Basic packages include system, programming & server software: Apache: the famous Web server MySQL: an excellent, free, open source database PHP: the programming language Perl: the programming language ProFTPD: an FTP server OpenSSL: for secure sockets layer support PhpMyAdmin: for MySQL admin. Graphics-related packages: GD, the "Graphics Draw" library libpng, the official PNG reference library libjpeg, the official JPEG reference library ncurses, the character graphics library

18 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 18 Introducing XAMPP (cont.) Database packages: gdbm, the GNU implementation of the standard UNIX ® dbm library SQLite, an extremely small, zero-configuration SQL database engine FreeTDS, a database library that gives UNIX and Linux programs the ability to talk to Microsoft ® SQL and Sybase databases Tools for XML development: expat, an XML parser library Salbotron, an XML toolkit libxml, an XML C parser and toolkit for GNOME For PHP development: PEAR, the PHP library A pdf class, for dynamic PDF generation and handling TURCK MMCache, a PHP performance enhancer

19 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 19 Introducing XAMPP (cont.) Misc. packages zlib, a compression library mod_perl, which embeds a persistent Perl interpreter in Apache gettext, a toolset that assists GNU packages in producing multi- lingual messages mcrypt, an encryption program Ming, a Flash (SWF) output library Freetype2, a software font engine IMAP C-Client, a mail program API

20 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 20 XAMPP Installation Download XAMPP installer and let the install beginXAMPP Use default directory for convenience

21 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 21 Installation complete!

22 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 22 XAMPP Control No need to tick for running as “service”

23 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 23 Starting Apache & MySQL Toggle button

24 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 24 Check whether the server is up http://localhost/xampp/

25 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 25 Check the “ Status ” Click here! Status

26 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 26 Check the “ working environment ” Click here! phpinfo()

27 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 27 Let ’ s secure MySQL

28 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 28 Using phpMyAdmin

29 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 29 Update query complete

30 05-412-421: Information RetrievalContent Management System (CMS) 30 Question?


ดาวน์โหลด ppt 05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google