งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accessing Web Application Data at Any Time 1

2 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ คณะผู้จัดทำ ศุภชัย ไชยผง 483040152-7 สุชาติ จำปีกลาง 483040159-3

3 หลักการและเหตุผล มีคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก ปัญหาเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ลดภาระโหลดเซิร์ฟเวอร์ เว็บสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ อ่านข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เขียนข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 4

5 ขอบเขตของโครงการ มีไลบารีทำงาน ขณะออฟไลน์ มุ่งเน้นการทำงานในโหมดออฟไลน์ ทำงานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 5

6 open source browser extension create web applications that can run offline Google Gears 6

7 Opensource CMS :course management system Large and diverse user community 7 Moodle

8 การออกแบบระบบ 8 Sync Engine Extension Point GoogleGears for Offline Database Implement Extension Point Data Management Export Data > Upload Homework Login

9 9 หน้าส่ง การบ้าน เลือก ไฟล์ อัพโหลด ไฟล์ http://.../mod/assignment/view.php?id=xxx http://.../ mod/assignment/upload.php?id=xxx Assignment Module $assignmentinstance->view(); view.php upload.php $assignmentinstance->upload(); การพัฒนาโปรแกรม

10 10 $assignmentinstance Assignment.class.php การพัฒนาโปรแกรม

11 11

12 การพัฒนาโปรแกรม 12 Upload file

13 การพัฒนาโปรแกรม 13

14 14

15 Gearpad Tools 15

16 การพัฒนาโปรแกรม 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 สรุป Assignment Module ตำแหน่งไฟล์ การเรียกใช้ฟังก์ชันและไลบารีเป็นแบบไดนา มิก Google Gears Sync File Data [Server to Client] Gearpad สามารถรับ - ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่าน ทาง Text Area 23

24 แนวทางพัฒนาต่อไป Google Gears Sync File Data [Client to Server] ใช้ Sync Engine ได้เพียงเว็บเพจเดียวเท่านั้น Assignment Module AJAX+PHP Library อ่านตำแหน่งไฟล์บน LocalServer 24

25 Q & A 25


ดาวน์โหลด ppt Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google