งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นเลิศและความ รับผิดชอบต่อสังคม วิจารณ์ พานิช อุดมศึก ษา อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นเลิศและความ รับผิดชอบต่อสังคม วิจารณ์ พานิช อุดมศึก ษา อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นเลิศและความ รับผิดชอบต่อสังคม วิจารณ์ พานิช อุดมศึก ษา อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ : สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อ สังคม ” ๒๔ ส. ค. ๒๕๕๔

3 แนวทาง อภิปราย ของผู้ไม่รู้จริง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้พูดแทนหน่วยงานใด เน้นจินตนาการสู่การ ดำเนินการในอนาคต ขอบคุณที่ให้โอกาสเรียนรู้

4 ยุคใหม่ของ อุดมศึกษา Massification Diversification Competition, Image Commercialization? Commoditization? From Expense to Investment Development Partner Innovation Mover / Best Brains as assets Social Responsibility (Outside-in View)

5 เกิด U Ranking เพราะ สังคมต้องการสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจ เพื่อเลือกที่เรียน เพื่อเลือกที่ทำงาน เลือกคน สมัครงาน เพื่อใช้จัดสรรทรัพยากร เพื่อการบริจาค ความร่วมมือ เพื่อใช้ยกย่อง ให้รางวัล คนเก่ง ( และดี )

6 เกิด U Ranking เพราะ เป็นเครื่องมือของระบบทุน เพื่อใช้ข้อมูลของ Publication & Citation เพื่อใช้สื่อสาร “ สินค้า ” คุณภาพสูง เพื่อทำให้ระบบ Heirarchical Classification ได้รับการยอมรับ ( อีก ระบบหนึ่งคือ Field Specialization) ดึง best brains สู่โลกตะวันตก

7 ตัวชี้วัดที่ใช้ใน U Ranking Beginning Characteristics Learning Inputs : Faculty Learning Inputs : Resources Learning Environment (NSSE) Learning Outputs Final Outcomes (+ employability, entrepreneurship) Research Reputation

8 ประเทศใช้ U Ranking เพื่อ แสดง competitiveness ด้าน อุดมศึกษาของประเทศ National Image Pick winners จัดสรรทรัพยากร

9 Global vs. National Ranking/Rating Global เขากำหนดเกณฑ์ เน้นเพื่อการ แข่งขัน กระตุ้นการแข่งขัน ภายใต้ลัทธิทุน นิยม แข่งขัน ครอง โลก แต่ละสำนักมี เกณฑ์เดียว เราไม่ควรจัดสรร ทรัพยากรตามผล ของเขา National เรากำหนดเกณฑ์ เองได้ ใช้กระตุ้นทิศ ทางการพัฒนา กระตุ้นความร่วมมือ สร้างลัทธิพอเพียง แบ่งปัน อยู่ร่วมกัน ตั้งเกณฑ์แยกกลุ่ม ได้ ตั้งเกณฑ์ให้นำไปสู่ การจัดสรร ทรัพยากรได้

10 สารสนเทศอุดมศึกษา ๓๖๐ องศา ไม่ปล่อยไว้ในมือธุรกิจ, รัฐบาล อังกฤษ www.hesa.ac.uk www.hesa.ac.uk สหรัฐอเมริกา www.voluntarysystem.org www.collegeportraits.org www.voluntarysystem.org www.collegeportraits.org

11 Higher Education Statistics Agency (UK) NPO 75 คน 5 ล้านปอนด์ สมาชิก : มหาฯ ทปอ. หน่วย จัดสรร งปม. ใช้อำนาจทางกฎหมายของหน่วย จัดสรร งปม. สำรวจความต้องการข้อมูล เก็บข้อมูลรายปี เผยแพร่ จัดทำ รายงาน ให้บริการข้อมูล ใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพิ่ม Quality, Effectiveness และ Efficiency ของอุดมศึกษา

12

13

14

15 ข้อเสนอการใช้ ประโยชน์ GUR ศึกษา ตีความ นำมา สังเคราะห์ใช้พัฒนาระบบ อศ. ของเราเอง ใช้ National (Thai) Higher Education Statistics เป็นตัวขับเคลื่อน THESA เป็นองค์กรอิสระ stakeholders ร่วมเป็นเจ้าของ มี independent board

16 การใช้ข้อมูลจาก THESA เป็น consumer information ใช้จัดสรรทรัพยากรสาธารณะ เพื่อการแข่งขัน และเพื่อความ เป็นธรรม Achievement-based resources allocation – ถมเนิน ไม่ใช่ถมบ่อที่ ไม่มีวันเต็ม สถาบันอุดมศึกษาใช้พัฒนา ตนเอง Stakeholders ใช้เลือก partner


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นเลิศและความ รับผิดชอบต่อสังคม วิจารณ์ พานิช อุดมศึก ษา อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google