งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก วิจารณ์ พานิช เพื่อพัฒนาประเทศใน ศตวรรษที่ ๒๑ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการ คปก. ดุษฎีบัณฑิต คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก วิจารณ์ พานิช เพื่อพัฒนาประเทศใน ศตวรรษที่ ๒๑ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการ คปก. ดุษฎีบัณฑิต คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก วิจารณ์ พานิช เพื่อพัฒนาประเทศใน ศตวรรษที่ ๒๑ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการ คปก. ดุษฎีบัณฑิต คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษา และระบบวิจัยของประเทศ ๑๙ พ. ค. ๒๕๕๒

2 สอง แนวทาง • ผลิตเอง ให้คุณภาพสูง ตรง ความต้องการ 80% • ส่งไปเรียนต่างประเทศ 20% เลือกส่งตามจำเป็น

3 ประเทศไทยเพิ่งมีระบบ สร้าง บัณฑิตปริญญาเอก คุณภาพสูง เมื่อปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

4 เราค้นพบระบบ คปก. นี้ ทั้ง By Design และ By Serendipity

5 ยังต้องวิวัฒน์ระบบ ทั้งด้านขนาด ( ปริมาณ ) และ คุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ไทย ในสภาพของความไม่แน่นอน ของโลก

6 โดย ต่อยอด / หยั่งราก ความสำเร็จ เชื่อมโยงกับทุกส่วน ของสังคมไทยและสังคมโลก ใช้ยุทธศาสตร์ของระบบเปิด และเรียนรู้

7 การผลิตบัณฑิตปริญญาเอกคุณภาพสูง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง พัฒนาคน บัณฑิต อาจารย์ พัฒนาผลงาน วิชาการ ตีพิมพ์ ประยุกต์ – เชื่อม ผู้ใช้ พัฒนาระบบ อุดมศึกษา – บัณฑิตศึกษา วิจัย การจัดการ วิชาการ พัฒนา ความสัมพันธ์ ตปท. ร่วมมือ เชื่อถือ reversed colonization

8 การผลิตบัณฑิตปริญญาเอกคุณภาพสูง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง อุดมศึกษา & วิจัย Self-reliance Collaboration on equal basis รู้คุณค่าของสมอง ประหยัดเงินตรา ต่างประเทศ 2 – 3 เท่า ยกระดับการวิจัย ของประเทศ จากระบบปัจเจก สู่ ระบบทีมวิจัย วิทยานิพนธ์โจทย์ไทย พัฒนาวัฒนธรรม บากบั่น ตรงกันข้ามกับ ว. ๓ ง่าย เรียนรู้กระบวนการ สร้างสรรค์วิชาการ สร้างตัวอยู่ใน เครือข่าย

9 การผลิตบัณฑิต ป. เอก ของไทย ในปัจจุบันมีกี่แบบ 1. ผลิตนักวิชาการ / วิจัย คุณภาพสูง 2. ผลิตผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ สูงขึ้น 3. เพิ่มฐานานุภาพ หารายได้ เข้าสถาบัน แบบแรกรัฐต้องมี ทุนสนับสนุน แบบที่ 2 และ 3 ผู้เรียนต้องจ่ายค่า เล่าเรียนเอง

10 National Brain Distribution • ระบบตลาดเสรีไม่เอื้อ เกิด market failure • และเกิด Brain Drain • รัฐต้องเข้าแทรกแซง • โดยจัดสรรทุน และระบบการ จัดการ • ดึงดูดสมองชั้นเลิศจำนวนหนึ่ง เข้าสู่ระบบวิชาการ

11 นศ. / บัณฑิต ได้อะไร • รร. วิธีตั้งโจทย์ วิจัย • รู้ความต้องการ วิจัย • วิธีวิทยาวิจัย • ชีวิตนักวิจัย • วัฒนธรรมวิจัย • รู้รสชาติความ ยากลำบาก • ผลงานวิจัย • ปริญญา • Lifetime mentor • เครือข่ายวิจัย high end • เข้าวงการ วารสารวิชาการ • เครือข่ายผู้ใช้ • เข้าวงการแหล่ง ทุน • ความยอมรับนับ ถือ • ปฏิสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง • เข้าวงการ นานาชาติ

12 อจ. ที่ปรึกษา ได้ อะไร • ศิษย์เอก • ครูด้าน สร้างสรรค์หลุด กรอบ • เพื่อนร่วมงาน ตลอดชีพ • สร้างทีมวิจัย ต่อเนื่อง เป็นเจ้า สำนัก • ผลงานวิจัย, impact factor • บรรยากาศ สร้างสรรค์ • Co-advisor, Co- investigator ตปท. • วงการนานาชาติ • วงการไทยภาค ชีวิตจริง • รางวัล การ ยอมรับนับถือ • Self actualization

13 สังคมไทยได้ อะไร • Self-reliance ด้าน บัณฑิตศึกษา • บัณฑิตศึกษาที่ เป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่าย สร้างสรรค์สังคม, เศรษฐกิจ • เครื่องมือ global player • กระบวนทัศน์ใหม่ เรื่อง ทรัพยากรธรรมช าติ • ระบบอุดมศึกษา ใหม่ • ระบบสร้างสรรค์ สังคมและ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน • สังคมที่ลุ่มลึก และเชื่อมโยง ลดความฉาบฉวย

14 สู่ความท้าทายใน ศตวรรษที่ ๒๑ • ยุค 4G ความรู้ท่วมท้น คนลุ่มหลง ความสดวกสบาย ไม่ใฝ่รู้ ไม่สู้สิ่ง ยาก • มายา / การเมือง เรื่องความรู้ • K Generation vs K Translation • Globalization vs Localization • Planet Earth vs Human Civilization • อุดมศึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของ สังคมไทย ให้ > รับ

15 สู่ความท้าทายใน ศตวรรษที่ ๒๑ ( ๒ ) • (Un)Limited Resources • Transformative Learning • การเรียนรู้เพื่อ liberate vs เพื่อรับใช้ • การศึกษาที่ เพิ่ม / ลด อัตตา ตัวกู ของกู • การศึกษาที่เพิ่มความมั่นใจตนเอง และ เคารพผู้อื่น เคารพธรรมชาติ • การศึกษาที่ เพิ่ม / ลด ศักยภาพของความ เป็นมนุษย์ • การศึกษาเพื่อสันติ vs ความขัดแย้ง

16 สู่ความท้าทายใน ศตวรรษที่ ๒๑ ( ๓ ) • จินตนาการกับการเรียนรู้ • Imagination-based vs Doctrine-based Graduate Studies • บัณฑิตศึกษาแบบกล้าแหวกแนว • สร้างวิธีวิทยาการวิจัยใหม่ จาก แผ่นดินแม่ • สร้างระบบบัณฑิตศึกษาใหม่ ไม่ ยึดติดระบบเก่า


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก วิจารณ์ พานิช เพื่อพัฒนาประเทศใน ศตวรรษที่ ๒๑ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการ คปก. ดุษฎีบัณฑิต คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google