งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร 24 มิ.ย. 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร 24 มิ.ย. 57"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร 24 มิ.ย. 57
pH & Colloid พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร 24 มิ.ย. 57

2 การทดลองที่1 ความเป็นกรดด่างของสารละลาย

3 pH meter Electronic meter Electrode

4

5

6 Question น้ำอัดลมมี pH เป็นกรดหรือด่าง เพราะเหตุใด

7 การทดลองที่2 ลักษณะทางกายภาพของน้ำละลาย

8 True solution/ Crystalloid Colloid Suspension
Solutions True solution/ Crystalloid Colloid Suspension >1o-6 m 1o m <1o-9 m

9

10

11 Tyndall’s effect The Tyndall’s effect is the scattering of light as a light beam passes through a colloid

12 Tyndall’s effect

13 การทดสอบน้ำแป้ง นำน้ำละลายในหลอดทดลองที่ผ่านกระดาษกรองและน้ำละลายในบีคเกอร์ที่ผ่านกระดาษเซลโลเฟนมาอย่างละ 2 mL หยด 2% iodine 1 หยด เทียบสีที่เกิดขึ้น เมื่อใช้ไอโอดีน 1 หยด กับน้ำกลั่น 2 mL เป็นคอนโทรล ถ้ามีแป้งออกมาในน้ำกลั่น จะให้สีน้ำเงินกับไอโอดีน (อย่าหยดไอโอดีนลงในหลอดทดลองหรือบีคเกอร์)

14 การทดลองที่3 การตกตะกอนด้วยเกลือ

15 Colloid แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตาม affinity ของอนุภาคกับน้ำ
Lyophilic colloid (Hydrophillic colloid) - ประจุของอนุภาค colloids จะดูดซับโมเลกุลของน้ำให้ติดอยู่โดยรอบ เกิดเป็น hydration shell ทำให้มีความเสถียรสูง Lyophobic colloid (Hydrophobic colloid) - ไม่มีเปลือกน้ำมาหุ้มรอบอนุภาค หรือมีแต่บางมาก colloids จึงมีโอกาสตกตะกอนได้ง่าย

16 Ferric hydrate 2 mL 1% starch 2 mL
3 4 Ferric hydrate 2 mL 1% starch 2 mL + distilled water 2 mL + 20% NaCl เขย่าหลอดแรงๆประมาณ 1 นาที และตั้งทิ้งไว้นิ่งๆประมาณ นาที

17

18 Question การเติมเกลือ มีผลต่อการละลายของสารอย่างไร

19 การทดลองที่4 คุณสมบัติของคอลลอยด์คุ้มกัน

20 Protective colloid คือ hydrophilic colloids ที่มีบทบาทในการช่วยป้องกันไม่ให้ hydrophobic colloids หรือเกลือแร่ต่างๆ ตกตะกอนได้ง่าย ป้องกันการตกตะกอนของพวกอนินทรีย์สารบางอย่างในร่างกาย เช่น โปรตีนในพลาสม่าหรือน้ำนมที่คอยช่วยกันไม่ให้ Ca3(PO4)2 ตกตะกอน

21 0.02M AgNO3 5 mL + conc. HNO3 3 drops + Distilled water 1 mL + 0.02M NaCl 5 mL + 1% starch 1 mL เขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาที 1 2

22 2 3 5 mL + conc. HCl 2-3 drops แช่ในน้ำเดือด 5 นาที และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

23

24 Question อธิบายผลการทดลองที่ได้ Conc. HCl มีผลอย่างไรกับสารในหลอดทดลองที่ 3

25 การทดลองที่5 Osmotic pressure (Demonstration)

26 Osmosis การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของตัวทำละลาย (น้ำ) ผ่าน semipermeable membrane จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายน้อยกว่า ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่า

27 Osmotic pressure แรงที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากด้านที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่า ขึ้นกับจำนวนของอนุภาคในสารละลาย Question 1 M glucose กับ 1 M NaCl จะมี osmotic pressure เท่ากันหรือไม่ จงอธิบาย

28

29 บันทึกความสูงของระดับน้ำใน osmometer

30 กราฟแสดงความสูงของระดับน้ำใน osmometer
ของสารละลาย albumin เปรียบเทียบกับ สารละลาย CaCl2 ?

31 Question เพราะเหตุใด osmotic pressure ของ calcium chloride จึงแตกต่างจาก osmotic pressure ของ albumin ถ้า albumin ในเลือดต่ำจะเกิดผลอย่างไรกับร่างกาย

32 http://www. si. mahidol. ac
FB: Biochemistry for SI123

33


ดาวน์โหลด ppt พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร 24 มิ.ย. 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google