งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. วนัสริน ไมตรี มิตร 24 มิ. ย. 57. การทดลองที่ 1 ความเป็นกรดด่าง ของสารละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. วนัสริน ไมตรี มิตร 24 มิ. ย. 57. การทดลองที่ 1 ความเป็นกรดด่าง ของสารละลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. วนัสริน ไมตรี มิตร 24 มิ. ย. 57

2 การทดลองที่ 1 ความเป็นกรดด่าง ของสารละลาย

3 pH meter Electronic meter Electrode

4

5

6 Question น้ำอัดลมมี pH เป็นกรดหรือด่าง เพราะ เหตุใด

7 การทดลองที่ 2 ลักษณะทาง กายภาพของน้ำละลาย

8 Solutions True solution/ Crystalloid Colloid Suspension >1o -6 m 1o -6 -10 -9 m <1o -9 m

9

10

11 Tyndall’s effect The Tyndall’s effect is the scattering of light as a light beam passes through a colloid

12 Tyndall’s effect

13 การทดสอบน้ำแป้ง นำน้ำละลายในหลอดทดลองที่ผ่านกระดาษกรอง และน้ำละลายในบีคเกอร์ที่ผ่านกระดาษเซลโลเฟน มาอย่างละ 2 mL หยด 2% iodine 1 หยด เทียบสีที่เกิดขึ้น เมื่อใช้ไอโอดีน 1 หยด กับน้ำกลั่น 2 mL เป็นคอนโทรล ถ้ามีแป้งออกมาในน้ำกลั่น จะให้สีน้ำเงินกับไอโอดีน ( อย่าหยดไอโอดีนลงในหลอดทดลองหรือบีคเกอร์ )

14 การทดลองที่ 3 การตกตะกอนด้วย เกลือ

15 Colloid แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตาม affinity ของ อนุภาคกับน้ำ Lyophilic colloid (Hydrophillic colloid) - ประจุของอนุภาค colloids จะดูดซับ โมเลกุลของน้ำให้ติดอยู่โดยรอบ เกิดเป็น hydration shell ทำให้มีความเสถียรสูง Lyophobic colloid (Hydrophobic colloid) - ไม่มีเปลือกน้ำมาหุ้มรอบอนุภาค หรือมีแต่ บางมาก colloids จึงมีโอกาสตกตะกอนได้ ง่าย

16 เขย่าหลอดแรงๆประมาณ 1 นาที และตั้งทิ้งไว้นิ่งๆประมาณ 15-20 นาที 1 2 3 4 Ferric hydrate 2 mL 1% starch 2 mL + distilled water 2 mL + 20% NaCl 2 mL + distilled water 2 mL + 20% NaCl 2 mL

17

18 Question การเติมเกลือ มีผลต่อการละลายของ สารอย่างไร

19 การทดลองที่ 4 คุณสมบัติของ คอลลอยด์คุ้มกัน

20 Protective colloid คือ hydrophilic colloids ที่มีบทบาทในการ ช่วยป้องกันไม่ให้ hydrophobic colloids หรือเกลือแร่ต่างๆ ตกตะกอนได้ง่าย ป้องกันการตกตะกอนของพวกอนินทรีย์สาร บางอย่างในร่างกาย เช่น โปรตีนในพ ลาสม่าหรือน้ำนมที่คอยช่วยกันไม่ให้ Ca 3 (PO 4 ) 2 ตกตะกอน

21 0.02M AgNO 3 5 mL + conc. HNO 3 3 drops + Distilled water 1 mL + 0.02M NaCl 5 mL + 1% starch 1 mL + 0.02M NaCl 5 mL เขย่าแล้ว ตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาที 1 2 0.02M AgNO 3 5 mL + conc. HNO 3 3 drops

22 2 3 5 mL + conc. HCl 2-3 drops แช่ในน้ำเดือด 5 นาที และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

23

24 Question อธิบายผลการทดลองที่ได้ Conc. HCl มีผลอย่างไรกับสารในหลอด ทดลองที่ 3

25 การทดลองที่ 5 Osmotic pressure (Demonstration)

26 Osmosis การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของตัวทำละลาย ( น้ำ ) ผ่าน semipermeable membrane จากบริเวณที่มี ความเข้มข้นของสารละลายน้อยกว่า ไปยังบริเวณที่ มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่า

27 Osmotic pressure แรงที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากด้านที่มีความ เข้มข้นน้อยไปยังด้านที่มีความเข้มข้น มากกว่า ขึ้นกับจำนวนของอนุภาคในสารละลาย Question 1 M glucose กับ 1 M NaCl จะมี osmotic pressure เท่ากันหรือไม่ จงอธิบาย

28

29 บันทึกความสูงของระดับน้ำใน osmometer

30 กราฟแสดงความสูงของระดับน้ำใน osmometer ของสารละลาย albumin เปรียบเทียบกับ สารละลาย CaCl 2 ?

31 Question เพราะเหตุใด osmotic pressure ของ calcium chloride จึงแตกต่างจาก osmotic pressure ของ albumin ถ้า albumin ในเลือดต่ำจะเกิดผลอย่างไรกับ ร่างกาย

32 http://www.si.mahidol.ac.th/department/Biochemis try/home/MD_courseware.htm http://www.si.mahidol.ac.th/department/Biochemis try/home/MD_courseware.htm FB: Biochemistry for SI123 Instagram: @Biochem_Siriraj

33


ดาวน์โหลด ppt พญ. วนัสริน ไมตรี มิตร 24 มิ. ย. 57. การทดลองที่ 1 ความเป็นกรดด่าง ของสารละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google