งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 รายงานมาตรฐานหลักๆของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร
รายงานหน่วยงานที่มีอยู่ (Existing Organizational Units) สำหรับแสดงข้อมูลหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ รายงานโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) สำหรับแสดงข้อมูลหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบตามโครงสร้าง รายงานโครงสร้างองค์กรกับตำแหน่ง (Organizational Structure with Positions) สำหรับแสดงข้อมูลหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งตำแหน่งภายใต้สังกัดหน่วยงานนั้น ตามโครงสร้าง รายงานโครงสร้างองค์กรกับบุคลากร (Organizational Structure with Persons) สำหรับแสดงข้อมูลหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งบุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานนั้น ตามโครงสร้าง รายงานตำแหน่งงานที่มีอยู่ (Existing Jobs) สำหรับแสดงข้อมูลตำแหน่งงาน (Job) ที่มีอยู่ทั้งหมด ในระบบ รายงานตำแหน่งที่มีอยู่ (Existing Positions) สำหรับแสดงข้อมูลตำแหน่ง (Position) ที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ รายงานตำแหน่งว่าง (Vacant Positions) สำหรับแสดงข้อมูลตำแหน่ง (Position) ที่มีสถานะว่าง (Vacant)

3 หน้าจอการเลือก (Selection Screen)
ใช้เป็นเงื่อนไขในการออกรายงาน ทั้งนี้ ฟิลด์ตัวเลือก จะแตกต่างกันไปในแต่ละรายงาน โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ ฟิลด์ตัวเลือกที่เป็นการระบุค่า สำหรับระบุค่าการเลือกที่ต้องการ โดยการระบุค่านี้ สามารถแบ่งย่อยได้ ดังนี้ ระบุค่าเดียว เช่น เลือกรหัส 1000 เป็นต้น ระบุหลายค่า เช่น เลือกรหัส 1000, 1009, 1020 เป็นต้น ระบุเป็นช่วง เช่น เลือกรหัส ตั้งแต่ 1000 ถึง 2000 เป็นต้น ฟิลด์ตัวเลือกที่เป็น Radio Button เลือกได้ครั้งละ 1 Radio ฟิลด์ตัวเลือกที่เป็น Checkbox เลือกได้ครั้งละหลาย Checkbox พร้อมกัน

4 ฟิลด์สำหรับระบุค่า Radio Button Checkbox
หน้าจอการเลือก (Selection Screen) ฟิลด์สำหรับระบุค่า Radio Button Checkbox


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google