งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) 2.การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 3.การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) 4.ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) 5.ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) 6.ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) 7.รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 - 2 - Deloitte Consulting Southeast Asia ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) หมายถึง หน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่แต่ละ หน่วยงานจะมีความสัมพันธ์ (Relationship) กัน และแสดงให้เห็นเป็นโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)

3 - 3 - Deloitte Consulting Southeast Asia ข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลทั่วไป (Basic data) -> ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อย่อส่วนงาน/หน่วยงาน ชื่อส่วนงาน/ หน่วยงาน คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) ต่างๆ ข้อมูลการกำหนดทางบัญชี (Account assignment) -> ข้อมูลศูนย์ต้นทุนของส่วนงาน/หน่วยงาน ข้อมูลระดับหน่วยงาน (Authorities/Resource) -> ข้อมูลระดับหน่วยงาน 1 2 3 1 2 3

4 - 4 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Basic data ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ชื่อย่อส่วนงาน/หน่วยงาน คำอธิบายเพิ่มเติม ZO01 ชื่อเต็มหน่วยงาน (ไทย) ZO02 ชื่อเต็มหน่วยงาน (อังกฤษ)

5 - 5 - Deloitte Consulting Southeast Asia ชื่อย่อหน่วยงาน XX XX XX XX XX (10 digits) สำนักงานคณบดี/ ภาควิชา/กอง ฝ่าย/งาน/สาขา งาน/หน่วย หน่วย ส่วนงาน ตัวอย่างเช่น OP00000000 สำนักงานอธิการบดี OPHR000000 กองทรัพยากรบุคคล OPHRCS0000 งานลูกค้าสัมพันธ์ OPIT000000 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ LA00000000 คณะศิลปศาสตร์ LASO000000 สำนักงานคณบดี LASOFP0000 งานคลังและพัสดุ LASOFPFI00 หน่วยการเงิน

6 - 6 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Account assignment ข้อมูลศูนย์ต้นทุน ขอบเขตงานบุคคล ขอบเขตย่อยงานบุคคล สัญลักษณ์ของการ ถ่ายทอด (Inherit)

7 - 7 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Authorities/Resource ระดับหน่วยงาน

8 - 8 - Deloitte Consulting Southeast Asia ส่วนงานที่ขอปรับปรุงข้อมูล หน่วยงาน 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอ ปรับปรุง ข้อมูลหน่วยงาน เพิ่มส่วนงาน/หน่วยงานใหม่ แก้ไขรายละเอียดของส่วนงาน/ หน่วยงานเดิม ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน อื่นๆ ย้ายสังกัดหน่วยงาน ยุบเลิกส่วนงาน/หน่วยงาน กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี 2. ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานใน ระบบ MU-HR เพิ่มส่วนงาน/หน่วยงานใหม่ แก้ไขรายละเอียดของส่วนงาน/ หน่วยงานเดิม ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน อื่นๆ ย้ายสังกัดหน่วยงาน ยุบเลิกส่วนงาน/หน่วยงาน การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน

9 - 9 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน (ต่อ) ระบุวันที่มีผลของข้อมูลก่อนเสมอ 1 1 คลิกเลือก 2 2

10 - 10 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน (ต่อ) ปรับปรุงข้อมูลตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google