งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit)
ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) หมายถึง หน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่แต่ละ หน่วยงานจะมีความสัมพันธ์ (Relationship) กัน และแสดงให้เห็นเป็นโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)

3 ข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit)
1 2 3 ข้อมูลทั่วไป (Basic data) -> ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อย่อส่วนงาน/หน่วยงาน ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) ต่างๆ 1 ข้อมูลการกำหนดทางบัญชี (Account assignment) -> ข้อมูลศูนย์ต้นทุนของส่วนงาน/หน่วยงาน 2 3 ข้อมูลระดับหน่วยงาน (Authorities/Resource) -> ข้อมูลระดับหน่วยงาน

4 Tab Basic data ชื่อย่อส่วนงาน/หน่วยงาน ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน
คำอธิบายเพิ่มเติม ZO01 ชื่อเต็มหน่วยงาน (ไทย) ZO02 ชื่อเต็มหน่วยงาน (อังกฤษ)

5 XX XX XX XX XX (10 digits) ชื่อย่อหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
OP สำนักงานอธิการบดี OPHR กองทรัพยากรบุคคล OPHRCS0000 งานลูกค้าสัมพันธ์ OPIT กองเทคโนโลยีสารสนเทศ LA คณะศิลปศาสตร์ LASO สำนักงานคณบดี LASOFP0000 งานคลังและพัสดุ LASOFPFI00 หน่วยการเงิน หน่วย งาน/หน่วย ฝ่าย/งาน/สาขา สำนักงานคณบดี/ภาควิชา/กอง ส่วนงาน

6 Tab Account assignment
ข้อมูลศูนย์ต้นทุน สัญลักษณ์ของการถ่ายทอด (Inherit) ขอบเขตงานบุคคล ขอบเขตย่อยงานบุคคล

7 Tab Authorities/Resource
ระดับหน่วยงาน

8 กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี
การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน ส่วนงานที่ขอปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอ ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน เพิ่มส่วนงาน/หน่วยงานใหม่ แก้ไขรายละเอียดของส่วนงาน/หน่วยงานเดิม ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน อื่นๆ ย้ายสังกัดหน่วยงาน ยุบเลิกส่วนงาน/หน่วยงาน 2. ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานในระบบ MU-HR เพิ่มส่วนงาน/หน่วยงานใหม่ แก้ไขรายละเอียดของส่วนงาน/หน่วยงานเดิม ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน อื่นๆ ย้ายสังกัดหน่วยงาน ยุบเลิกส่วนงาน/หน่วยงาน

9 การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน (ต่อ)
1 2 1 คลิกเลือก 2 ระบุวันที่มีผลของข้อมูลก่อนเสมอ

10 การปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน (ต่อ)
ปรับปรุงข้อมูลตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google