งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) 2.การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 3.การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) 4.ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) 5.ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) 6.ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) 7.รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 - 2 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 1 2 3 4 หน้าจอการปรับปรุง/แสดงข้อมูลหลัก

3 - 3 - Deloitte Consulting Southeast Asia ส่วนของการค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลตามออบเจคต่างๆ ที่ต้องการได้ โดยที่ รูปแบบการค้นหาที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ 1.การค้นหาตามชื่อออบเจค (Search Term) สามารถใช้ชื่อออบเจคในการค้นหา ได้และใช้ “*” ในส่วนที่ไม่ระบุได้ เช่น *บุคคล* ระบบจะค้นหาข้อมูลที่มีคำว่า “บุคคล” มาให้ 2.การค้นหาตามโครงสร้าง (Structure Search) เป็นการค้นหาตามโครงสร้าง ซึ่ง จะได้ใช้เฉพาะกับบางออบเจคเท่านั้น เช่น ออบเจคหน่วยงาน สามารถใช้วิธีการ ค้นหาตามโครงสร้างได้ แต่ออบเจคตำแหน่งงาน ไม่สามารถใช้วิธีการค้นหาตาม โครงสร้างได้ เป็นต้น ส่วนของการแสดงผลข้อมูลที่ค้นหาได้ ระบบจะทำการแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข การค้นหาที่หน้าจอในส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง รายละเอียดภาพรวม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาพรวมในหน้าจอส่วนที่ 3 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ) 1 2

4 - 4 - Deloitte Consulting Southeast Asia ส่วนของการแสดงรายละเอียดภาพรวม เมื่อผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลจากหน้าจอส่วนที่ 2 ระบบ จะแสดงรายละเอียดภาพรวมของข้อมูลที่ต้องการในหน้าจอส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถดับเบิ้ลคลิกเลือก ข้อมูลที่ต้องการแสดงรายละเอียดทั้งหมด ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่เลือกใน หน้าจอส่วนที่ 4 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ) 3

5 - 5 - Deloitte Consulting Southeast Asia ส่วนของการแสดงรายละเอียดทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกเลือกข้อมูลจากหน้าจอส่วนที่ 3 ระบบจะแสดง รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่ต้องการในหน้าจอส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกแต่ละ Tab เพื่อแสดง รายละเอียดข้อมูลในแต่ละเรื่องได้ เช่น ถ้าต้องการแสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน ให้คลิกเลือก Tab Account assignment เป็นต้น 4 การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) (ต่อ)

6 - 6 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) 2.การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 3.การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) 4.ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) 5.ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) 6.ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) 7.รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

7 - 7 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) เป็นวิธีการบันทึกปรับปรุงข้อมูลสำหรับระบบการจัดการโครงสร้าง องค์กรอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากแบบปกติ (Normal Mode) ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ ได้ผลลัพธ์การทำงานที่เหมือนกัน แต่การ ปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานจะต้องทราบว่าจะปรับปรุงข้อมูลออบเจคใด (หน่วยงาน/ตำแหน่งงาน/ ตำแหน่ง) และปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มข้อมูลใด โดยสามารถดำเนินการได้ทีละกลุ่มข้อมูล 1 2 3 4

8 - 8 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) (ต่อ) 1 2 Plan Version (เวอร์ชั่นแผนงาน) : ระบุ 01 Current plan Object Type (ประเภทออบเจค) เช่น O : Organizational Unit หมายถึง หน่วยงาน S : Position หมายถึง ตำแหน่ง C : Job หมายถึง ตำแหน่งงาน Object ID (รหัสออบเจค) : ระบุเลือกรหัสออบเจคที่ต้องการ Infotype Name (ชื่อกลุ่มข้อมูล) ระบุเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล เช่น ออบเจค (Object) ความสัมพันธ์ (Relationships) คำอธิบาย (Description) =========================================================================

9 - 9 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) (ต่อ) 3 4 ========================================================================= Time Period (ช่วงเวลา) ระบุช่วงเวลาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล เลือกฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google