งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Array ใน C# Suphot Sawattiwong

2 Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร ได้ เช่น • แต่ถ้าต้องการเก็บเป็น 100 เป็น 1000 คน จะทำ อย่างไร string studentID1, studentID2, studentID3, studentID4, studentID5;

3 Array คือ ? • Array เป็นตัวแปรที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลายๆ ตัวที่ เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน ในหน่วยความจำ ภายใต้ตัวแปร ตัวเดียวกัน • เราเรียกใช้ตัวแปรแต่ละตัวใน array ได้ด้วยการระบุ ตำแหน่ง (index) • เราเรียกตัวแปรแต่ละตัวใน array ว่า สมาชิก (element) ของ array • เราสามารถกำหนดตัวแปรเป็น array ได้ดังนี้ string[] student; [] ;

4 การกำหนดขนาดของ array • ในตัวแปร array จำเป็นต้องกำหนดขนาดเพื่อให้ รู้ขนาดที่แน่นอนของ array นั้นๆ ดังต่อไปนี้ • การระบุ new นั้น เนื่องจากตัวแปรประเภท array เป็นตัวแปรแบบ reference type ซึ่งจำเป็นต้องมี การจองหน่วยความจำก่อน student = new string[5];

5 การใส่ค่าในแต่ละสมาชิกของ array student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; SuphotPisalSisadaVisitPhiphat student [0][1][2][3][4]

6 ตำแหน่งของสมาชิกใน array • array ใน C# จะเริ่มตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป • ดังนั้นตำแหน่งสุดท้ายของตัวแปรใน array ก็คือ ตำแหน่ง n-1 • โดย n เป็นจำนวนสมาชิก • หากตัวแปร student มีสมาชิกทั้งหมด 100 ตัว ตำแหน่งสุดท้ายของ array คือ student[99]

7 การเรียกใช้ข้อมูลในสมาชิกของ array • โดยปกติเราสามารถใช้ข้อมูลใน array ได้โดย การระบุตำแหน่งของ array Console.WriteLine(student[0]);

8 ตัวอย่าง using System; namespace StudentArrayExample { class Program { static void Main(string[] args) { string[] student; student = new string[5]; student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); }

9 ตัวอย่าง using System; namespace StudentArrayExample { class Program { static void Main(string[] args) { string[] student = { "Suphot", "Pisal", "Sisada", "Visit", "Phiphat" }; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); } การกำหนดแบบเป็น set

10 การเคลื่อนที่ตำแหน่งของ array ด้วยตัวแปร • จากตัวอย่างเห็นได้ว่าหากเราต้องกำหนดการ แสดงผล หรือการรับค่าเข้าสมาชิกใน array ต้องระบุตำแหน่งเข้าไปตรงๆ • หากมีการรับค่าหรือแสดงผล สัก 100 ค่า เรา อาจจะต้องพิมพ์ถึง 100 บรรทัด ซึ่งมันเกินความ จำเป็น • แต่ array จริงๆ สามารถชี้ตำแหน่งผ่านตัวแปรได้ ดังนี้ for(int i=0; i<5;i++) Console.WriteLine("student["+i+"]="+student[i]);

11 Exercise • จงเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลผ่านทาง keyboard ดังต่อไปนี้ ของนักศึกษา 10 คน และแสดงผล บนหน้าจอ – รหัสนักศึกษา – ชื่อ – นามสกุล ID No. Name Surname Suphot S PhiPhat L Pisal S Visit T Athisaya J Paphitchaya A Phongchat A Ponlavit L Nattawat A Eakwirun B.


ดาวน์โหลด ppt Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google