งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Array ใน C# Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com

2 Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร ได้ เช่น • แต่ถ้าต้องการเก็บเป็น 100 เป็น 1000 คน จะทำ อย่างไร string studentID1, studentID2, studentID3, studentID4, studentID5;

3 Array คือ ? • Array เป็นตัวแปรที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลายๆ ตัวที่ เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน ในหน่วยความจำ ภายใต้ตัวแปร ตัวเดียวกัน • เราเรียกใช้ตัวแปรแต่ละตัวใน array ได้ด้วยการระบุ ตำแหน่ง (index) • เราเรียกตัวแปรแต่ละตัวใน array ว่า สมาชิก (element) ของ array • เราสามารถกำหนดตัวแปรเป็น array ได้ดังนี้ string[] student; [] ;

4 การกำหนดขนาดของ array • ในตัวแปร array จำเป็นต้องกำหนดขนาดเพื่อให้ รู้ขนาดที่แน่นอนของ array นั้นๆ ดังต่อไปนี้ • การระบุ new นั้น เนื่องจากตัวแปรประเภท array เป็นตัวแปรแบบ reference type ซึ่งจำเป็นต้องมี การจองหน่วยความจำก่อน student = new string[5];

5 การใส่ค่าในแต่ละสมาชิกของ array student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; SuphotPisalSisadaVisitPhiphat student [0][1][2][3][4]

6 ตำแหน่งของสมาชิกใน array • array ใน C# จะเริ่มตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป • ดังนั้นตำแหน่งสุดท้ายของตัวแปรใน array ก็คือ ตำแหน่ง n-1 • โดย n เป็นจำนวนสมาชิก • หากตัวแปร student มีสมาชิกทั้งหมด 100 ตัว ตำแหน่งสุดท้ายของ array คือ student[99]

7 การเรียกใช้ข้อมูลในสมาชิกของ array • โดยปกติเราสามารถใช้ข้อมูลใน array ได้โดย การระบุตำแหน่งของ array Console.WriteLine(student[0]);

8 ตัวอย่าง using System; namespace StudentArrayExample { class Program { static void Main(string[] args) { string[] student; student = new string[5]; student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); }

9 ตัวอย่าง using System; namespace StudentArrayExample { class Program { static void Main(string[] args) { string[] student = { "Suphot", "Pisal", "Sisada", "Visit", "Phiphat" }; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); } การกำหนดแบบเป็น set

10 การเคลื่อนที่ตำแหน่งของ array ด้วยตัวแปร • จากตัวอย่างเห็นได้ว่าหากเราต้องกำหนดการ แสดงผล หรือการรับค่าเข้าสมาชิกใน array ต้องระบุตำแหน่งเข้าไปตรงๆ • หากมีการรับค่าหรือแสดงผล สัก 100 ค่า เรา อาจจะต้องพิมพ์ถึง 100 บรรทัด ซึ่งมันเกินความ จำเป็น • แต่ array จริงๆ สามารถชี้ตำแหน่งผ่านตัวแปรได้ ดังนี้ for(int i=0; i<5;i++) Console.WriteLine("student["+i+"]="+student[i]);

11 Exercise • จงเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลผ่านทาง keyboard ดังต่อไปนี้ ของนักศึกษา 10 คน และแสดงผล บนหน้าจอ – รหัสนักศึกษา – ชื่อ – นามสกุล ID No. Name Surname ----------------------------------------------- 5405108098 Suphot S. 5405108099 PhiPhat L. 5405108100 Pisal S. 5405108101 Visit T. 5405108102 Athisaya J. 5405108103 Paphitchaya A. 5405108104 Phongchat A. 5405108105 Ponlavit L. 5405108106 Nattawat A. 5405108107 Eakwirun B.


ดาวน์โหลด ppt Array ใน C# Suphot Sawattiwong Array คือ ? • สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของ นักศึกษา 5 คน ในตัวแปร • โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google