งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การประเมินประสิทธิภาพในการ บริหารงานของวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออก นอกระบบ ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT EFFICIENCY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การประเมินประสิทธิภาพในการ บริหารงานของวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออก นอกระบบ ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT EFFICIENCY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การประเมินประสิทธิภาพในการ บริหารงานของวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออก นอกระบบ ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE FOR THE PERIOD OF 12 YEARS SINCE BEING AUTONOMOUS ENTITY หัวข้อวิจัย

2 การออกนอกระบบของ มหาวิทยาลัยไทย การปฏิรูประบบราชการ (Public sector reform) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) การลดสภาพความเป็นราชการ (De- bureaucratization) » ความไม่ยืดหยุ่นในเชิงจัดการ » การสร้างอาณาจักรของตนเอง » การรวมศูนย์อำนาจแต่ขาด เอกภาพในเชิงนโยบาย » การไม่สนองตอบต่อประชาชน

3 การออกนอกระบบของ มหาวิทยาลัยไทย ( ต่อ ) ระดับของเงินเดือน แตกต่างตามสาขา เสรีภาพทางวิชาการ การบริหารงานจบภายใน มหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร พนักงานไม่ถูกรังแก

4

5

6

7 การวิเคราะห์อัตราส่วนจาก 6 ปัจจัยหลัก 1. อัตราส่วนร้อยละระหว่างหนี้สินต่อ สินทรัพย์ 2. อัตราส่วนร้อยละระหว่างรายได้ต่อ สินทรัพย์ 3. อัตราส่วนร้อยละระหว่างส่วนของ เจ้าของต่อสินทรัพย์ 4. อัตราส่วนร้อยละระหว่างต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 5. อัตราส่วนร้อยละ ระหว่างกำไร ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและ ภาษีนิติบุคคลต่อรายได้ 6. อัตราส่วนร้อยละ ระหว่างกำไรต่อ ทุน

8 1. อัตราส่วนวัดความสามารถใน การก่อหนี้ 20.95%

9 2. อัตราส่วนความสามารถในการ บริหารสินทรัพย์ 59.64% ดูตาราง

10 อัตราส่วนร้อยละระหว่างรายได้ ต่อสินทรัพย์

11 3. อัตราส่วนร้อยละระหว่างส่วนของ เจ้าของต่อสินทรัพย์ (Equity : Assets, E:A) 91.12%

12 4. อัตราร้อยละระหว่างต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost of goods sold : Income) 43.58%

13 5. อัตราส่วนร้อยละระหว่าง EBITDA ต่อ รายได้ (EBITDA:Income) 61.81%

14 6. อัตราส่วนร้อยละระหว่าง กำไรต่อทุน (Income : Capital) 25.22%

15 ส่วนประกอบมุขสำคัญ (Principal Component Analysis) run by SPSS

16 ประสิทธิภาพการบริหารงานราย ปี

17 เปรียบเทียบปีที่เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานสูงสุด (2551) กับปีอื่นๆ

18 ปีที่ดีที่สุดในรอบ 12 ปี เทียบ กับปีอื่น

19 ลำดับปีที่มีประสิทธิภาพ 2551 2549 2550 ทราบอะไรจากผลการวิจัย - ปัจจัยใดสำคัญ

20 2551 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ใน อันดับ 1 กำไรต่อทุนอยู่ในลำดับ 2 2549 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ใน ลำดับที่ 3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ใน ลำดับที่ 5 ( กำไรอันดับ 7) 2550 กำไรต่อทุนอยู่ในลำดับที่ 1 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ใน ลำดับ 2 2548 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ใน ลำดับที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ใน ลำดับที่ 8 ( กำไรอันดับ 4

21 ทราบอะไรจากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงานที่วัดออกมา เป็นตัวเลข – เกิดจากการเพิ่มราคาค่าหน่วยกิตและ Major Fee นักศึกษารหัส 2547 เป็นต้นมา – กำไรต่อรายได้ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ชี้ถึง ประสิทธิภาพการบริหารงาน – การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้แม้ จะมีผลกำไรต่ำลง ก็ชี้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ – ประสิทธิภาพที่วัดออกมา บรรลุ วัตถุประสงค์การออกนอกระบบราชการของ มหาวิทยาลัยไทยแล้วหรือไม่ ?

22 ความไม่ ยืดหยุ่นใน เชิงจัดการ การสร้างอาณาจักร ของตนเอง การรวมศูนย์อำนาจ แต่ขาดเอกภาพใน เชิงนโยบาย การไม่สนองตอบต่อ ประชาชน ออกนอกระบบ ? ระดับของเงินเดือน แตกต่างตามสาขา เสรีภาพทางวิชาการ การบริหารงานจบ ภายในมหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร พนักงานไม่ถูกรังแก / เจริญก้าวหน้า

23 23 Thank You


ดาวน์โหลด ppt “ การประเมินประสิทธิภาพในการ บริหารงานของวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออก นอกระบบ ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT EFFICIENCY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google