งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ แห่งองค์กร โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร กลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ แห่งองค์กร โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร กลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ แห่งองค์กร โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร กลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 ตุลาคม 2554

2 เงื่อนไขที่ให้มาในการนำเสนอ กระชับ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเชิงระบบ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและอธิบายว่า เกิดได้อย่างไร เปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศหรือ ของโลก

3 “Highly Commended Paper Award” “ …The award winning papers are chosen following consultation amongst the journal’s Editorial Team, many of whom are eminent academics or managers. Your paper has been selected as it was one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2010… ” “Vision effects: A critical gap in educational leadership research” International Journal of Educational Management

4 “Outstanding Leadership Award” “ …Your leadership and contribution to the field of HR is well known. The position that you occupy in the fraternity is strategic and iconic. As a thinker and doer you are a role model and a believer in change… ” นักวิชาการคนไทยคนแรกที่ ได้รับรางวัลจากที่ประชุมนี้ ในเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

5 “Outstanding Leadership Award” For the past 15 years, professors who received an award from The World HRD Congress are for example: Prof. Dave Ulrich, The University of Michigan (#1 Management Educator & Guru by BusinessWeek) Prof. Nigel Nicholson, London Business School Prof. Hamid Bouchikhi, ESSEC Business School, France Prof. Riki Takeuchi, Hong Kong University of Science & Technology Prof. Roger Kaufman, Florida State University Prof. Monika Hamori, Instituto de Empresa Business School, Spain Prof. Nelarine Cornelius, The University of Bradford

6 “Outstanding Leadership Award” ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีเพียงผู้นำองค์กรธุรกิจชาวไทย เพียง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลจาก The World HRD Congress:  2011 o คุณมนูญ สรรค์คุณากร รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล “ ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ดีเด่น ” ( ก่อนหน้านี้อยู่กับเครือเอสซีจี )  2010 o คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเม ติกส์และการกลั่น จำกัด ( มหาชน ) ได้รับรางวัล “CEO with HR Orientation ”  2009 o คุณเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สำนักการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เครือซีพี ได้รับรางวัล “ ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ดีเด่น ”

7 A Theory “There is nothing so practical as a good theory.” - Kurt Lewin, Father of Modern Social Psychology Mahidol University’s proposed theory of organizational vision is very possibly the first internationally recognized management theory from Thailand.

8 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ ไม่มีทฤษฎีนี้มาก่อน ถึงแม้ว่า vision-based leadership จะถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในหมู่ นักวิชาการและนักปฏิบัติ งานวิจัยพบว่าวิสัยทัศน์เป็นรากฐานของภาวะผู้นำที่ มีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเสื่อมถอยของประสิทธิภาพโดยรวมแห่ง องค์กรในระยะยาว ไม่มีคำจัดความของ “ วิสัยทัศน์ ” ที่เป็นที่ตกลงกันใน หมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติ ในปีค. ศ. 1998 Baum, Locke และ Kirkpatrick นักวิชาการที่ The University of Maryland ได้ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มี ประสิทธิภาพ ในปีค. ศ. 2001 งานพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ของผม ได้เริ่มต้นขึ้นที่ Sydney

9 ภายในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีรายงานวิจัยของผมที่ เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (peer- review) จำนวน 24 เรื่องด้วยกัน ในจำนวนนี้เป็น วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 15 เรื่อง ในปี ค. ศ. 2009 แนวความคิดเรื่องทฤษฎีวิสัยทัศน์ ของผมได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ (Scopus) ซึ่งเป็นวารสารหลักวารสารหนึ่ง ใน Leadership field ในปี ค. ศ. 2010 และ 2011 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับ ทฤษฎีวิสัยทัศน์ของผม 2 เรื่องด้วยกันได้รับการร้อง ขอให้ตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือ 2 เล่มโดย Sage Publications และ McGraw-Hill ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ การยอมรับในระดับนานาชาติ

10 In 2010, my journal article “What Do We Know About Vision?” was requested by Sage Publications for a reprint as a book chapter in a textbook launched internationally. According to Sage Publications, this textbook offers 50 chapters from the most prominent international scholars of leadership. การยอมรับในระดับนานาชาติ

11 In 2011, my journal article (with Gayle C. Avery) “The Power of Vision: Statements That Resonate” is requested by McGraw- Hill for a reprint as a book chapter in a textbook launched internationally. This textbook is a popular textbook in the Strategy field and is now in its 18 th edition. การยอมรับในระดับนานาชาติ

12 Major research that forms the substance of my vision theory. 1. Vision research in start-up firms and Fortune companies in the USA 2. Vision research in retail businesses in Australia 3. Vision research in retail, hotel and public service businesses in Thailand The Theory Building Approach Based on existing theoretical concepts and empirical evidence, a new theory development compares a diverse set of plausible logical, empirical, and/or epistemological conjectures so that highlighting occurs to form the substance of the new vision theory.

13 My Vision Theory Vision is defined as a mental model or a conceptual representation that is used by organizational members to guide business directions and operations. An effective vision statement must be characterized by 1. Brevity 2. Clarity 3. Future Orientation 4. Stability 5. Challenge 6. Abstractness 7. Desirability or Ability to Inspire

14 My Vision Theory Brevity Approximately 11-22 words. Clarity Clear in 5 minutes by pointing directly at a prime goal. Future Orientation Indicate (a) the long-term perspective of an organization and (b) the future environment in which it functions. Stability Unlikely to be changed by market/technology development. Challenge Motivate employees to try their best to achieve a desirable outcome. Abstractness Inclusive to all organizational interests. Not a one-time, specific goal that can be met, then discarded. Desirability or Ability to Inspire State a goal that directly attracts employees.

15 My Vision Theory To be the best Asian school of management in the world Brevity Clarity Future Orientation Stability Challenge Abstractness Desirability or Ability to Inspire

16 My Vision Theory Brevity Clarity Abstractness Challenge Future Orientation Stability Desirability/Ability to Inspire Overall Organizatio nal Performanc e Vision Cost Effectiveness Member Morale & Satisfacti on An emerging vision theory which explains how vision attributes interact to create an impact on overall organizational performance.

17 ทิศทางในการพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ใน อนาคต ทดสอบความสัมพันธ์ตามทฤษฎีวิสัยทัศน์ ในองค์กรที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย เพิ่มมิติด้านความยั่งยืนแห่งองค์กรเข้าไป ในทฤษฎีวิสัยทัศน์ ปรับปรุงทฤษฎีวิสัยทัศน์ โดยใช้ ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น … the journey that never ends… ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ แห่งองค์กร โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร กลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google