งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร
โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร กลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 ตุลาคม 2554

2 เงื่อนไขที่ให้มาในการนำเสนอ
กระชับ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงระบบ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและอธิบายว่าเกิดได้อย่างไร เปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศหรือของโลก

3 “Highly Commended Paper Award”
“…The award winning papers are chosen following consultation amongst the journal’s Editorial Team, many of whom are eminent academics or managers. Your paper has been selected as it was one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2010…” “Vision effects: A critical gap in educational leadership research” International Journal of Educational Management

4 “Outstanding Leadership Award”
“…Your leadership and contribution to the field of HR is well known. The position that you occupy in the fraternity is strategic and iconic. As a thinker and doer you are a role model and a believer in change…” นักวิชาการคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจากที่ประชุมนี้ในเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

5 “Outstanding Leadership Award”
For the past 15 years, professors who received an award from The World HRD Congress are for example: Prof. Dave Ulrich, The University of Michigan (#1 Management Educator & Guru by BusinessWeek) Prof. Nigel Nicholson, London Business School Prof. Hamid Bouchikhi, ESSEC Business School, France Prof. Riki Takeuchi, Hong Kong University of Science & Technology Prof. Roger Kaufman, Florida State University Prof. Monika Hamori, Instituto de Empresa Business School, Spain Prof. Nelarine Cornelius, The University of Bradford

6 “Outstanding Leadership Award”
ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีเพียงผู้นำองค์กรธุรกิจชาวไทยเพียง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลจาก The World HRD Congress: 2011 คุณมนูญ สรรค์คุณากร รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล “ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลดีเด่น” (ก่อนหน้านี้อยู่กับเครือเอสซีจี) 2010 คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CEO with HR Orientation ” 2009 คุณเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เครือซีพี ได้รับรางวัล “ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลดีเด่น”

7 “There is nothing so practical as a good theory.”
A Theory “There is nothing so practical as a good theory.” - Kurt Lewin, Father of Modern Social Psychology Mahidol University’s proposed theory of organizational vision is very possibly the first internationally recognized management theory from Thailand.

8 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์
ไม่มีทฤษฎีนี้มาก่อน ถึงแม้ว่า vision-based leadership จะถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติ งานวิจัยพบว่าวิสัยทัศน์เป็นรากฐานของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ที่ไม่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเสื่อมถอยของประสิทธิภาพโดยรวมแห่งองค์กรในระยะยาว ไม่มีคำจัดความของ “วิสัยทัศน์” ที่เป็นที่ตกลงกันในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติ ในปีค.ศ Baum, Locke และ Kirkpatrick นักวิชาการที่ The University of Maryland ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ในปีค.ศ งานพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ของผมได้เริ่มต้นขึ้นที่ Sydney

9 การยอมรับในระดับนานาชาติ
ภายในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีรายงานวิจัยของผมที่เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (peer-review) จำนวน 24 เรื่องด้วยกัน ในจำนวนนี้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 15 เรื่อง ในปี ค.ศ แนวความคิดเรื่องทฤษฎีวิสัยทัศน์ของผมได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus) ซึ่งเป็นวารสารหลักวารสารหนึ่งใน Leadership field ในปี ค.ศ และ 2011 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีวิสัยทัศน์ของผม 2 เรื่องด้วยกันได้รับการร้องขอให้ตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือ 2 เล่มโดย Sage Publications และ McGraw-Hill ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

10 การยอมรับในระดับนานาชาติ
In 2010, my journal article “What Do We Know About Vision?” was requested by Sage Publications for a reprint as a book chapter in a textbook launched internationally. According to Sage Publications, this textbook offers 50 chapters from the most prominent international scholars of leadership.

11 การยอมรับในระดับนานาชาติ
In 2011, my journal article (with Gayle C. Avery) “The Power of Vision: Statements That Resonate” is requested by McGraw-Hill for a reprint as a book chapter in a textbook launched internationally. This textbook is a popular textbook in the Strategy field and is now in its 18th edition.

12 The Theory Building Approach
Based on existing theoretical concepts and empirical evidence, a new theory development compares a diverse set of plausible logical, empirical, and/or epistemological conjectures so that highlighting occurs to form the substance of the new vision theory. Major research that forms the substance of my vision theory. Vision research in start-up firms and Fortune companies in the USA Vision research in retail businesses in Australia Vision research in retail, hotel and public service businesses in Thailand

13 My Vision Theory Vision is defined as a mental model or a conceptual representation that is used by organizational members to guide business directions and operations. An effective vision statement must be characterized by Brevity Clarity Future Orientation Stability Challenge Abstractness Desirability or Ability to Inspire

14 My Vision Theory Brevity Approximately 11-22 words. Clarity
Clear in 5 minutes by pointing directly at a prime goal. Future Orientation Indicate (a) the long-term perspective of an organization and (b) the future environment in which it functions. Stability Unlikely to be changed by market/technology development. Challenge Motivate employees to try their best to achieve a desirable outcome. Abstractness Inclusive to all organizational interests. Not a one-time, specific goal that can be met, then discarded. Desirability or Ability to Inspire State a goal that directly attracts employees.

15 My Vision Theory To be the best Asian school of management in the world Brevity Clarity Future Orientation Stability Challenge Abstractness Desirability or Ability to Inspire

16 Organizational Performance Desirability/Ability
My Vision Theory An emerging vision theory which explains how vision attributes interact to create an impact on overall organizational performance. Brevity Cost Effectiveness Clarity Future Orientation Overall Organizational Performance Member Morale & Satisfaction Vision Stability Challenge Abstractness Desirability/Ability to Inspire

17 ทิศทางในการพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์ในอนาคต
ทดสอบความสัมพันธ์ตามทฤษฎีวิสัยทัศน์ในองค์กรที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพิ่มมิติด้านความยั่งยืนแห่งองค์กรเข้าไปในทฤษฎีวิสัยทัศน์ ปรับปรุงทฤษฎีวิสัยทัศน์ โดยใช้ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น … the journey that never ends… ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google